English version of this page

Midtveisevaluering, rutinebeskrivelse

Her finner du informasjon om kandidatenes selvrapportering, dokumenter som skal mottas av evalueringskomiteen samt en evalueringsinstruksjon.

Kandidatens selvrapportering

Selvrapporteringen skal bestå av følgende:

 • En fremdriftsrapport for ph.d.-prosjektet, 2-4 sider, inklusive en oversikt over ev. publiserte arbeider, avlagte kurs/emner i opplæringsdelen samt kopier av innhentede tillatelser
 • En beskrivelse av læringsprosessen i forhold til kandidatens forventede læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetansemål, ligger vedlagt)
 • En plan for den resterende tiden på ph.d.-programmet fram til innlevering, 1-2 sider
 • Refleksjoner rundt etiske vurderinger knyttet til prosjektet, maksimalt 1 side

Dokumenter til evalueringskomiteen

Kandidaten skal sørge for at evalueringskomiteen har mottatt følgende dokumenter senest 2 uker før midtveisevalueringen:

 • Kandidatens selvrapporteringsskjema (doc)
 • Maksimalt 20 sider av utvalgte manus under utarbeiding (ev. utdrag av publiserte arbeider)
 • Opprinnelig prosjektbeskrivelse for ph.d.-prosjektet med fremdriftsplan

I tillegg skal komiteen motta evalueringsinstruksjonen nedenfor og skjema for midtveisevaluering (protokollen) (doc) .

Evalueringsinstruksjon for midtveisevaluering av ph.d.-løpet

Midtveisevalueringen skal gjennomføres for enhver ph.d.-kandidater som ønsker å ta en ph.d.-grad og den skal gjennomføres når kandidaten er omtrent halvveis i sitt ph.d.-prosjekt, dvs. normalt minimum 12 måneder etter opptak på ph.d.-programmet, og maksimum 2 år etter opptak, beregnet ut fra fulltid ph.d.-studier.

Formålet med midtveisevalueringen er å sjekke at kandidaten er godt på vei til å nå læringsutbyttet for ph.d.-utdanningen. I tillegg skal komiteen sammen med hovedveileder og kandidat vurdere den generelle gjennomførbarheten av prosjektet som skal lede frem til en ph.d.-grad og komme med forslag til mulige endringer i kandidatens fremdriftsplan, hvis nødvendig.  Kandidatens kunnskap i forskningsfeltet generelt og ph.d.-prosjektet spesielt skal presenteres muntlig på et åpent seminar for den oppnevnte evalueringskomiteen.

Et av medlemmene i komiteen skal fungere som leder.

Medlemmene i evalueringskomiteen skal ha en doktorgrad og kjenne til fagfeltet til kandidaten, men de skal ikke være involvert i kandidatens prosjekt.

Medlemmene i evalueringskomiteen plikter å sette seg inn i all dokumentasjon som sendes dem i forkant av midtveisevalueringen.

Med utgangspunkt i fremdriftsplanen og prosjektbeskrivelsen (protokoll) skal komiteen vurdere:

 • Om kurs og ev. annen opplæring er i tråd med fremdriftsplanen?

 • Om kandidatens fremdrift er i tråd med læringsutbyttet for ph.d.-utdanningen og den individuelle fremdriftsplanen?

 • Om kandidaten har god kunnskap både innen fagfeltet spesifikt for ph.d.-prosjektet, og en bredere kunnskap innenfor fagfeltet generelt?

 • Om kandidaten har kjennskap til forskningsmetoder generelt og metodene for ph.d.-prosjektet spesielt

 • Om kandidaten har godkjenninger/tillatelsene fra REK ol. Er de riktige godkjenninger for forskningsprosjektet innhentet? Korresponderer søknadens innhold til forskningen som er eller planlegges utført?

 • Om kandidaten har godkjenninger/tillatelsene fra REK ol. Er de riktige godkjenninger for forskningsprosjektet innhentet? Korresponderer søknadens innhold til forskningen som er eller planlegges utført?

Med utgangspunkt i skriftlige arbeider og samtaler med kandidat og veileder skal komiteen vurdere:

 • Kandidatens kunnskap om metoder som er relevante  for ph.d.-prosjektet
 • Kandidatens evne til å presentere, analysere og vurdere forskningsfunn
 • Kandidatens forståelse av vitenskapelig tenkning
 • Kandidatens faglige selvstendighet

Sammen med kandidat og veiledere skal komiteen diskutere:

 • Fremtidige planer for ph.d.-utdanningen
 • Strukturen på veiledningen
 • Etiske spørsmål

Når midtveisevalueringen er gjennomført, skal midtveisevalueringsprotokollen fylles ut av komitémedlemmene. Protokollen sendes forskningsrådgiveren ved fakultetet. Deretter skal originalen arkiveres av fakultetets administrasjon.

Publisert 23. feb. 2016 10:15 - Sist endret 16. aug. 2017 14:07