Disputas: Petter Wilberg - Oral kirurgi og oral medisin

Cand.odont. Petter Wilberg ved Institutt for klinisk odontologi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Oral adverse effects during and after treatment in patients and survivors of cancers outside the head and neck region. A descriptive clinical study.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Fred K.L. Spijkervet, Department of Oral & Maxillofacial Surgery, University of Groningen, Groningen, Nederland

2. opponent: Professor Göran Dahllöf, Institutionen för Odontologi, Karolinska Institutet, Huddinge, Sverige

3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Anne Skaare, Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Dekan Pål Barkvoll, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Førsteamanuensis Bente Brokstad Herlofson, Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Mange bivirkninger i munnhulen av cellegift

Bedre kreftbehandling har ført til et økende antall kreftoverlevere, men kreft er fortsatt den nest vanligste dødsårsaken i Norge. Nye behandlingsregimer og økt overlevelse innebærer ofte lengre behandlingstid og flere behandlingssykluser med kjemoterapi. I mange tilfeller fører dette til økt risiko for uønskede bivirkninger på kort og lang sikt.

Undersøkte bivirkninger i munnhulen

Petter Wilberg har i sin avhandling undersøkt bivirkninger i munnhulen hos norske kreftpasienter som behandles med cellegift for kreft utenfor hode- og halsregionen i ulike faser av sykdomsforløpet.

Han gjennomførte tre studier som omfattet: Polikliniske pasienter som får kjemoterapi, sykehuspasienter under palliativ behandling, og voksne overlevere etter akutt lymfatisk leukemi i barne- og ungdomsårene. Alle tre studiene inkluderte en munnhuleundersøkelse med registrering av kliniske funn som karies, gingival helse, slimhinnesykdommer/-forandringer og tannutviklingsforstyrrelser, i tillegg til symptomer fra munnhulen.

Smerter og smaksforandringer

Ubehag og smerter i munnhulen var svært utbredt blant polikliniske pasienter og pasienter som mottok palliativ behandling. Munntørrhet, mukositt og et høyt antall legemidler var assosiert med ubehag og smerter i munnhulen hos pasienter som fikk kjemoterapi. Munntørrhet og smaksforandringer var assosiert med ubehag og smerter i munnhulen hos pasienter som fikk palliativ behandling.

Tannutviklingsforstyrrelser blant kreftoverlevere

Blant langtidsoverlevere var tannutviklingsforstyrrelser som mikrodonti, stanset rotutvikling, og emaljehypoplasi utbredt. De som hadde fått sin kreftdiagnose da de var fem år eller yngre, samt fått høye kumulative doser av antracykliner, var assosiert med økt alvorlighetsgrad av tannutviklingsforstyrrelser. Å motta en diagnose når man var eldre enn fem år var assosiert med høyere karieserfaring.

Behov for tannhelsepersonell i kreftbehandlingen

Resultatene fra denne avhandlingen viser at det er behov for et kontinuerlig fokus på hvordan man skal informere om, forebygge, diagnostisere og behandle kreftrelaterte bivirkninger og plager i munnhulen i alle stadier av sykdomsforløpet.

Et systematisk samarbeid mellom tannhelsepersonell og teamet som har ansvar for kreftbehandlingen kan avdekke munnhuleproblemer på et tidlig stadium, legge til rette for forebygging og/eller tidlig behandling av bivirkninger i munnhulen, og dermed bedre symptomlindring i disse pasientgruppene.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova

Publisert 2. des. 2016 08:00 - Sist endret 8. des. 2016 08:34