Disputas: Jian Gao - Molekylær onkologi

Cand.med. Jian Gao ved Institutt for oral biologi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Cisplatin resistance in human head and neck squamous cell carcinoma.

Jian Gao disputerer 21.juni. Foto: Per Gran OD/UIO

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Professor Karin Roberg, Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Linköpings universitet, Sverige
  2. opponent: Professor Henrik Huitfeldt, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Lars Peter Sand, Institutt for oral biologi, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Instituttleder Hans-Christian Åsheim, Institutt for oral biologi, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Trond Sundby Halstensen, Institutt for oral biologi, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Forekomsten av kreft i hode-hals området har økt de siste tiårene, men 5 års overlevelse er den samme. Cellegiften Cisplatin har god initialt effekt, men kreften utvikler relativt raskt resistens som fører til terapeutisk svikt.

Studien har fokusert på mekanismene for hva som kontrollerer cisplatinresistensen i hode-halskreft. Ved å bruke forskjellige laboratoriemetoder, undersøkte Jian Gao om de ulike epiteliale vekstfaktorene (EGF-familien) og/eller signalmolekylet IL-6 kunne påvirke cisplatinresistensen. Dels detaljstuderte Jian Gao genuttrykket og overlevelse hos 399 HNSCC pasienter fra The Cancer Genome Atlas (TCGA) og i tillegg utførte Gao eksperimentelle undersøkelser av 11 ulike munnhulekreftcellelinjer, inkludert to internt ervervet resistente cellinjer som ble dyrkt i cisplatinholdig dyrkningmedium over åtte måneder, for derigjennom å kunne detaljstudere mekanismen for slik resistensutvikling. På bakgrunn av tidligere publikasjoner undersøkte Gao om IL-6 kunne påvirke cisplatinresistensen, men selv om økt uttrykk av IL-6 i kreftsvulsten ga dårlig prognose hos pasientene, var det ingen tegn på at IL-6 kunne endre selve cisplatinresistensen. På samme måte svulstens uttrykk av ulike epiteliale vekstfaktorer kunne påvirke cisplatinresistensen ble studert. Men selv om svulstens uttrykk av fire av de syv kjente vekstfaktorene (EGF-familien) kunne brukes til å prediktere prognosen bedre enn den tradisjonelle TNM staging, inkludert å kunne prediktere prognosene hos de med svært alvorlig sykdom (stage IV), så var det ingen tegn på at vekstfaktorene påvirket selve cisplatinresistensen. Derimot signalet gjennom en spesiell vekstfaktorreseptor, HER2 var viktig for cisplatinresistensen i flertallet av 11 hodehalscellelinjer. Hemming av HER2 signaliseringen reverserte cisplatinresistensen gjennom redusert aktivitet av de intracellulær signalene MEK / ERK- og p38 som i sin tur kontrollerte produksjonen av proteiner som hindrer cellen i å dø av cisplatinbehandling (anti-apoptotiske gener). Flere ulike signalveier var involvert. Oppdagelsen kan brukes til forhindre og/eller reversere cisplatinresistensen i hode-halskreft og derigjennom muligens kunne bedre prognosen ved å øke effektiviteten i kjemoterapi og pasientoverlevelse.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova

 

Publisert 7. juni 2017 08:00 - Sist endret 9. juni 2017 08:13