Instituttstyret

Instituttstyret er det øvste organet ved instituttet og har ansvar for å fastleggje overordna mål, prioriteringar og strategiar for verksemda.

Rolle

Instituttstyret er det øvste organet ved instituttet og har ansvar for å fastleggje overordna mål, prioriteringar og strategiar for verksemda. Instituttleiar er leder i styret, og forbereder sakene som behandlast. Administrativ leder er sekretær, men ikke styremedlem.

Instituttlleiar leiar styret som sitter for en periode på fire år, med unntak av studentrepresentantane, som velgast for eit år av gangen.

Alle møte i fakultetsstyret er normalt opne. Styret kan lukke møtet i somme saker, slik at berre styremedlemer og sekretær er tilstades

Styret behandlar

  • Årsplan og budsjett.
  • Overordna planar, prinsipp og prioriteringar for verksemda, nedfelt i langtidsplanar, som til dømes strategisk plan og faglege prioriteringar.
  • Godkjenning av regnskap og årsrapport er et av styrets instrument for å følgje opp virksomheten.
  • Den interne organiseringen i avdelingar, faggrupper osv., behandles også av styret innanfor rammer som fakultetsstyret fastsettar.
  • Ved ansettelser av instituttleiar innstiller styret hvem som bør tilsetast. Innstillingen behandles av fakultetsstyret, som har beslutningsmyndighet ved tilsetingar.
  • Innstillinger i vitenskapelige stillinger hvor fakultetet er tilsettingsmyndighet.

Sammensetning

Representanter Vararepresentanter

Hans Christian Åsheim (Instituttleder)

 

Fernanda Cristina Petersen (stedfortreder)

 

Fast vitenskaplig tilsatte

 

Karl Schenck

Lars Peter Sand

Tine Merete Søland

 

Midlertidig vitenskaplig tilsatte

 

Kjersti Sturød

Øyvind Pernell Haugen

Teknisk/administrativt tilsatte

 

Ann-Kristin Ruus

Anne Karin Kristoffersen

Ekstern representant

 

Frank Larsen, administrerende direktør i Hedmark kunnskapspark

Kristin M. Kolltveit, tannlege

Studentrepresentanter 2017

 

Mina Hosseini

Aya Bajalan

Aurora Macqueen

 

 

Publisert 2. nov. 2010 20:45 - Sist endret 7. feb. 2018 13:36