Klar for studieårets sjarmøretappe

Det blir noen travle uker for dekan Pål Barkvoll før sommeren. Det er likevel mye han gleder seg til, til tross for en rimelig fullbooket kalender.

– Det er alltid sånn når vi går mot slutten av studieåret, det er mange avslutninger, seremonier, ansatte som skal gå av med pensjon og som skal markeres som fortjent. Og så er det selvsagt seremonien der avgangsstudentene får tildelt sine vitnemål. Det gleder jeg meg alltid til, forteller Barkvoll med et smil. Fredag 16. juni overrekker han vitnemål til cirka 50 ferdigutdannede tannleger og cirka 20 ferdigutdannede tannpleiere.

Vitnemålene deles ut i ærverdige Gamle Logen denne gangen, noe som gjør at det er bedre plass enn vanlig til publikummere. Dekanen oppfordrer derfor alle ansatte og studentene fra de andre kullene til å komme og overvære den flotte, tradisjonsrike seremonien.

Fakultetet starter med fagprøve

Foto av dekanen som trykker hånden til en dame etter signering av avtale om fagprøve for tannleger utdannet utenfor EU og EØS. Begge smiler fornøyd.
Pål Barkvoll signerte avtale om gjennomføring av fagprøve for tannleger utdannet utenfor EU/EØS/Sveits 24. mai, med divisjonsdirektør i Helsedirektoratet, Karin Straume. Foto: Leif Jensen, OD/UiO.

Av andre saker som har opptatt dekanen den siste perioden, er samtaler med Helsedirektoratet om en fagprøve. Avtalen ble signert 24. mai og innebærer at fakultetet skal organisere fagprøver for tannleger utdannet utenfor EU, EØS og Sveits.

– Dette er en veldig god avtale der fakultetet blir en viktig brikke i bedre pasientsikkerhet for befolkningen. Gjennom denne fagprøven bidrar vi rett og slett til at tannhelsepersonell som er utdannet utenfor EU/EØS området har god nok kompetanse til å virke i Norge, forklarer Barkvoll.

Ny «sjef»

Barkvoll forholder seg også til at han om kort tid får en ny leder. 1. august trer Ole Petter Ottersen av etter åtte år, og kjemiprofessor Svein Stølen tiltrer som øverste leder for Universitetet i Oslo. – Jeg vet ikke hva slags endringer rektorbyttet vil medføre ennå, men jeg ser fram til å jobbe med det nye rektoratet.

Dekanen er optimistisk, men han er likevel betenkt over den lave valgdeltakelsen ved fakultetet. Studenter og ansatte ved OD hadde den laveste valgdeltakelsen blant alle fakultetene. Én tredel av de vitenskapelige ansatte avla stemme i valget, og bare en femdel av de teknisk-administrative ansatte. Blant studentene var valgdeltakelsen nær ikke-eksisterende: 2,9 prosent av studentene stemte.

– Det er veldig synd at det ikke er flere hos oss som engasjerer seg i valget av rektor. Det er klart vi kan kanskje ikke forvente samme engasjement fra instruktørtannleger som fra fulltidsansatte, så det er muligens en delforklaring. Likevel er det svinnende lave tall, konstaterer han.

Les mer om fakultetenes valgdeltakelse her.

Politisk drakamp

Den siste tida har det også vært en del lobbyvirksomhet opp mot stortingspolitikerne, i forbindelse med Proposisjon L 71: Endringer i helselovgivningen. Forslaget er at ansvaret for tannhelsetjenester, og spesialisttannhelsetjenesten og de regionale kompetansesentrene skal flyttes til kommunalt forvaltningsnivå. Barkvoll er ikke fornøyd med proposisjonen.

– Fakultetet er uenig i at spesialisttannhelsetjenestene og de regionale kompetansesentrene skal overføres til kommunene. Vi mener sterkt at spesialisttannlegene bør forvaltes fra det samme nivået som de regionale helseforetakene, nemlig statlig nivå. Vi kjøper ikke departementets argumentasjon om at det stort sett er tannleger på allmenntannhelsenivå som henviser til spesialister; når det gjelder fastlegene, henviser jo de til spesialister som er på statlig nivå i de regionale helseforetakene, forklarer Barkvoll engasjert.

Han mener det ikke er noen grunn til at spesialistfunksjonen innen munnhule og kjever skal organiseres på noen annen måte enn sykdom andre steder i kroppen. – Munnhulen er og blir en del av resten av kroppen!

Når det gjelder flytting av den ordinære offentlige tannhelsetjenesten fra fylkeskommune til kommunene, er fakultetet derimot mer positive: – Fakultetet støtter forslaget om å overføre tannhelsetjenesten til kommunene, under forutsetning av at kommunereformen resulterer i bærekraftige robuste kommuner.  Vi har gitt uttrykk for at vi ser det som naturlig at tannhelsetjenesten er på samme forvaltningsnivå som den øvrige primærhelsetjenesten. Vi mener dette er viktig for å få en god samhandling med den øvrige helsetjenesten. Vi ser det som unaturlig at ansvar for munnhule og kjever skal ligge på et tredje forvaltningsnivå, altså i fylkeskommunene, forklarer Barkvoll.

Også utfordringer for høsten

Fakultetet står også foran noen økonomiske utfordringer. Fra ledelsen jobbes det hardt for å finne løsninger som kan skaffe fakultetet et godt økonomisk handlingsrom, etter at det ble innført avbyråkratiseringskutt for 2017. – Jeg beklager først og fremst at vi ikke har hatt mulighet til å dele ut incentivmidler til forskningen så langt i år, som vi startet med for to år siden. Men dette er noe jeg virkelig ønsker å fortsette, så vi prøver å vende alle steiner for å se om vi kan få til noe, sier han.

Dekanen oppfordrer også alle ansatte til å tenke nøye gjennom hvordan de statlige pengene brukes på huset; ikke bare når det gjelder utgifter, men også på inntektssiden gjennom pasientregnskapet.

En mulig løsning for å skaffe bedre handlingsrom kunne også vært å holde stillinger ubesatt. – Men vi er inne i en kritisk rekrutteringsfase; en periode der mange av de vitenskapelige ansatte innenfor samme avdeling går av, eller skal gå av, med pensjon. Derfor har vi måttet forskuttere rekrutteringen for å sikre god kvalitet i fagavdelingene for fremtiden. Vi ønsker å unngå at vi om kort tid må rekruttere 3-4 vitenskapelige innenfor én fagdisiplin på én gang, forklarer han.

En svært gledelig melding med økonomisk tilsnitt, er likevel antallet søknader til eksternfinansiert forskning. Før sommeren ligger det an til at 28 søknader har blitt sendt fra fakultetet, mot 16 i hele fjor. – Dette er meget gledelig, og det går ikke an å understreke nok hvor viktig det er at vi henter penger utenfra til forskningen. Det har vært svært viktig for meg, og både tidligere og nåværende forskningsdekan, sier Barkvoll.

Kanskje er noe av innsatsen økt som resultat av at det blant annet har blitt arrangert et eget seminar om eksternfinansiering .

Organisering og nytt bygg

I henhold til årsplan 2017-2019 skal fakultetet også i gang med arbeidet med å se på organiseringen av økonomifeltet og tannpleierutdanningen. – Det stilles stadig flere krav til rapportering og forvaltning hos økonomi, så vi må se litt på hvordan vi kan organisere det gode fagmiljøet for å få til best mulig bruk av ressursene, utdyper Barkvoll.

 – Når det gjelder tannpleierutdanningen, så ligger den i dag direkte under fakultetsdirektøren. Jeg ønsker å gå grundigere gjennom om det er den mest hensiktsmessige organisatoriske plasseringen, sier han. Mandat er under utarbeidelse og arbeidet vil starte til høsten.

Til sist står nytt bygg stadig på agendaen. Prosessen går sin gang. Mange av fakultetets ansatte er allerede involvert, og flere skal trekkes inn etter hvert.

Her kan dere lese mer om prosjektfasene for nytt odontologibygg.

 

Emneord: fagprøve, spesialisttannhelsetjenester, vitnemål, Prop L 71, tannhelsetjenester Av Hilde Zwaig Kolstad
Publisert 30. mai 2017 14:55 - Sist endret 30. mai 2017 15:31