Kunngjøring om opptak til spesialistutdanning i odontologi 2017. Studiestart: høsten 2018

Søknadsfristen er 10. september 2017

Generell informasjon

Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt at Norge skal ha følgende syv spesialiteter i odontologi: Endodonti, kjeve- og ansiktsradiologi, kjeveortopedi, oral kirurgi og oral medisin, oral protetikk, pedodonti og periodonti. Alle spesialistutdanningene er fulltidsstudier, og det gis ikke lønn under utdanning. Det er imidlertid opp til hver enkelt fylkeskommune/helseforetak å gi økonomisk støtte til kandidater innen noen av fagområdene.

 

Ved Institutt for klinisk odontologi ved Det medisinske fakultet i Bergen, Det odontologiske fakultet i Oslo og Institutt for klinisk odontologi ved Det helsevitenskapelige fakultet i Tromsø, skal det tas opp kandidater innen ulike fagdisipliner. Alle kandidater som blir tatt opp, vil bli registrert som student ved ett av universitetene. Det er opptak til følgende fagdisipliner med med oppstart høsten 2018:

Fagdisiplin

Bergen

Oslo Tromsø

Endodonti

Opptak

Opptak ----

Kjeve- og ansiktsradiologi

Ikke opptak

Opptak ----

Kjeveortopedi

Ikke opptak

Opptak Ikke opptak

Oral kirurgi og oral medisin

Opptak

Opptak ----

Pedodonti

Opptak

Opptak Ikke opptak

Periodonti

Opptak

Opptak ----

Oral protetikk

Opptak

Opptak ----

 

Søknad og opptak

Det kan kun søkes om opptak til én fagdisiplin. Studiested må prioriteres i søknaden.

På søknadstidspunktet gjelder følgende generelle opptakskrav

  • Bestått odontologisk grunnutdanning
  • Språk krav: norsk/ skandinavisk og engelsk
  • Norsk autorisasjon som tannlege
  • Minimum to års fulltids erfaring fra allmennpraksis i nordisk land. I helt spesielle tilfeller kan det gjøres dispensasjon fra kravet om to år (jf. Spesialistreglene fastsatt av Helse- og omsorgsdepartement) 

Dokumentasjon

Du må dokumentere at du fyller opptakskravene over ved å laste opp følgende:

  • Dokumentasjon på oppfylte generelle opptakskrav
  • Dokumentert praksis og eventuell annen meritterende virksomhet som ønskes vektlagt
  • Skjema med informasjon om praksis- og kurs 
  • CV, motivasjonsbrev og referanser

Du søker og laster opp dokumentasjon i Søknadsweb (åpnes 01. august). Dersom det søkes dobbeltkompetanseutdanning, må dette fremgå i søknaden (se for øvrig egen utlysning for dobbeltkompetanseutdanning) eller send e post til dobbeltkompetanse@iko.uib.no

Rangering av søkere

Kvalifiserte søkere rangeres etter poeng. Kvalifiserte søkere som ikke kan poengberegnes, blir rangert i forhold til poengberegnede søkere ved hjelp av en skjønnsmessig vurdering, jf. §7-12 i forskrift om opptak til høyere utdanning.

Generelt om opptaket

For informasjon om opptaket, se de enkelte lærestedenes nettsider:

Bergen

Oslo

Tromsø

Interesserte søkere anbefales å kontakte den enkelte institusjon for informasjon om utdanningsprogrammene. Nærmere informasjon om studieplanene gis av fagansvarlig ved de enkelte fagseksjonene. 

Vi gjør oppmerksom på at søknadsprosessen er lang, og svar kan forventes i slutten av mars 2018.

Publisert 15. juni 2017 07:24 - Sist endret 15. juni 2017 07:26