English version of this page

Midtveisevaluering, rutinebeskrivelse

Her finner du informasjon om kandidatenes selvrapportering, dokumenter som skal mottas av evalueringskomiteen samt en evalueringsinstruksjon.

Kandidatens selvrapportering

Selvrapporteringen skal bestå av følgende:

 • En fremdriftsrapport for ph.d.-prosjektet, 2-4 sider, inklusive en oversikt over ev. publiserte arbeider, avlagte kurs/emner i opplæringsdelen samt kopier av innhentede tillatelser
 • En beskrivelse av læringsprosessen i forhold til kandidatens forventede læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetansemål, ligger vedlagt)
 • En plan for den resterende tiden på ph.d.-programmet fram til innlevering, 1-2 sider
 • Refleksjoner rundt etiske vurderinger knyttet til prosjektet, maksimalt 1 side

Dokumenter til evalueringskomiteen

Kandidaten skal sørge for at evalueringskomiteen har mottatt følgende dokumenter senest 2 uker før midtveisevalueringen:

 • Kandidatens selvrapporteringsskjema (doc)
 • Maksimalt 20 sider av utvalgte manus under utarbeiding (ev. utdrag av publiserte arbeider)
 • Opprinnelig prosjektbeskrivelse for ph.d.-prosjektet med fremdriftsplan

I tillegg skal komiteen motta evalueringsinstruksjonen nedenfor og skjema for midtveisevaluering (protokollen) (doc) .

Evalueringsinstruksjon for midtveisevaluering av ph.d.-løpet

Midtveisevalueringen skal gjennomføres for enhver ph.d.-kandidater som ønsker å ta en ph.d.-grad og den skal gjennomføres når kandidaten er omtrent halvveis i sitt ph.d.-prosjekt, dvs. normalt minimum 12 måneder etter opptak på ph.d.-programmet, og maksimum 2 år etter opptak, beregnet ut fra fulltid ph.d.-studier.

Formålet med midtveisevalueringen er å sjekke at kandidaten er godt på vei til å nå læringsutbyttet for ph.d.-utdanningen. I tillegg skal komiteen sammen med hovedveileder og kandidat vurdere den generelle gjennomførbarheten av prosjektet som skal lede frem til en ph.d.-grad og komme med forslag til mulige endringer i kandidatens fremdriftsplan, hvis nødvendig.  Kandidatens kunnskap i forskningsfeltet generelt og ph.d.-prosjektet spesielt skal presenteres muntlig på et åpent seminar for den oppnevnte evalueringskomiteen.

Et av medlemmene i komiteen skal fungere som leder.

Medlemmene i evalueringskomiteen skal ha en doktorgrad og kjenne til fagfeltet til kandidaten, men de skal ikke være involvert i kandidatens prosjekt.

Medlemmene i evalueringskomiteen plikter å sette seg inn i all dokumentasjon som sendes dem i forkant av midtveisevalueringen.

Hovedveileder har ansvar for å finne komiteen og datoen for midtveisevaluering.

Med utgangspunkt i fremdriftsplanen og prosjektbeskrivelsen (protokoll) skal komiteen vurdere:

 • Om kurs og ev. annen opplæring er i tråd med fremdriftsplanen?

 • Om kandidatens fremdrift er i tråd med læringsutbyttet for ph.d.-utdanningen og den individuelle fremdriftsplanen?

 • Om kandidaten har god kunnskap både innen fagfeltet spesifikt for ph.d.-prosjektet, og en bredere kunnskap innenfor fagfeltet generelt?

 • Om kandidaten har kjennskap til forskningsmetoder generelt og metodene for ph.d.-prosjektet spesielt

 • Om kandidaten har godkjenninger/tillatelsene fra REK ol. Er de riktige godkjenninger for forskningsprosjektet innhentet? Korresponderer søknadens innhold til forskningen som er eller planlegges utført?

 • Om kandidaten har godkjenninger/tillatelsene fra REK ol. Er de riktige godkjenninger for forskningsprosjektet innhentet? Korresponderer søknadens innhold til forskningen som er eller planlegges utført?

Med utgangspunkt i skriftlige arbeider og samtaler med kandidat og veileder skal komiteen vurdere:

 • Kandidatens kunnskap om metoder som er relevante  for ph.d.-prosjektet
 • Kandidatens evne til å presentere, analysere og vurdere forskningsfunn
 • Kandidatens forståelse av vitenskapelig tenkning
 • Kandidatens faglige selvstendighet

Sammen med kandidat og veiledere skal komiteen diskutere:

 • Fremtidige planer for ph.d.-utdanningen
 • Strukturen på veiledningen
 • Etiske spørsmål

Når midtveisevalueringen er gjennomført, skal midtveisevalueringsprotokollen fylles ut av komitémedlemmene. Protokollen sendes forskningsrådgiveren ved fakultetet. Deretter skal originalen arkiveres av fakultetets administrasjon.

Kontakt

Skjemaer

Publisert 23. feb. 2016 10:15 - Sist endret 8. feb. 2021 16:16