Respons på Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2015

Refusjonsordning som beskrevet i Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2015. Rundskriv I-2/2014

«Justeringer av takster mv

Stortingets budsjettvedtak for 2015-budsjettet innebærer at honorartakster og refusjoner som hovedregel videreføres i 2015 nominelt uten prisjustering. Følgende særskilte takstjusteringer er foretatt som følge av budsjettvedtaket og intensjonene med stønadsordningene:

(…)

Refusjonsbeløp til takst 501 er nedjustert, og taksten kan benyttes maksimalt 8 ganger per kalenderår for samme pasient»

Det nye rundskrivet fra HOD har skapt en del diskusjon og forargelse. Begrensningen av takst 501 til å bare kunne benyttes 8 ganger per pasient per kalenderår skaper debatt og frustrasjon.

Dette brevet er skrevet på vegne av Avdeling for periodonti, Universitetet i Oslo med støtte fra Seksjon for periodonti, Universitetet i Bergen og Norsk periodontistforening.

Lenke til brevet: Respons på Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2015 (pdf)