Instituttstyrevalg høsten 2016

Illustrasjonsfoto:Colourbox.com

Det skal i høst velges nye representanter til instituttstyret for perioden 2017-2020.

Valget skjer pr epost hvor det linkes til en applikasjon mandag 05.12 kl 08.00 og er åpent til fredag 09.12 kl 12:00.

 

Valgresultat

Følgende er valgt inn i IKOs instituttstyre 2017-2020:

 

Fast vitenskapelige tilsatte

 

Valgt til styret:

Ståle Petter Lyngstadaas

Janicke C Liaaen Jensen

Vara

Anne Rønneberg

 

Midlertidig vitenskapelig ansatte

 

Valgt til styret

Tormod Krüger       

Vara

Kjetil Strøm                   

 

Teknisk-administrativt personale:

 

Valgt til styret

Anne Marit Arnesen       

Vara

May Helen Forsberg      

 

Midlertidig vitenskapelig tilsatte velges hvert år.  

 

Alle kandidatene er godkjent av valgstyret.

 

Stemmerett

I valget til instituttstyret har tilsatte i minst halv stilling stemmerett (jfr § 5 nr. 1). 

Avgjørende for stemmerett er tilsettingsforholdet den dagen vedkommende avgir stemme.

Stemmerett faller bort for den som har permisjon uten lønn fra sin stilling for å arbeide utenfor universitetet. Personer i redusert stilling i form av ulønnet permisjon grunnet sykdom har likevel stemmerett.

Valgbarhet

Valgbar er tilsatte som har stemmerett etter § 5 nr. 1 og har et tilsettingsforhold som dekker hele valgperioden.

Følgende ledere er ikke valgbare: instituttledere/stedfortredere for instituttledere, fakultetsdirektør, assisterende fakultetsdirektør, seksjonssjefer ved fakultetssekretariatet og kontorsjefer ved institutt

Forslag på kandidat ved valg av styremedlemmer skal være underskrevet av minst like stort antall som det antallet kandidater forslaget inneholder.

Studentrepresentantene velges av studentene selv, jfr UiOs valgreglement.

 

Fremdriftsplan

01. desember kl 12.00
Frist for kandidatforslag

Uke 49
Valgperiode

09. desember kl 12.00
Frist for å avgi stemme

09. desember kl 16.00
Kunngjøring av resultat

 

 

Valgsekretariat

Kontorsjef Elisabeth Aks 

Assisterende fakultetsdirektør Leif Erling Jensen

IT leder Shanthan Navaratnam

 

Valgstyret

1. amanuensis Amer Sehic*

Professor Tiril Willumsen (leder)

Senioringeniør Håkon Størmer

Student Eugen Treimo

 

 

Valgkomiteen

1. amanuensis Amer Sehic, IOB

Student Halvor Klareng, Masterpr.

Postdoktor Caspar Wohlfahrt, IKO

Kontorsjef Elisabeth Aks, IKO

 

Regelverk

Valgreglement for Universitetet i Oslo

Normalregler for institutter