Lokalt arbeidsmiljøutvalg (LAMU) ved IOB

LAMU står for lokalt arbeidsmiljøutvalg. Det lokale arbeidsmiljøutvalget skal jobbe for å fremme et helsefrembringende arbeidsmiljø for alle ansatte.

LAMU ved IOB

Historikk

Instituttet hadde frem til 2010 eget LAMU for verneområdet IOB. I 2010 ble LAMU IOB innlemmet i et utvidet LAMU ved fakultetet. I løpet av årene (fra 2015 til 2018) gjorde man erfaringer som tilsa endringer, slik at verneområdet IOB igjen fikk opprettet eget LAMU. Dette fordi virksomheten ved IOB både har undervisning og omfattende forskningsvirksomhet i laboratorier. Det var lite hensiktsmessig for ledelsen ved IOB å ivareta HMS-ansvaret ved laboratoriene gjennom OD-LAMU. Det måtte uansett avholdes regelmessige møter med verneombudet. OD-LAMU vedtok i møte 5. april 2018 tilslutning til opprettelse av LAMU ved IOB.

LAMU på fakultetsnivå vil fremdeles være rapporteringsinstans for begge institutters HMS arbeid og en viktig arena for ledelsen og verneorganisasjonene å diskutere overgripende saker og ta inn sentrale vedtekter. Det vil også fremdeles være LAMU på fakultetsnivå som blir ansvarlig for å utarbeide årsrapporten og handlingsplaner for Det odontologiske fakultet.

Sammensetning IOB LAMU

IOB-LAMU konstituerte seg med arbeidstakerrepresentantene Ali-Oddin Naemi (verneombud ved IOB) og valgt LAMU-representant Thomas Küntziger, og arbeidsgiverrepresentantene Roger Simm (instituttleder) og Lin M. Ullern (administrativ leder). Vara verneombud Anne Karin Kristoffersen vil være til stede som observatør (når verneombud Ali er tilstede, ellers som arbeidstakerrepresentant i hans sted). Emnet Abesha- Belay er IOBs HMS-koordinator og vil fungere som IOB-LAMUs sekretær.

 

Arbeidsgiverrepresentanter

 

 

Bilde av Roger Simm

Roger Simm

Arbeidstakerrepresentanter

Bilde av Anne Karin Kristoffersen

 

Bilde av Thomas Michel Kuntziger

Thomas Michel Kuntziger


 

Publisert 14. aug. 2019 13:01 - Sist endret 15. sep. 2022 15:48