Dokumentarfilmen ”Patentjegerne” på NRK

Fakultetet viser til tidligere informasjon om at NRK Brennpunkt arbeider med et program om forskning ved Det odontologiske fakultet. Programmet ble sendt tirsdag 16. desember.

- det er nødvendig å kommentere flere forhold i dokumentaren, sier dekan Pål Barkvoll

Foto: Håkon Størmer,OD

Utgangspunktet for programmet er at tidligere stipendiat Roya Sabetrasekh anla en klagesak mot Universitet i Oslo i 2011.  Hennes anklage gikk ut på at hun urettmessig hadde gått glipp av rettigheter til et patent søkt av et svensk selskap, Acendia AB. Klagen ble behandlet i tråd med gjeldende rutiner og avvist av UiO.

Som offentlig institusjon er fakultetet selvsagt positive til kritisk granskning av virksomheten. Fakultetet har derfor vært åpent og imøtekommende overfor NRK underveis i produksjonen av programmet. Likevel må fakultetet konstatere at enkelte opplysninger og deler av fremstillingene i dokumentaren er uriktige.

Disse feilene har fakultetet påpekt, men redaksjonen har valgt å ikke ta fakultetets innspill til følge.

Det er fire forhold i dokumentaren fakultetet ser som nødvendig å kommentere.

Oppdagelsen av at beinceller kunne vokse 3 dimensjonalt i Histocare-gelen

At celler kan vokse tredimensjonalt var ikke noe nytt i 2006.  Her unnlater dokumentaren å informere om at dette var publisert og at fagmiljøet hadde erfaring med dyrking av celler i 3D kulturer. Forskningsprosjektet med å teste vekst av beinceller i den nevnte «Histocare-gelen» var allerede igangsatt av fakultetets fagmiljø før Roya Sabetrasekh ble ansatt.  Å gi inntrykk av at dette var Roya Sabetrasekhs oppfinnelse medfører således ikke riktighet.

Det fakultetets ansatte bidro med av forskning inn i prosjektet, mener fakultetet var bekreftende arbeid uten oppfinnerhøyde.

Etterlatt inntrykk er at Det odontologiske fakultet har jobbet for Ascendia AB

Samarbeidet med Professor Christer Bush var av akademisk interesse for forskningsmiljøet på fakultetet.  Christer Busch hadde funnet opp en gel som kunne være et viktig supplement til pågående forskning ved fakultetet.

Det odontologiske fakultet hadde kun en akademisk interesse i å publisere dette forskningsmaterialet. Når forskningsresultater publiseres kan hvem som helst bruke denne forskningen til å utvikle nye produkter og tjenester.

I dokumentaren utrykker Christer Bush at det var Ascendia AB som ville at han skulle stå som aleneforfatter av patentet, da dette hadde å gjøre med Ascendia ABs relasjon til Universitet i Oslo.  Der er ikke noen form for relasjon eller avtale med Ascendia AB, utover at fakultetets ansatte fikk Histocare-gelen til bruk i forsøk som senere er blitt forsøkt publisert i et vitenskapelig tidsskrift.

I god vitenskapelig tradisjon burde publikasjonen og alle artikkelforfatterne vært referert i patentsøknaden, men dette betyr ikke at de er oppfinnere og har rettigheter til patentet. Det er ideen man søker patent på, og ikke det bekreftende arbeidet.

Tilgang til den «hemmelige» avtalen

Den «hemmelige» avtalen er ikke noe annet enn en standard konfidensialitetsavtale, som handler om at forskere ikke skal røpe informasjon de får tilgang til, relatert til et produkt som f. eks sammensetning av et materiale. Da NRK underveis i denne prosessen konfronterte fakultetet med påstanden om en «hemmelig avtale» valgte fakultetet å forelegge dem avtalen, slik at de selv kunne vurdere innholdet i den.

Fakultetet mener at NRK Brennpunkt burde ha fortalt at de har fått seg forelagt og lest konfidensialitetsavtalen, som det refereres til i dokumentaren. Ved å unnlate å forklare hva slags type avtale det dreier seg om, eller unnlate å informere om at NRK Brennpunkt har fått seg forelagt denne avtalen, forledes seeren til å tro at det finnes en «hemmelig» avtale mellom våre vitenskapelige ansatte og Christer Busch og Ascendia AB. Fakultet er ikke kjent med at det finnes noen form for avtale mellom våre vitenskapelige ansatte/fakultetet og Christer Bucsh/Ascendia AB, utover konfidensialitetsavtalen datert i juli 2007 og som er forelagt Brennpunktredaksjonen.

Åpenhet omkring patentsøknader ved fakultetet

De aktuelle forskerne ved fakultetet erkjenner at noen patenter ikke har blitt rapportert inn til Invent2 i henhold til dagens gjeldende regler for UiOs ansatte. Det fremkommer ikke i dokumentaren at fakultetet faktisk har vært informert om den faglig virksomheten, gjennom blant annet prosjektsøknader, rapporter, møter, eposter og muntlig overlevering.

Overgangen ved implementeringen av endringen i arbeidstakeroppfinnelsesloven(2003), skapte noen uklarheter med hensyn til den praktiske gjennomføringen. Ordningen er nå etablert og et endelig reglement er på plass. Inven2 har nå fått og behandlet en komplett patentliste fra alle de nevnte oppfinnere.

Etterrettelighet og gjennomsiktighet

Fakultetet har gjentatte ganger i dialogen med NRK Brennpunkt bedt om at alle overnevnte opplysninger måtte komme med i dokumentaren.

Det odontologiske fakultet verdsetter et samfunn med etterrettelighet og gjennomsiktighet i bruken av offentlige midler. I den sammenheng er det også viktig at medias fremstilling av virksomheten er korrekt og balansert. Det mener vi ikke er tilfelle i NRK Brennpunkts «Patentjegerne». Derfor disse oppklaringene fra vår side.

 

Pål Barkvoll
Dekan, Det odontologiske fakultet, UiO

 

Publisert 17. des. 2014 07:52 - Sist endret 19. des. 2014 15:22