Tannhelseverden har fått sin første sterilforsyningstekniker

Tittelen tilhører Rigmor Schøne, som til daglig jobber på sterilsentralen på IKO.   I juni 2019 var hun ferdig utdannet som sterilforsyningstekniker,og altså den første av sitt slag i tannhelseverden.    

Bildet kan inneholde: kokk, leder, matforedling, matlaging.

Den nyutdannede sterilforsyningsteknikeren formelig bobler over av både entusiasme og ikke minst kunnskap når hun forklarer om hvorfor hun brenner så sterkt for dette fagfeltet.  Foto: Nils Olav Mevatne OD/UiO

Pasientsikkerhet

– Jobben på sterilsentralen er et viktig ledd i infeksjonsforebyggende arbeid og ivaretagelse av pasientsikkerheten, da vi desinfiserer og steriliserer reprosessert flergangsutstyr, forklarer Schøne.  Da er det viktig å ha kompetanse om smitteveier, og hvordan disse brytes, slik at  smittespredning hindres.

–  Til syvende og sist handler det om liv og død.  Dersom det blir brukt utstyr i den medisinske behandlingen som ikke er sterilt, kan dette utstyret i verste fall føre til alvorlig sykdom, eller død for pasienten.  Derfor er det veldig viktig at alle prosedyrene rundt sterilforsyning fungerer optimalt. Vi pleier å si at omsorg for instrumentene er omsorg for pasientene.

Hjerte i klinikkene

Sterilsentralen på IKO er bemannet med 9 årsverk og leverer i snitt pr. dag 1100-1200 sveisede poser med ett eller flere instrumenter i, 20-25 innpakkede kirurgiske brett i papir og utstyr til klinikkene. Arbeidet som utføres på sterilsentralen er en forutsetning for all klinisk behandling ved fakultet.

At sterilsentralen er det bankende hjerte i klinikkene er også instituttleder Jan Eirik Ellingsen helt klar på.

– Vi er veldig stolte av sterilsentralen vår, sier han. Og jeg tror jeg med sikkerhet kan fastslå at vi har en av de aller beste sterilforsyningssentraler innen odontologi her til lands. Det skyldes den høye faglige kompetansen og ikke minst den erfaringen som er å finne her, sier han. 

Olje instrumenter er viktig.  Foto: Nils Olav Mevatne OD/UIO.

Økt kompetanse

Det var nettopp økt fokus på kompetanseheving, som var årsaken til at Rigmor Schøne ble oppfordret av sin leder til å ta denne utdannelsen.  Hun har gjennomført en NOKUT-godkjent fagskoleutdanning i Sterilforsyning i helsetjenesten, som deltidsstudium over to år ved Fagskolen Oslo Akershus, og, og er utarbeidet i samarbeid med  Oslo universitetssykehus.

 – Sterilforsyning er et fagfelt i stadig utvikling, sier oversykepleier Sissel Strømfjord. Det er derfor viktig for oss å sikre at sterilsentralen opprettholder den høye standarden den har nå. En standard som er avgjørende for at våre pasienter kan være trygge på at, alt utstyr som blir brukt ved våre klinikker er behandlet etter gjeldene lover og forskrifter

 Det trengs kunnskap om bruk og vedlikehold av maskiner som vaskedekontaminator, ultralyd, autoklav, sveisemaskin og finne fagstoff ved evt. problemstillinger som oppstår i det daglige arbeidet i en sterilforsyning. Foto; Nils Olav Mevatne OD/UIO

Ny kunnskap

Og ny kunnskap og kompetanse kan den nye sterilforsyningsteknikeren virkelig vise til. For gjennom sitt hovedprosjekt ved fagskolen har hun og medstudenter fra gruppa hennes, fordypet de seg i hvordan man kan forhindre korrosjon i kirurgiske instrumenter. Temaet og problemstillingen ble valgt fordi dette var et tema som i aller høyeste grad var aktuell for egen arbeidsplass.

– For å kunne forebygge å forhindre korrosjon er det viktig å forstå hva det er.  Selve ordet kommer av det latinske ordet corrodere som betyr å gnage i stykker eller «tære på», forklarer hun.

- Det benyttes i dag mange forskjellige typer materialer i kirurgiske instrumenter, forklarer Schøne, men i oppgaven valgte vi å begrense oss til kromstål, bedre kjent som rustfritt stål, da disse som brukes som  kirurgiske- og dental instrumenter. 

Selv om mange betrakter rustfritt stålt som evigvarende, så må også disse instrumentene behandles på riktig måte for for å unngå koorosjon og skader. 

Korrosjoner og infeksjoner

I oppgaven ser hun også nærmere på ulike type korrosjoner og hvilke tiltak som skal settes inn mot disse, både når det gjelder forebygging og behandling.  

Schøne forklarer videre at når det oppstår korrosjon, innebærer det en mulighet for at bakterier og virus finner noe å feste seg i,  rett og slett fordi korrosjonen skaper en ujevn overflate på utstyret.

- Reprosessert flergangsutstyr som er korrodert kan være årsak til infeksjon og postoperative sykdommer etter en operasjon, forklarer Schøne. Slike infeksjoner er en stor belastning for pasienten, men det koster også samfunnet mange helsekroner å skulle behandle infeksjoner som kunne vært unngått.  En ting er det økonomiske aspektet ved infeksjoner som oppstår på grunn av urent utstyr, en like viktig dimensjon, er at slike infeksjoner kan bidra til å svekke tilliten til vårt helsevesen.

 

Dele kunnskapen

Når man har en faglært sterilforsyningstekniker i staben er det viktig å dele kunnskap. Foto Nils Olav Mevatne OD/UIO.

 

– Det at vi har fått tilført ny kompetanse innen sterilforsyning gjør at sterilsentralen i større grad kan bidra med kompetanseheving blant egne ansatte og i klinikkene sier Sissel Strømfjord. Fordi prosessen med å behandle instrumentene på riktig måte, begynner allerede før instrumentene når sterilsentralen og de som jobber der.

Rigmor Schøne utdyper dette videre ved å forklare at urene kirurgiske instrumenter som er tilsmusset av for eksempel blod, raskt kan føre til alvorlig korrosjon på instrumentet dersom blodet ikke umiddelbart tørkes av.

Forebyggende tiltak

Kunnskapen som sterilsentralen har, er viktig for alle som er involvert i pasientbehandling, er noe instituttleder Jan Erik Ellingsen  er opptatt av.  I tillegg trekker han frem kampen mot antibiotikaresistens hvor sterilsentralen også spiller en sentral rolle.  

– Den viktigste kampen mot antibiotikaresistens, skjer ikke i laboratoriene, men i det forebyggende arbeidet, som rett og slett handler om å unngå infeksjoner.  Da er sterilt utstyr et av de viktigste våpnene vi har i denne kampen, sier instituttlederen helt til slutt.

Av Astrid Skiftesvik Bjørkeng
Publisert 5. des. 2019 15:44 - Sist endret 10. des. 2019 13:07