- Mye vi skal få til i 2018

Årets første måned er allerede tilbakelagt. Ifølge Pål Barkvoll har fakultetet bare tida av veien for å få gjennomført alt som står på planen for året.

Dekanen står foran et banner med to menn avbildet, foran Humboldt-universitetet i Berlin.
Dekan Pål Barkvoll ved Humboldt-universitetet i Berlin. I slutten av februar reiser Barkvoll tilbake for å møte ADEEs Executive Committee og ferdigstille planene for konferansen OD skal være vertskap for i august.

Hvert år vedtas planene for hvilke konkrete tiltak fakultetet skal gjennomføre ved fakultetet for de neste tre årene.  2018 er intet unntak: – Årsplanen 2018-2020 beskriver hva vi skal gjøre ved fakultetet, innenfor visse rammer som allerede er lagt fra UiO sentralt. Selv om det er Fakultetsstyret som har vedtatt planene, er de utarbeidet i samarbeid mellom fakultets- og instituttledelse, forklarer Barkvoll.

– Listen over tiltak i år er som vanlig omfattende. Likevel er det noen tiltak som utpeker seg mer enn andre, innenfor både utdanning, forskning, formidling og innovasjon, som jeg er spent på både gjennomføringen og resultatene av.

Internasjonal konferanse med hundrevis av deltagere

Barkvoll gleder seg spesielt til at fakultetet i år skal avholde årsmøtet til the Association of Dental Education in Europe (ADEE) i august. – Dette har vi jobbet mot i flere år, og jeg gleder meg til vi skal være vertskap for en konferanse hvor utdanning settes i fokus, med hundrevis av likesinnede deltagere og utstillere fra Europa og resten av verden. Det blir mye liv og en ypperlig anledning for faglig input for både ansatte og studenter hele uka, lover han.

I forbindelse med årsmøtet skal også studentforeningen til ADEE, EDSA, avholde sitt årsmøtet den samme uka. – ADEE-foredrag, arbeidsgrupper, utstilling også videre, kommer først og fremst til å avholdes i fakultetets fasiliteter i Geitmyrsveien. Studentene kommer derimot til å bruke Ferdighetssenteret og tilstøtende lokaler på Gaustad.

Noen av de som er med i den lokale organisasjonskomitéen til ADEE-konferansen for fakultetet: f.v. Eva Fetscher, Alix Young Vik, Astrid Skiftesvik Bjørkeng, Gerald Torgersen, Anne Møystad, Elisabeth Aks og Lin Malin Ullern.

EDSA og ADEE arrangeres i uka 20.-24. august. Programmet begynner å bli ferdig, og blir lagt ut på fakultetet og ADEE sine hjemmesider i løpet av kort tid. Konferansen er blant annet et av tiltakene i årsplanen som går på samfunnskontakt, formidling og undervisning; hensikten er at fakultetet bidrar til å sette på agendaen de felles europeiske utfordringene som endret demografi og kulturell praksis får for odontologiutdanningene i de europeiske landene.

Ny organisering rundt tannpleierutdanningen (TPU)

Når det gjelder utdanning, pågår det allerede et arbeid for å utrede hvilken administrativ organisering som er mest hensiktsmessig for TPU. Det dreier seg særlig om plassering for å gi studieprogrammet best mulig faglig tilhørighet.

– Jeg er glad for at denne prosessen alt nå er i gang, fordi dette er noe vi har snakket om i flere år, forteller Barkvoll.

Det er satt ned en arbeidsgruppe med representanter fra TPU og begge institutter. De har som mandat å utarbeide et forslag til ny organisering av TPU, sammen med en framdriftsplan for gjennomføring. Målet er at planen skal vedtas i Fakultetsstyret i løpet av året.

Målrettet rekruttering

Et annet tiltak som løftes flere steder i Årsplan 2018-2020, er at fakultetet skal rekruttere studenter på en mer målrettet måte. Felles utdannings- og formidlingstiltak i årets årsplan dreier seg om å jobbe strategisk for å få de best motiverte søkerne til å søke seg til fakultetets utdanningsprogrammer, i tillegg til å få flere kvalifiserte mannlige søkere.

– Dette er en utfordring vi ser år etter år, og som definitivt ikke har noen «quick-fix». Nå prøver vi å gi denne utfordringen ekstra oppmerksomhet. Vi skal sette ned en egen arbeidsgruppe som skal jobbe fram forslag til langsiktige tiltak. Spesielt kommer arbeidsgruppen til å diskutere om intervjuer eller opptaksprøver skal bli et element i opptaket til utdanningsprogrammene, og i så fall hvordan det best kan gjennomføres, forteller dekanen.

Arbeidsgruppen kommer også til å drøfte den utadrettede kommunikasjonen rundt studiene fra fakultetet til potensielle studenter, særlig i forkant av opptaksfristen på våren. – Resultatene fra det arbeidsgruppen leverer, håper vi jo til sist skal føre til at vi får mer passende, bedre motiverte, studenter som søker på studieprogrammene våre, og i neste ledd høyere gjennomføringsgrad og bedre utjevnet kjønnsbalanse.

Utveksling til andre kontinenter

Utveksling har vært en av dekanens hjertesaker i flere år. I år håper han studentene skal benytte seg av utvekslingstilbudet i enda større grad enn tidligere. I 2018 skal fakultetet motivere masterstudentene til å søke seg til et bredere spekter av utvekslingsinstitusjoner. Nye utvekslingsavtaler av tre måneders varighet skal også utredes for bachelorstudentene med institusjoner i Europa.

– Utveksling er en enestående mulighet til å berike studietiden både faglig og sosialt på mange forskjellige plan. Det er et sterkt ønske fra fakultetet at studentene i større grad gjør bruk av utvekslingsmulighetene, forklarer dekanen. – Det vil ellers være positivt om vi for 2019 ser søknader fra studentene på hele utvekslingsporteføljen vår; Dublin, Stockholm, Paris, Krakow, Cape Town, Dresden, Tanga, Montpellier, København og Barcelona.

For inneværende år er fem odontologistudenter klare for utveksling, henholdsvis til University of Western Cape i Sør-Afrika, og til Universidad Internacional de Catalunya i Barcelona. Til sammen seks tannpleierstudenter skal reise til utvekslingsopphold i Tanga, Tanzania, og Karolinska Institutet i Stockholm.  Det er omtrent samme antall som i fjor, da studenter utvekslet til de samme institusjonene, med unntak av en utveksling med Université Paris V René Descartes i stedet for Barcelona.

Forskningsregister og ekstern finansiering

Et tiltak fakultetet gjør innenfor forskning, i likhet med resten av UiO, er å sørge for at absolutt alle aktive kliniske forskningsprosjekter registreres i den nyetablerte databasen Helseforsk innen årets utløp.

– Dette er svært viktig for at fakultetet i henhold til lovverket til en hver tid har god oversikt over de enkelte prosjekter som reguleres av Helsforskningsloven og Personopplysningsloven. Det arbeides også for å få på plass en sikker og god lagring av forskningsdata, i henhold til lovverket, forskningsetiske retningslinjer, og krav fra finansieringskildene. For at dataene skal være lagret forsvarlig, må de kunne finnes igjen, rekonstrueres og identifiseres, samtidig som personsensitiv informasjon ikke kommer på avveie, forteller Barkvoll.  

Programutvalg Forskning og Forskerutdanning (PFF) har også blitt bedt om å komme opp med et forslag til ODs strategi opp mot Livsvitenskapssatsingen ved UiO.

– Fakultetsledelsen vil i 2018 ha fullt trykk for å øke gjennomslag på søknader til NFR, EU og eventuelle andre potensielle finansieringskilder Dette innebærer både politisk og strategisk arbeid, legger Barkvoll til.

Livsvitenskapelig lysvandring og andre arrangementer

Alle UiOs enheter forplikter seg også til å ha egne strategier for samfunnskontakt og formidling. Nytt av året er at fakultetet legger opp til å bidra til samfunnsdebatten innen tannhelsefeltet gjennom publikumsarrangementer, i større grad enn tidligere.

Allerede i februar skal studenter og instruktørtannleger være med å arrangere en spektakulær livsvitenskapelig lysvandring i Botanisk hage, som siste post på Oslo Life Science-konferansen. – Det er et familievennlig arrangement, som mange av Universitetets enheter har satt sammen i fellesskap. Det ser ut til å bli en flott kveld å ta med familien i Botanisk hage, oppfordrer Barkvoll.

– På lang sikt er tanken at arrangementer som dette skal hjelpe oss å bringe forskningen og fakultetet i tettere dialog med samfunnet, og de politiske beslutningstakerne, understreker han.

Årsplanen kommer til å bli distribuert rundt på instituttene og lagt ut på fakultetets hjemmesider i løpet av kort tid.

En plakat som viser mennesker ute i snøen en mørk kveld, med en opplyst isskulptur. På plakaten står det: "Lysvanddring i Botanisk Hage, lys og livsvitenskap for hele familien, 15. februar 18-20." I tillegg har plakaten logoene for UiO Naturhistorisk museum og UiO Oslo Life Science conference.
15. februar er fakultetet med på å avslutte årets Oslo Life Science Conference i Botanisk hage.

 

Emneord: årsplan Av Hilde Zwaig Kolstad
Publisert 1. feb. 2018 14:30 - Sist endret 4. apr. 2019 14:51