English version of this page

Informasjon til ansatte ved OD

Alle ansatte ved OD samt studenter som er i klinikk og har pasientkontakt defineres som helsepersonell i henhold til Helsepersonelloven. Administrativt ansatte defineres i dette tilfelle også som helsepersonell.

Oppdatert 4. august kl.10.00

Retningslinjer

Våre retningslinjer baseres på generelle råd fra helesmyndigehetene og Folkehelseinstituttet med tilpasninger i forhold til vår kompleksitet som undervisnings- og behandlingsinstitusjon.  Alle ansatte som har vært på reise må være hjemme fra jobb og i karantene i 10 dager etter hjemkomst, i tråd med retningslinjer fra helsemyndighetene. 

 • Årsaken er å redusere risikoen for smitte til pasienter og ansatte i helse- og omsorgstjenesten. Helse- og omsorgstjenesten er spesielt sårbar for smitteutbrudd som kan ramme utsatte pasientgrupper.
 • Rådet har tilbakevirkende kraft for reisende som har kommet hjem etter 17. februar. Det vil bli oppdatert etter hvert som smittesituasjonen endres. Se oppdatert informasjon om karantene og isolasjonsregler på Helsenorge.no.
 • Symptomer på covid-19-infeksjon kan være de samme som ved forkjølelse og influensa og symptomene kan være feber, hoste, pustebesvær eller andre luftveissymptomer. Les mer om FHIs veiledning til hvordan skille mellom covid-19, forkjølelse og allergi
 • Ansatte og studenter skal selvsagt ikke gå på jobb når de er syke, og skal følge grunnleggende smittevernrutiner for å beskytte sine pasienter og andre mot smitte. Gå hjem fra jobb dersom du føler deg syk. God håndhygiene er viktig. Dette rådet gjelder generelt, og er vesentlig ved utbrudd av smittsom sykdom.
 • For ansatte som har vært i område med utbredt smitte av covid-19, eller som har husstandsmedlemmer som er mistenkte tilfeller, gjelder i tillegg:
  • Den ansatte kan ta kontakt med fakultetets smittevernutvalg etter hjemkomst slik at den ansatte eller student kan få personlig veiledning.
  • Den ansatte må melde fra til nærmeste leder, studenter melder fra til studieseksjonen.

Arbeid på fakultetet og hjemme

 • Hjemmekontor er ikke lenger hovedregelen på UiO. Oppmøte på kontoret avtales med din nærmeste leder. Nærmeste leder skal ha oversikt over hvem av sine medarbeidere som til enhver tid befinner seg i bygningene. For at smittevernreglene enkelt skal kunne overholdes, bør kun et begrenset antall medarbeidere være tilstede hver dag.
 • Er du i risikogruppen, eller av ulike grunner bør ha hjemmekontor, avtaler du det med nærmeste leder.
 • Må du reise med offentlig kommunikasjon, bør du unngå rushtrafikken. Vi oppfordrer deg til å gå, sykle eller bruke egen bil til jobb. Faste parkeringsplasser i garasjen gjelder ikke for øyeblikket. Alle ansatte har adgangskort med tilgang til garasjen på Geitmyra.
 • Emeriti har ikke tilgang til byggene våre før sommerferien.
 • Alle møter ved fakultetet gjennomføres digitalt på Zoom fram til sommeren.

Smittevern på jobb og smittevernkurs

 • Ledere og ansatte skal gjøre seg kjent med retningslinjer og tiltak som fremkommer av risikovurderinger og følge disse. Ledere sørger for at lokalene og arbeidsplassene er innrettet slik at avstandsreglene kan overholdes.
 • Alle ansatte overholder god håndhygiene og gjennomfører smittevernkurs før første dag på jobb.

Digital undervisning

Det er viktig at undervisere annonserer sin egen Zoom-undervisning i timeplanen. De aller fleste timeplanene har "gammel" layout, og dere bruker da feltet "pensum" til å legge ut lenke til Zoom-møtet dere skal avholde.

Se også veiledning for å gjøre om til digital undervisning i TP.

Personvern

I starten av forelesningen der dere gjør opptak i Zoom må dere legge inn en powerpoint-slide med informasjon til studentene om at det gjøres opptak, hvordan de forholder seg hvis de ikke ønsker at de selv skal bli identifisert, og hjemmelsgrunnlag.

Opptak

Det er utarbeidet en veiledning for hvordan man legger ut opptaket fra undervisningen til studentene. Canvas har blitt brukt til det så langt, men dette må lastes opp i timeplanen via semestersidene på grunn av begrenset lagringskapasitet i Canvas.

Hvis dere får beskjed om at dere ikke har redigeringstilgang til semestersidene, send e-post til it-hjelp@odont.uio.no og be om å bli lagt inn i gruppen som heter: od-undervisere.
 

Fakultetet legger til rette for 3 digitale plattformer; Zoom, Canvas og Inspera:

Zoom

UiOs foretrukne system for digital undervisning. Her er det mulig med undervisning for hele kullet eller for mindre grupper. Zoom lastes enkelt ned, og brukes fra hjemmekontoret. Her har dere tilgang til generelle veiledninger for Zoom.

Underviser lenker selv opp digital undervisningen fra timeplanen. Fagpersontimeplanen i timeplansystemet (TP) brukes til dette. Stå i linjen for aktiviteten, hold musepekeren over navnet ditt (fagperson) og klikk på Rediger-knappen som da kommer opp. Da kommer det opp en boks "Rediger aktivitet", som har et valg "Gjør om til digital undervisning". Det ligger en nedtrekksmeny under denne - velg det som passer (om du ikke bruker Zoom, men har valgt en annen digital løsning, så angi det der).

Litt lenger nede i boksen finnes dette feltet "Lenker kun for inneværende semesteret (synlig for alle uten innlogging)". Trykk på +, og i dette feltet legger du lenke til forelesningen der det står "Webadresse" . Da kan studentene åpne lenken fra Mine studier, samt fra timeplanvisninger på emnesiden (Vortex) og i timeplansystemet (TP).

Inspera

UiOs digitale eksamenssystem. Her blir det nå anledning til å avholde kortere eller lengre hjemmeeksamener. Husk å ha tett dialog med studiekonsulenten når eksamen planlegges Kontakt studieseksjonen.
Her har dere tilgang til generell veiledning for Inspera.

Insperakoordinator ved fakultetet er Nina Johnsen.

Canvas

Canvas bruker vi som tidligere, men med gradvis utvidet bruk. Her har dere tilgang til generelle veiledninger for Canvas.

Canvaskoordinator ved fakultetet er Snezana Popovic.

UiOs help-desk for digital undervisning har åpningstider 7-20 (9-16 lør og søn). Denne betjenes av USIT og lokal IT.

Stipendiater

Myndighetene åpnet for at stipendiater som er i slutten av sine gradsstudier kan få tilgang til UiOs bygninger/laboratorier fra 27. april. For å søke om dette, ta kontakt med leder/veileder ved ditt institutt.

UiO lager felles retningslinjer for forlengelser av PhD-perioder. Fakultetet følger dette opp overfor den enkelte stipendiat og veileder.

Det jobbes med å opprette en mulighet for digital disputas. Les mer om hvordan du forbereder deg til og gjennomfører digital disputas.

Fakultetet anbefaler dere å følge tett med på fakultetets og UiO sine hjemmesider for oppdatert informasjon.

Hold deg oppdatert

På grunn av utviklingen globalt kan definisjonen av utbruddsområdene endre seg hyppig og på kort varsel. Generell informasjon og råd finnes på www.fhi.no. Vi anbefaler derfor at ansatte og studenter ved Det odontologiske fakultet som er i klinisk tjeneste med pasientkontakt å planlegge fremtidige reiser godt og sette seg inn i smittesituasjonen lokalt når de reiser ut og mens de er på reise.  

Områder med utbredt spredning av COVID-19 endres kontinuerlig

Følg med på UiO sine nettsider for studenter og ansatte om Corona-situasjonen, som oppdateres fortløpende.

Fakultetet avholder også ukentlige allmøter via Zoom, og deler presentasjon og evt. opptak av møtet i etterkant.

Kritisk personell med rett til barnehagepass/skoletilbud

Personell i virksomheter med samfunnskritisk funksjon kan få tilbud om barnehage og/eller barneskole for sine barn, jf. Helsedirektoratets vedtak av 12. mars. Dette forutsetter at begge foreldrene arbeider i samfunnskritiske funksjoner eller at man har eneansvar for barn.

Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo har på anmodning fra Helsedirektoratet etablert tilbud om akuttbehandling til befolkningen under den pågående Covid-19 pandemien, og de av våre ansatte som skal arbeide her, faller inn under «samfunnskritisk personell».

Hvis du trenger en bekreftelse på at du er samfunnskritisk personell med rett til barnepass, send en e-post til ass. fakultetsdirektør Leif E. Jensen, så vil han sørge for at du får tilsendt en slik bekreftelse som du kan bruke i dialogen med barnehage/skole.  

Refusjon av utgifter

UiO dekker kostnadene ansatte har pådratt seg knyttet til tjenestereiser som ikke blir gjennomført pga. Corona-situasjonen, og som ikke lar seg avbestille eller refunderes.

Slik gjør du for å få dekket dine utlegg:

 1. Skaff deg kvitteringer for hotell, flybilletter, seminarutgift og annet.
 2. Lag en reiseregning på vanlig måte.
 3. På første siden finner du "Kostnadstilordning". Trykk på "Endre kostnadstilordning" og endre kostnadssted til 160002 og tiltak til 990076.
 4. Før reiseregningen ferdig og last opp vedlegg.
 5. Når reiseregningen sendes til godkjenning, vil den gå til fakultetsdirektøren som godkjenner alle ekstrakostnadene knyttet til Corona.  

Innkjøp

UiO har utarbeidet noen retningslinjer rundt hvordan coronasituasjonen påvirker avbestilling av tjenester.

 

Publisert 2. mars 2020 08:54 - Sist endret 20. des. 2021 09:51