English version of this page

Reiseråd til ansatte og studenter

Gjeldende fra 11.03.20. Det odontologiske fakultet har med basis i lokal beredskapsplan innført reiserestriksjoner for ansatte og studenter på grunn av coronautbruddet.

Vi minner om at alle ansatte og studenter ved OD er å betrakte som helsepersonell i den situasjonen vi nå befinner oss i. Det er et definert ansvar både for ledelse og ansatte å medvirke i dette beredskapsarbeidet (Internkontrollforskriften).

Arbeidet innebærer tiltak for å redusere risiko for smittespredning til et akseptabelt nivå. Ledelsen ved fakultetet ber derfor alle ansatte og studenter ta det ansvaret vi har som institusjon overfor hverandre og overfor våre pasienter.

Det odontologiske fakultet har store klinikkarealer i åpent landskap med mange behandlingsenheter. Aerosoldannelse som følge av behandling med turbiner og annet utstyr medfører risiko for smittespredning. Det er viktig å skjerme pasientene, de ansatte og studentene og således ivareta vårt samfunnsansvar. Det er selvsagt også helt sentralt å skjerme klinikken så godt som overhodet mulig. Den er kjernen i vår virksomhet hva angår studentundervisning og pasientbehandling. Rådene er basert på Folkehelseinstituttets generelle reiseråd og lokale tilpasninger gitt av fakultetets lokale beredskapsledelse.

Tjenestereiser

Tjenestereiser/kurs/konferanser til risikoområder og områder med vedvarende smittespredning er ikke tillatt for ansatte ved fakultetet (jfr. FHIs fortløpende anbefalinger).

Tjenestereiser/kurs/konferanser til ikke definerte risikoområder skal kun gjennomføres dersom det er helt nødvendig. Dette skal vurderes sammen med leder som også innhenter råd fra Smittevernutvalget ved behov.

Studenters reiser til kurs/konferanser og annet som dekkes av UiO, ansees som tjenestereise og er ikke tillatt. Ved spørsmål ta kontakt med studeseksjonen.

Private reiser

Fakultetet kan ikke pålegge den ansatte eller studenter reiserestriksjoner for private reiser.

Fakultetet anbefaler å følge reiseråd fra UD og Folkehelseinstituttet som fraråder å reise til områder med utbredt smittespredning.

Ved utgifter knyttet til eventuell kansellering av private reiser, må du søke dekning gjennom din private reiseforsikring.

Vær klar over at reiserådene kan endres på kort varsel.

Dersom du velger å gjennomføre en privat reise i nærmeste fremtid ber vi deg om å gjøre følgende vurderinger:

  • Sjekke nøye hva reiseforsikringen din dekker, inkludert hva som gjelder hvis du blir syk på reisen i forhold til behandling, karantene og eventuell hjemreise.
  • Risiko for å bli smittet på reisen (reisemål, varighet, kontakt med andre mennesker).
  • Risiko for å komme ut for reiserestriksjoner, portforbud, karantene eller andre tiltak i landet man reiser til.
  • Hva blir konsekvensen av en hjemmekarantene/arbeidsrestriksjon i Norge dersom du blir syk eller utsatt for smitte? På grunn av fakultetets og studentklinikkenes kompleksitet, kan det være at du vil få arbeidsrestriksjoner på 10 dager ved hjemkomst fra land, som ikke står på Fhi eller UDs sider som områder med vedvarende smitte. Dette kan også gjelde hvis du reiser gjennom norske flyplasser. Dette er fordi situasjonen raskt endrer seg.
  • Hvordan er kapasiteten til helsevesenet på reisemålet hvis du blir syk? Får du mulighet til å reise hjem hvis du skulle bli syk?

Ethvert land står fritt til å innføre tiltak og restriksjoner for å forsøke og hindre videre smitte, for eksempel transportrestriksjoner, karanteneordninger eller andre tiltak som kan få konsekvenser for den reisende. Flere land og flyplasser innfører kontrolltiltak, og reisende må være forberedt på å måtte svare på spørsmål om egen helse og få målt temperaturen/sjekket for feber.

Forebyggende råd på reisen

God håndvask med såpe og vann er et viktig forebyggende tiltak, både på reisen og for å avgrense videre smitte. Alkoholbasert hånddesinfeksjon kan være et alternativ hvis ikke håndvaskmuligheter er tilgjengelig. 

Unngå kontakt med syke personer, spesielt personer med luftveissymptomer.

Unngå å hoste på andre, vask hendene hyppig og grundig, og unngå å reise hvis du er syk.

Studenter og andre som oppholder seg i områder med vedvarende smittespredning over en lengre periode, må følge råd fra lokale helsemyndigheter og utdanningsinstitusjon/arbeidsgiver.

 

Pål Barkvoll,

Dekan

Professor dr.odont.

Publisert 9. mars 2020 16:02 - Sist endret 22. juli 2020 13:37