English version of this page

Spørsmål om bruk av analgetika under coronaviruspandemien

Det har versert forskjellige historier i sosiale media om usikkerhet i pasienttryggheten ved bruk av analgetika i tannlegepraksis hos pasienter utsatt for smitte av COVID-19 virus. Det kan være av interesse å gjøre noen vurderinger omkring de mest brukte legemidlene med smertestillende egenskaper i en tannlegepraksis.

I utgangspunktet har sykdomsbildet forårsaket av COVID-19 viruset mange likhetstrekk med en influensa eller forkjølelse, men noen pasienter utvikler et alvorligere stadium med symptomer, som ofte forbindes med alvorlig lungebetennelse som bl.a. åndenød og tungt for å puste. De siste tegn er alvorlige og krever legetilsyn med sannsynlig sykehusinnleggelse.

Tannlegens rolle er å gjøre nødvendige akutte behandlinger som smertekontroll, infeksjonskontroll ol. Med utgangspunkt i stadiene i sykdomsutviklingen er det mest sannsynlig at tannleger behandler pasienter med mild til moderat nedsatt helsetilstand, og ikke de mest alvorlige som da er under behandling på sykehus.

Spørsmålet mange reiser, er om valget av smertestillende legemidler i tannlegepraksis, vil kunne påvirke sykdomsbildet i negativ retning. En bør ha klart for seg at alle legemidler i utgangspunktet kan medføre uønskede virkninger. Blant de faktorer som kan bidra til å utløse disse uønskede virkningene er pasientens sykdomstilstand, valg av legemiddel og dosering.

Forutsetningen for valg av smertestillende er en avveining mellom nytte og risiko

Hvis den odontologiske pasienten har akutte smerter som nedsetter livsfunksjon og/eller livskvalitet skal disse behandles. Da de aller fleste coronapåvirkede pasienter har symptomer svært lik en vanlig influensa, så bør anbefalingene for bruk av analgetika i odontologisk praksis være de samme som for influensapasienter.

Vurderinger:

  1. Coronapåvirkede pasienter med subjektive eller objektive lungeaffeksjoner bør ikke få sterke opioidholdige analgetika. Det er korrekt at sterke opioider har effekt på respirasjonsevnen. Det foreligger veiledninger om at moderate opioider (les: kodein) ikke bør brukes på svært unge og unge pasienter, fordi det er rapportert dødsfall.
  2. Benytt NSAIDs eller paracetamol som førstevalg Unngå aspirin hos unge. Bruk de anbefalte standard dosene for ibuprofen og paracetamol som finnes i felleskatalogen. Ibuprofen er analgetisk også i mindre doser som 200 mg, men ved postoperativ smertebehandling kan dosene økes til 400 mg. Respekter de kontraindikasjonene og maksimaldosene som er oppført i Felleskatalogen for begge stoffene. Det er ikke kjent at ibuprofen eller andre NSAID spesielt forverrer en virussykdom, men en bør huske at temperaturheving (feber) faktisk er en del av kroppens antivirale forsvar.
  3. Hvis en har erfaringsbasert manglende effekt av primærvalgte analgetika (NSAID og paracetamol) hos pasienten, kan unntaksvis kombinasjonen paracetamol og kodein etter vurdering av tannlege brukes hos voksne. (Vurdering= respirasjonsevne, tilstedeværelse av tungpustet, pustebesvær etc). Husk at dette i uttalt grad er risikopasienter.

Husk at det ikke er evidens for den reelle bivirkningsprofilen til kombinasjonen av ibuprofen og paracetamol. Man vet at midlene ikke på noen måter helbreder en virussykdom, men mildner noen symptomer.

En anser det for meget spesielle omstendigheter at det utføres odontologisk akuttbehandling av en pasient med alvorlig uttalte coronavirus symptomer utenfor sykehus. I et slikt tilfelle er det temmelig sikkert at det foreligger en kommunikasjon med behandlende lege. I slike tilfeller er det legen som bør avgjøre valg av analgetisk behandling.

 

Seksjon for farmakologi og farmakoterapi

 

Av Lasse A. Skoglund
Publisert 17. mars 2020 15:11 - Sist endret 25. mai 2020 11:28