IDF-møtets rolle og mandat

Arbeidsgiverens informasjons- og drøftingsplikt gjelder «spørsmål av betydning for arbeidstakerens arbeidsforhold». Hva dette omfatter er nærmere presisert i arbeidsmiljøloven § 8-2, 1 ledd. Det er – den aktuelle og forventede utvikling av virksomhetens aktiviteter og økonomiske situasjon – den aktuelle og forventede bemanningssituasjonen i virksomheten, inkludert eventuelle innskrenkninger og de tiltak arbeidsgiver vurderer i den forbindelse, samt – beslutninger som kan føre til vesentlig endring i arbeidsorganisering eller ansettelsesforhold. Det arbeidsgiveren har plikt til å informere om er primært generelle og overordnede forhold ved virksomheten.

Det følger av lovens § 8–2, 3. ledd at informasjon skal gis på en slik måte at det er mulig for de tillitsvalgte å sette seg inn i saken, foreta en passende undersøkelse, vurdere saken og forberede eventuell drøfting.

I tillegg regulerer Hovedavtalen i staten  §§ 17-19 – Hovedavtalen i staten / Tilpasningsavtalen ved UiO hva arbeidsgiver skal informere de ansatte om, hva som skal drøftes og hva som er forhandlingstema.

Publisert 8. okt. 2020 12:32 - Sist endret 12. okt. 2020 09:35