Fakultetets årsplan 2019-21

UiOs årsplan er styrende for de prioriterte tiltak Det odontologiske fakultet har for neste planperiode.

Introduksjon

Fakultetet skal tilrettelegge for et godt lærings- og arbeidsmiljø. UiO forventninger om tilhørighet, studieprogresjon og mindre frafall skal følges opp. I dette arbeidet vil særlig fokus rettes mot hvordan fakultetet følger opp studentene underveis studiet, både i de prekliniske fagene, men også når de begynner på 5. semester og ikke lenger har fellesundervisning med medisin. Årlig søker 10 % av odontologistudentene, etter første semester, seg over til medisinstudiet. Tiltak for å skape egenidentitet, samt tidlig oppfølging av studentene, både individuelt og pr kull, har vært, og skal være en prioritert oppgave for fakultetet. Tiltakene vil også understøtte det som er lagt inn i ambisjonene.

Studie -og læringsmiljøet

Av mer konkrete tiltak kan nevnes faste møter med studentenes tillitsvalgte etter at de er ferdig med eksamen. Hensikten med møtene er å få innspill fra studentene på hva som kan gjøres for å forbedre læringsmiljøet. Innføring av questback evaluering av 5, 7 og 9 semester samt å sørge for at varslingskanalene blir enda mer kjent og oppfattes som trygge. Det skal videre etableres et system i forhold til løpende studentevaluering. Oppfølging og dialogen med instruktørene skal bedres, gjennom et økt fokus på pedagogisk kompetanse.  I tillegg skal det innføres en ny forelesning som bedre forbereder studentene på den kliniske læresituasjonen.

Fakultetet vil også for neste planperiode teste ut en ordning med opptaksprøve for en kvote av søkerne. Formålet er en større mulighet for studentmangfold og gi spesielt motiverte og egnede søkere en annen inngang til studiet, enn å forbedre karakterer fra videregående. 

Økonomi blir et viktig fokus

Fakultetet har en stram økonomi som tilsier at ansatte både må oppfordres til å søke ekstern finansiering, både gjennom NFR, EU og andre finansieringskilder.  Det fordrer at fakultetet har en god forvaltning for å bistå forskerne nå de skal søke eksterne midler. Forskerstøtte er derfor en prioritert oppgave for fakultetet for neste planperiode.

Fakultetet følger også opp UiOs forventninger om redusert midlertidighet ved å revidere nåværende bemanningsplaner og innføre et undervisningsregnskap. Tiltakene skal gi økt gjennomsiktighet, forutsigbarhet og forvaltning, med sluttprodukt en mer riktig andel midlertidige ansatte og en bedret økonomi.

Klinikkdriften er satt i fokus blant annet for å hente ut det økonomiske potensiale. Alle priser blir øket med 4 % pr. 01.01.2019. I tillegg vil det blir foretatt en gjennomgang av klinikkvirksomheten i forhold til utnyttelse av kapasitet, pasientflyt og betalingsrutiner

Dekan Pål Barkvoll
Det odontologiske fakultet

Fremragende utdanning og læringsmijø

Fakultetet skal styrke studentenes integrering i fagmiljøet og gi god oppfølging underveis i studiene.

Tillhøtighet og identitet 

 • Studentene opplever tidlig i studiet en større profesjonsidentitet og tilhørighet til det odontologiske fagmiljøet.
 • Det flere tannlege- og tannpleierstudenter som ønsker å forsette studiet etter første året

Dette skal oppnås gjennom

 • Faglige aktiviteter (forelesninger i det første året og praktiske kurs på andre året) som skal vise relevansen av de prekliniske fagene og øke motivasjonen. Studentene skal dermed gis anledning til bedre å se sammenhengen mellom medisinske basalfag og klinisk odontologi
 • Vurdere om flere studenter skal få tilbud om studieplass ved masterprogrammet i odontologi.
 • Kartlegge frafallsproblematikken

Helhetsvurdering av studenten

 • Studentene skal være kjent med at skikkethet inngår i en helhetsvurdering av deres forutsetninger for å kunne fungere som tannlege og tannpleier.
 • Systematisk skikkethetsvurdering av tannlege- og tannpleiestudenter ska innføres gjennom hele utdanningsløpet.

Dette skal oppnås gjennom

 • Etablering av rutiner som sikrer at skikkethetsvurdering følger studenten fra preklinisk til klinisk undervisning og veiledning.
 • Klare retningslinjer for hvordan en skal gjennomføre et slikt vurderingsarbeid er etablert.

Motiverte søkere til studiene 

 • Fakultetet skal vurdere hvordan Unitest kan innlemmes som en del av opptakskriterier til Masterstudiet
 • Bedre og mer motiverte søkere til studiene. Økt gjennomføringsgrad og bedre kjønnsbalanse.

Dette skal oppnås gjennom

 • Utredning av Unitest som en del av opptakskriterier til Masterstudiet. Testen skal fokusere på refleksjon over etiske problemstillinger, kommunikasjon, samarbeidsevne og motivasjon.
 • Nødvendige avklaringer og god dialog og høsting av erfaringer fra andre tilsvarende institusjoner.

Fakultetet skal tilby et allsidig og integrert digitalt læringsmiljø som bidrar til å aktivisere studentene, styrke læringsutbyttet og øke utdanningenes forskningsnærhet og arbeidslivsrelevans.


Etablere et samarbeide med næringslivet 

 • Fakultetet skal etablerere et samarbeid med industri/næringslivet om utvikling av nye digitale løsninger i undervisningen.
 • Fakultetet skal være premissleverandør i utviklingen av nye teknologiske løsninger som er tatt i bruk i undervisningen

Dette skal oppnås gjennom

 • I samarbeid med UiO innkjøpsseksjon gå i dialog med aktuelle samarbeidspartnere.
 • Kravspesifikasjoner og økonomiske vurderinger

Viderutvikle nåværende læringsformer

 • Fakultetet skal i større grad bruke nye digitale læringsformer i undervisningen (eks. Canvas, Inspera).
 • Alle innleveringsoppgaver (eks. multiple choice) er digitalisert

Dette skal oppnås gjennom

 • Fakultetet skal videreutvikle vurderingsformene (innleveringer og tester) som er tilgjengelige.
 • Kompetanseheving av forelesere og instruktører

Fokus på klinisk praksis

 • Forbedret kvalitet på både intern og ekstern praksisveiledning
 • Kompetansen til praksisveilederne er styrket, og det er økt samhandling med eksterne praksisklinikker.

Dette skal oppnås gjennom

 • Bidra til utforming av nasjonale retningslinjer for praksisveiledere
 • Planlegge implementering av retningslinjene 
 • Kompetanseheving av interne instruktører og eksterne praksisveiledere er gjennomført ut fra nye retningslinjer.

Grensesprengende forskning

Fakultetet skal ha en bedre uttelling i EUs rammeprogram med særlig vekt på utviklingsavtalens prioriteringer og European Research Council (ERC).

Fakultetet være mer synlig i forskermiljøet

 • Forskerne opplever et bedre tjenestetilbud ved søknad om eksterne midler.
 • Andel forskere som søker ekstern forskningsfinansiering fra nasjonale og internasjonale kilder har økt.

Dette skal oppnås gjennom

 • Etablering av et team for forskerstøtte
 • Milepæler for gjennomføring:
 • God dialog med forskerne, sammensetning av teamet og forskningsnær lokalisering

Økt internajonal tilsnitt 

 • Fakultetet skal gjennomføre regelmessige EU-seminarer
 • Øke andelen gjesteforelesere fra nettverkspartnere (særlig i forbindelse med disputaser) 
 • Aktiv bruk av EUs nettportaler for deltakelse i evalueringer og etablerte nettverk.
 • Øke andel forskernettverk og samarbeid på fakultetet som grunnlag for økt søknadsaktivitet mot EU/ERC/NFR. Flere innvilgede søknader.
 • Fortsette å delta i  nasjonale og internasjonale forskningsnettverk for å bedre kvaliteten og relevansen på EU-søknader og følge opp de eksisterende nettverk.

Dette skal oppnås gjennom

 • Kontakt med internasjonale nøkkelpersoner er etablert.
 • God informasjon og veiledning om EUs nettportaler.
 • Egne nettsider om ekstern forskningsfinansiering
 • Tett samarbeid med Team for forskerstøtte og eget forskningsnettverk.

Fakultetet skal ta ansvar for å fremme god vitenskapelig praksis og arbeide for å heve bevisstheten rundt forskningsetiske problemstillinger. 


Etikk og regler i forskningen

 • Fakultetet vil samarbeide med andre fakulteter om PIFF-kurset (nettkurs i personvern og informasjonssikkerhet for forskning) som blir obligatorisk for alle ansatte.
 • Forskningsetikk vil være et sentralt tema på de årlige veilederseminarene
 • Fakultetets ph.d.-kandidater og forskerlinjestudenter får opplæring i forskningsetikk på INTRO 1-kurset.

Dette skal oppnås gjennom

 • Alle forskningsprosjekter skal registreres i Helseforsk og godkjenninger lagres i arkiv(ePhorte).
 • Oppnevning av personvernkontakter (personvern-kontakt for IT og personvernkontakt for forskning)
 • Fakultet skal følge opp etterleving av forskningsetiske normer og regler.

Ta kunnskap i bruk

For å utvikle innsatsområdet «Ta kunnskap i bruk» skal fakultetet utarbeide mål og tiltak innen næringsrettet og sosial innovasjon, kommersialisering, entreprenørskap og formidling.

Arrangementer og forskningssamarbeid 

 • Fakultetet har gjennomført ytterligere to utadrettede arrangementer, i tillegg til Forskningsdagene, der ett omhandler eldre og helse.
 • Nye forskningssamarbeid er etablert gjennom eget Senter for sunn aldring.

Dette skal oppnås gjennom

 • Fakultetet skal videreføre satsing på arrangementer i formidlingsarbeidet for å være proaktive i å sette agendaen i den politiske diskusjonen
 • Stimulere til tverrfaglig samarbeid og innovasjon.
 • Etablere Senter for sunn aldring

Fakultetet skal ta i bruk målrettede virkemidler for å redusere andelen midlertidighet innenfor stillingsgrupper med høy midlertidighet.

 

Styringsverktøy

 • Reviderte bemanningsplaner og ett undervisningsskap er etablerte som aktive styringsverktøy som sikrer gjennomsiktighet, forutsigbarhet og god forvaltning.
 • Med bedre planverk har fakultetet redusert midlertidighet og bedret økonomien.

Dette skal oppnås gjennom

 • Fakultetet skal, med utgangspunkt i nye studieplaner, utarbeide bemanningsplaner for alle stillingsgrupper. Et undervisningsregnskap utvikles.
 • Dialog med ansatte og fagforeninger for å sikre en godt forankret prosess.

Enhetene skal styrke arbeidet mot trakassering i henhold til handlingsplanen for likestilling, kjønnsbalanse og mangfold.

 

Trygt og godt lærings-og arbeidsmiljø

 • Ansatte og studenter opplever en bedre og mer åpen dialog med fakultets og instituttledelsen
 • Ansatte og studenter opplever at systemer for varsling er trygt til å si ifra om forhold som ikke er som de bør være.
 • Opplevelsen av en bedre arbeids- og studiehverdag
 • Økt bevissthet og kompetanse rundt temaet trakassering synliggjort ved bedre håndtering av enkeltsaker og ved at færre innmeldte saker.

Dette skal oppnås gjennom

 • Økt antall seminarer som omhandler tema trakassering
 • Kalibreringsdagen høsten 2019 vil særlig omhandle teamet.
 • Økt tilstedeværelse og bedre oppfølging fra fakultets- og instituttledelse
 • Mer systematisk evaluering av lærere på klinikken
 • LAMU(OD-LAMU) skal påse at nødvendige undersøkelser gjennomføres.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) og klinikkvirksomhet

Mer systematisk HMS arbeid skal sikre et godt og trygt arbeids- og læringsmiljø.

Fokus på risikostyring og kjemikaliehåndtering

 • Ledelsen skal innføre krav om kontinuerlig risikovurdering og ajourhold av kjemikalie-arkivet Eco Online, og å følge UIOs føringer for innkjøp av kjemikalier.
 • Ledere skal avsatte tid til kjemikaliekontakter for ajourhold av kjemikaliehåndteringen.
 • Fakultetet skal ha rutiner på kjemikaliehåndtering med systematisk risikovurdering av kjemikalier (også dentale materialer underlagt REACH regelverket

Dette skal oppnås gjennom

 • Alle som arbeider med kjemikaliehåndtering skal gjennomføre et nettbasert kurs.
 • Alle rekvirenter av kjemikalier utfører substitusjonsvurderinger i henhold til lovverk.

Behandling av pasientskader

 • Sikring av adekvat og enhetlig praksis i behandling av avvik hvor pasientskader er involvert.

Dette skal oppnås gjennom

 • Utnevning av pasientsikkerhetsutvalg ved fakultetet.
 • HMS koordinator legger frem registrerte avvik og status i tiltak og oppfølging

Regelmessig gjennomgang av lovverket, hyppig avvikskontroll og tett oppfølging skal sikre at klinikkvirksomheten drives i tråd med gjeldende lovverk og at det økonomisk potensiale hentes ut.

 

Pasientsystemet  

 • Korrekt og ajourholdt registrering i pasientsystemet, bedre rutiner for oppfølging av ansatte og studenter, priser, økte inntekter fra klinikkdriften mm

Dette skal oppnås gjennom

 • Ansatte og studenter skal få grundig opplæring i føring av pasientsystemet.
 • Fokus på riktig registrering av priser og korrekt føring for innhenting av inntekter.

Bedre kvalitet og samhandling 

 • Økt kvalitet på behandlingstilbud til pasientene og bedre samhandling mot tannhelsetjenesten
 • Implementering av elektronisk henvisning og epikrise samt e-resept                         

Dette skal oppnås gjennom

 • Innføring av elektronisk henvisning med den offentlige tannhelsetjenesten  

Fokus på interkontroll i klinikken

 • Bedre virksomhetsstyring, økt internkontroll og riskokovurderinger er gjennomført på klinikkvirksomheten

Dette skal oppnås gjennom

 • Årlige risikovurderinger og rapportering for klinikkdriften
 • Utarbeidelse av en overordnet elektronisk kvalitetshåndbok(kvalitetssystem)
 • Kompetanseheving på personvern for klinikkansatte.
 • Anskaffelse av et Kvalitetssystem
Publisert 17. des. 2018 15:03 - Sist endret 17. des. 2018 15:03