Fakultetets årsplan 2020-21

UiOs årsplan er styrende for de prioriterte tiltak Det odontologiske fakultet har for neste planperiode.

Innledning

Fakultetet skal tilrettelegge for et godt lærings- og arbeidsmiljø. UiO sine forventninger om bedre integrering av studentene, økt gjennomføring og mindre frafall skal følges opp. I dette arbeidet vil særlig fokus rettes mot hvordan fakultetet følger opp studentene underveis i studiet.

Tiltak for å bedre den økonomiske situasjonen til fakultetet er en prioritert oppgave i neste planperiode. Ansatte må i større grad oppfordres til å søke ekstern finansiering, både gjennom NFR, EU og andre finansieringskilder. Det fordrer at fakultetet har en god forvaltning for å bistå forskerne når de skal søke eksterne midler. Forskerstøtte er derfor en prioritert oppgave for fakultetet for neste planperiode.

Samarbeidsrelasjoner, kompetanseprofil og innretningen av de administrative støttetjenestene ved fakultetet skal gjennomgås i neste planperiode. Det skal skje i tett dialog og involvering av de ansatte. Arbeidet skal basere seg på avsluttede kartleggingsundersøkelser og eventuelt andre samarbeidsprosjekter som igangsettes.

HMS og klinikkdrift er som i forrige periode satt opp som fakultetets egne tiltak i årsplanen. Å sikre en god brannvernopplæring for ansatte og studenter blir et viktig satsningsområde. Implementering av kvalitetshåndbok på klinikken og risikovurderinger i alle ledd skal gjennomføres.

I neste planperiode skal fakultetet implementere en ny versjon av pasientsystemet SALUD. Dette er en viktig og prioritert oppgave.

For fakultetet vil det essensielle i neste planperiode være å arbeide for å sikre bedre balanse i fakultetets økonomi. Det innebærer at virksomheten må tilpasses trangere økonomiske rammebetingelser, en bevisstgjøring som også tiltak i årsplan nødvendigvis må reflektere. Samtidig skal UiOs forventinger og fakultetets ambisjoner for blant annet kvalitet innen utdanning og forskning følges forsvarlig opp. Tiltakene i fakultetets årsplan for 2020-2021 ivaretar begge hensyn på en god måte.

Fremragende utdanning og læringsmiljø

Forventninger fra UiO til fakultetet:

Enhetene skal styrke studentenes integrering i fagmiljøet og gi god oppfølging underveis i studiene.

Forventede resultater ved utgangen av 2021:

 • Enheten har et gjennomarbeidet og systematisk opplegg for tilbakemeldinger til studentene som er tilpasset programmenes og emnenes læringsutbytte.
 • Enheten har økt andelen studenter som fortsetter etter første studieår.
 • Enheten har økt andelen bachelor-, master- og ph.d.-studenter som gjennomfører på normert tid.

Det odontologiske fakultets tiltak

 • Forventede resultater ved utgangen av 2021:

Revidert programplan bidrar til sterkere faglig tilhørighet og bedre studievilkår for odontologistudentene.

Aktivitet: Gjennomføre pålagte interne- og eksterne evalueringer av dagens bachelor- og masterprogrammer (inkl. undervisningsformer) og gjøre eventuelle justeringer.

Milepæler for gjennomføring: Sluttrapport for programevalueringene foreligger innen juni 2020.

Ansvar: Studiedekaner, seksjonssjef, studieseksjonen og prosjektleder

Frist for gjennomføring: 2020

 • Forventede resultater ved utgangen av 2021: Arbeide for å oppnå måltallet på uteksaminerte kandidater på master- og bachelorprogrammet.

Aktivitet: Øke fokuset på tidlig etablering av identitet til masterstudentene ved å planlegge praksisperiode/ferdighetstrening tidligere i studiet. Undersøke muligheter for å legge inn en studieplanmessig endring som hindrer overgang til medisin etter 1. studieåret.

Milepæler for gjennomføring: Masterstudentene som starter på første året høsten 2020 er i større grad eksponert for praktisk odontologi allerede i første semester.

Ansvar: Studiedekaner, seksjonssjef, studieseksjonen

Frist for gjennomføring: 2020

 • Forventede resultater ved utgangen av 2021: Studentene, lærere og ledelsen har etablert gode kanaler for bedre dialog og kommunikasjon

Aktivitet: Alle fagavdelingene/miljøene/klinikkene har obligatorisk fremmøte på midtsemesterevalueringene. Øke studentdeltagelsen i de systematiske semesterevalueringene.

Med enheter menes i denne årsplanen fakulteter, museer, universitetsbiblioteket og sentre som ligger direkte under universitetsstyret.

Systematisk oppfølging av midtsemesterevalueringer og semesterevalueringene fra Programutvalg studier og studieprogram (PSS) i samarbeid med instituttene.

Milepæler for gjennomføring: Gjennomføre en «workshop» i samarbeid med studentene med tanke på å etablere et godt system for tilbakemelding for studentene på master- og bachelorprogrammet.

Ansvar: Studiedekaner, seksjonssjef, studieseksjonen

Frist for gjennomføring: 2021

Tiltak 2:

Forventninger fra UiO til fakultetet

Enhetene skal tilby et allsidig og integrert digitalt læringsmiljø som bidrar til å aktivisere studentene, styrke læringsutbyttet og øke utdanningenes forskningsnærhet og arbeidslivsrelevans.

Forventede resultater ved utgangen av 2021:

 • Enheten har tatt i bruk digitalt støttede lærings- og vurderingsformer som legger til rette for aktiv læring.
 • Underviserne får god støtte til å utvikle egen pedagogisk praksis. • Enheten har implementert UiOs system for merittering av undervisning.  
 • Enheten har styrket utdanningenes samfunns- og arbeidslivsrelevans og har økt antallet studenter som tar praksisemner.

Det odontologiske fakultets tiltak

 • Forventede resultater ved utgangen av 2021:

De odontologiske lærerstedene i Norge har etablert felles nasjonale standarder for studentenes læringsutbyttebeskrivelser.

Aktivitet: Etablere nasjonal delprøve for masterprogrammet i samarbeid med UiT og UiB.

Milepæler for gjennomføring: Avklaring av kostnader for institusjonene.

Ansvar: Studiedekaner, seksjonsjef, studieseksjonen

Frist for gjennomføring: 2021

 • Forventede resultater ved utgangen av 2021: Studentene skal i større grad kunne reflektere over sin rolle som helsearbeidere samt etiske og tverrfaglige aspekter i møte med andre relevante helseprofesjoner.

Aktivitet: Fakultetet fortsetter med deltagelse i det tverrprofesjonelle samarbeidet (TPS) - UiOs SamPraks (medisin, ernæring, odontologi, farmasi, psykologi, avansert geriatrisk sykepleie). Det planlegges etterhvert utvidelse av SamPraks til å omfatte også andre pasientgrupper som den eldre pleietrengende pasient.

Milepæler for gjennomføring: Etablere samarbeidsavtaler med aktuelle institusjoner

Ansvar: Studiedekaner i samarbeid med arbeidsgruppen og styret for SamPraks

Frist for gjennomføring: 2021

 • Forventede resultater ved utgangen av 2021: Studentene er kjent med at skikkethetsvurderinger inngår i en helhetsvurdering av deres forutsetninger for å kunne fungere som tannlege og tannpleier.

Aktivitet: Implementere systematisk løpende skikkethetsvurdering av tannlege- og tannpleiestudenter gjennom hele utdanningen, samt utvikle digital løsning for lagring og gjennomgang av vurderingsskjemaer.

Milepæler for gjennomføring: Skjemaer for løpende skikkethetsvurdering brukes av lærere både i preklinikken, klinikken, og i de eksterne praksisklinikkene

Ansvar: Studiedekaner, seksjonssjef, studieseksjonen

Frist for gjennomføring: 2021

 • Forventede resultater ved utgangen av 2021: Studentene er enda bedre forberedt på arbeidslivet som følge av økt kvalitet på praksisveiledning.

Aktivitet: Økt fokus på pedagogisk kompetanse hos interne praksisveiledere gjennom videreføring og videreutvikling av obligatorisk kurs i «Klinisk veiledningspedagogikk» for nytilsatte og oppfriskningskurs for etablerte veiledere. Kompetansehevingstiltak er satt i gang for interne- og eksterne praksisveiledere via nasjonal samordning med de andre helse- og sosialfagutdanningene.

Milepæler for gjennomføring: Utredning av mulighet for felles UiO kurs i praksisveiledning – sammen med de andre helseutdanningene ved UiO

Ansvar: Studiedekaner

Frist for gjennomføring: 2021

Grensesprengende forskning

Forventninger fra UiO til fakultetet:

Tiltak 3

Enhetene skal ha en bedre uttelling i EUs rammeprogram med særlig vekt på utviklingsavtalens prioriteringer og ambisjoner om at UiO skal være på nivå med de beste nordiske universitetene med hensyn til tildelinger fra European Research Council (ERC).

Forventede resultater ved utgangen av 2020:

 • Enheten har alene eller i samarbeid med andre enheter: - hevet kvaliteten på støtteapparat for prosjekter i driftsfasen - systematisk bygget kompetanse som vil føre til at enheten bedre utnytter mulighetene i EUs rammeprogram 
 • Enheten har økt rekruttering innen Marie S. Curie actions.

Forventede resultater ved utgangen 2021:

 • Enheten utnytter mulighetene for kvalitetsheving som ligger i store europeiske samarbeidsprosjekter og i ERC-ordningen.

Det odontologiske fakultets tiltak

Forventede resultater ved utgangen av 2020: Fakultetet har innledet samarbeid med Det medisinske fakultet i forhold til forskerstøtte med særlig fokus på søknader til EUs rammeprogram og NFR

 • Forventede resultater ved utgangen av 2021: Fakultetet har økt tilslag på søknader til NFR og EU med 25%

Aktivitet: Organisatorisk forarbeid.

Milepæler for gjennomføring: Evaluering av samarbeidet mellom de to fakulteter når det gjelder forskerstøtte.

Ansvar: Dekan/Forskningsdekan

Frist for gjennomføring: 2021

 • Forventede resultater ved utgangen av 2020: Systematisk kartlegging av nettverk og samarbeidsmuligheter for potensielle EU/ERC søknader

Forventede resultater ved utgangen av 2021: Fakultetet har revidert sin forskningsstrategi slik at de er i tråd med de faglige og samfunnsmessige utfordringer.

Aktivitet: Arbeide for etablering av et SFF som Senter for bærekraftig alderdom

Milepæler for gjennomføring: Gjennomgang av fakultetets publiseringsstrategi

Ansvar: Forskningsdekan

Frist for gjennomføring: 2021

Tiltak 4:

Forventninger fra UiO til enhetene

Enhetene har ansvar for å fremme god vitenskapelig praksis og arbeide for å heve bevisstheten rundt forskningsetiske problemstillinger. Opplæring av ansatte og studenter er sentralt for at forskning skal gjennomføres i samsvar med anerkjente forskningsetiske normer og gjeldende lover og regler innen aktuelt fagområde.

Forventede resultater 2020:

 • Enheten har gjennomført en vurdering av hvordan forskningsetiske normer og regler etterleves ved enheten.
 • Enheten har videreutviklet opplæringstilbudet i forskningsetikk tilpasset sitt eget fagområde, og utarbeidet en plan for opplæring og regelmessig oppdatering av studenter og ansatte i forskningsetikk.

Forventede resultater 2021:

 • Alle relevante ansatte og alle studenter etterlever gjeldende normer og regler for forskningsetikk.

Det odontologiske fakultets tiltak

 • Forventede resultater ved utgangen av 2020: OD har videreutviklet opplæringstilbudet i forskningsetikk innenfor odontologi og iverksatt plan for opplæring.

Aktivitet: Forskningsetikk inngår i masterprogrammet som en del av «Forskningsmetode og forberedelse til masteroppgaven». Forskningsetikk inngår i kjernepensum for spesialistutdanningen. INTRO 1 og 2 inngår som obligatorisk undervisning i kurspakken for ph.d studentene. Kurs i regi av PIFF (personvern og informasjonssikkerhet for forskning) gjøres obligatorisk for alle som bedriver forskning med personsensitive data. Obligatorisk gjennomføring av kurs i «Good clinical practice» for forskerne på Institutt for klinisk odontologi (IKO) som driver klinisk forskning. Forskningsetikk er fast tematikk på veilederseminaret for alle som veileder ph.d. studenter.

Milepæler for gjennomføring: Alle kurs og undervisning er implementert i løpet av 2020.

 • Forventede resultater ved utgangen av 2021: Kvalitetssystemet for medisinsk og helsefaglig forskning etterleves på fakultetet.

Aktivitet: Gjennomføre internkontroll i tråd med kvalitetssystemet for medisinsk og helsefaglig forskning.

Ansvar: Forskningsdekan, dekan og fakultetsdirektør

Frist for gjennomføring: 2021

Ta kunnskap i bruk

Forventninger fra UiO til fakultetet:

Tiltak 5:

For å utvikle innsatsområdet «Ta kunnskap i bruk» skal enhetene utarbeide mål og tiltak innen næringsrettet og sosial innovasjon, kommersialisering, entreprenørskap og formidling.

Forventede resultater ved utgangen av 2020:

 • Enheten har etablert tiltak for økt innovasjon og entreprenørskap blant studenter, stipendiater og postdoktorer.

Forventede resultater ved utgangen av 2021:

 • Enheten har økt studentinnovasjon og entreprenørskap og kan vise til konkrete resultater.

Tiltak ved Det odontologiske fakultet

 • Forventede resultater ved utgangen av 2020: Innovasjon legges inn i kurset «Forskningsmetode og forberedelse til masteroppgaven» for grunnutdanningen og inn i kurset «Forskningsmetode og forberedelse til spesialistoppgaven» for spesialistutdanningen med særlig fokus på næringsrettet og sosial innovasjon, kommersialisering, entreprenørskap og formidling. Innovasjon og entreprenørskap bakes inn som fast tematikk i veilederseminarene for veiledere og ph.d studentene.
 • Forventede resultater ved utgangen av 2021: Fakultetet har sendt inn 10 skjema for oppfinnelser Disclosure of Invention (DOFI)

Aktivitet: Informasjon til ansatte og studenter om Inven2 sin rolle som en viktig aktør og støttespiller innen kommersialisering av forskning. Inven2 holder seminarer.

Milepæler for gjennomføring: Gjennomført evaluering av forskningsmetodekursene tidlig i 2021

Ansvar: Forskningsdekan, instituttledere

Frist for gjennomføring: 2021

En helhetlig personalpolitikk

Forventninger fra UiO til fakultetet:

Tiltak 6:

Enhetene skal ta i bruk målrettede virkemidler for å redusere andelen midlertidighet innenfor stillingsgrupper med høy midlertidighet.

Forventede resultater ved utgangen av 2020:

 • Enheten har konkretisert tiltak for å redusere midlertidig ansatte innenfor de stillingsgruppene hvor enheten har høy midlertidighet. Til grunn for arbeid med tiltak ligger UiO-overgripende tiltaksplan og ansvarfordeling.
 • Enheten har rutiner for å følge opp statsansatteloven.

Forventede resultater ved utgangen av 2021:

 • Enheten jobber systematisk med reduksjon av midlertidighet. Til grunn for arbeidet ligger rapport fra partssammensatt arbeidsgruppe behandlet i styremøte 12.mars 2019.
 • Enheten har redusert andelen midlertidig ansatte innenfor de stillingsgruppene hvor enheten har høy midlertidighet sammenliknet med andelen midlertidig ansatte ved utgangen av 2017.

Tiltak ved Det odontologiske fakultet 

 • Forventede resultater ved utgangen av 2020:

Videreføre det arbeidet fakultetet allerede har igangsatt for å tilsette kliniske veiledere i faste og i høyere stillingsandel.

Utredet modell for eventuell felles fakultetsadministrasjon med Det medisinske fakultet Gjennomgått og lært opp alle ledere med arbeidsgiveransvar opplæringsbehov i forhold til statsansatteloven, UiOs personalreglement, oppfølging av sykemeldte etc.

Milepæler for gjennomføring: Instituttene har kartlagt hvem som i dag har delegert arbeidsgiver ansvar (primo 2020). Kartlagt opplæringsbehov i forhold til statsansatteloven, UiOs personalreglement, oppfølging av sykemeldte etc. for dem som skal ha delegert arbeidsgiveransvar (medio 2020)

Gjennomført kurs som nevnt over (ultimo 2020)

Ansvar: Dekan, instituttledere og fakultetsdirektør

Frist for gjennomføring: 2020

 • Forventede resultater ved utgangen av 2021: Andel midlertidighet er på mindre enn 10% eksklusiv utdannings- og rekrutteringsstillinger.

Aktivitet: Utarbeide ny bemanningsplan for begge instituttene, både vitenskapelige, undervisnings- og støttepersonale og teknisk administrative stillinger. Dette gjøres med basis i reviderte studieplaner og undervisningsregnskap. Implementere nye bemanningsplaner

Milepæler for gjennomføring: Gjennomgang av de administrative støttetjenestene ved fakultetet i forhold til samarbeid, kompetanseprofil og innretning. Arbeidet skal basere seg på kartleggingsundersøkelser utført i 2019..

Ansvar: Dekan, instituttledere og fakultetsdirektør

Frist for gjennomføring: 2021

Tiltak 7:

Forventninger fra UiO til enhetene

Enhetene skal styrke arbeidet mot trakassering i henhold til handlingsplanen for likestilling, kjønnsbalanse og mangfold.

Forventede resultater ved utgangen av 2020:

 • Enheten har gjort risikovurdering av hvilke typer trakassering som kan forekomme ved enheten, som vil danne utgangspunkt for de forebyggende tiltak som utarbeides lokalt.
 • Alle ledere ved enheten har kompetanse innen oppfølging og forebygging av trakassering.

Forventede resultater ved utgangen av 2021:

 • Enheten jobber systematisk med forebyggende av trakassering med utgangspunkt i rapport og tiltaksplan behandlet i styremøte 12. mars 2019.
 • Enheten jobber forebyggende mot trakassering og håndterer enkeltsaker på en god måte.

Tiltak ved Det odontologiske fakultet

 • Forventede resultater ved utgangen av 2021: Alle ledere fra nivå 1-4 på fakultetet har fått tilbud om å gjennomføre kurs i regi av UiO om forebygging av trakassering.

Aktivitet: Etablert lokale rutiner for å sikre at nye ledere gjennomfører kurset.

Milepæler for gjennomføring: Gjennomføre risikovurdering av hvilke typer trakassering som kan forekomme ved fakultetet.

Ansvar: Fakultetsdirektør, LAMU, vernelinjen

Frist for gjennomføring: 2020

Helse, miljø og sikkerhet

Tiltak ved Det odontologiske fakultet

Fakultetet sikre et godt arbeids- og læringsmiljø gjennom medvirkning, involvering og kompetanseutvikling.

Tiltak 8:

Systematisk HMS arbeid skal sikre et trygt arbeids- og læringsmiljø.

 • Forventede resultater ved utgangen av 2020: Fakulteter har etablert systematisk brannvernsopplæring av ansatte og studenter i tilpasset bygg i Geitmyrsveien 69/71.

Aktivitet: Standard teoretisk opplæring. Praktisk opplæring i klinikkene med fokus på varsle/redde/slukke/begrense.

Gjennomgang av varslingssystemer, evakuering av pasienter, slukkeutstyr etc. Milepæler for gjennomføring: Videreutvikle god dialog med Eiendomsavdelingen og Enhet for HMS og beredskap, UiO.

Ansvar: HMS-rådgiver, kontorsjef IKO og fakultetsdirektør

Frist for gjennomføring: 2020

 • Forventede resultater ved utgangen av 2021: Fakultetet har bedre sikret det fysisk arbeidsmiljø for ansatte og studenter

Aktivitet: Alle medarbeidere som arbeider med kjemikalier og strålekilder skal ha dokumenterte grunnkunnskaper. Obligatorisk gjennomføring av nettbasert kurs for alle som jobber med kjemikalier. Obligatorisk gjennomføring av nettbasert kurs for alle som jobber med strålekilder. Alle medarbeidere skal ha dokumentert opplæring i bruk av medisinsk teknisk utstyr der dette kreves ved lov/forskrift.

Milepæler for gjennomføring: Innen utgangen av perioden skal kvalitetshåndboken for klinikkdrift være et kjent hjelpemiddel i aktiv bruk. Innen utgangen av perioden er innført årlig dokumentert risikovurdering og virksomhetsplanlegging hvor rapportering fra klinikkdriften er tatt inn

Ansvar: HMS –rådgiver, kontorsjefer og fakultetsdirektør

Frist for gjennomføring: 2021

Klinikkvirksomheten

Tiltak ved Det odontologiske fakultet

Fakultetet skal ha økt fokus på klinikkvirksomheten.

 • Forventede resultater ved utgangen av 2020: Etablert et kvalitetssystem for pasientvirksomheten i tråd med Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse og omsorgstjenesten.

Aktivitet: Implementert ny versjon av det elektroniske pasientjournalsystemet SALUD. Implementere elektroniske meldingstjenester gjennom pasientjournalsystemet - inklusive e-resept.

Milepæler for gjennomføring: Etablert system for registrering av feil, avvik og uønskede hendelser i pasientvirksomheten med tanke på «læring». Etablert månedlige kontrollrutiner i forhold til pasientregnskapet på følgende parametere:

 • «Bestilt time» i fortid • Endring av priser (redefinere hvem som har fullmakt til å endre priser)
 • Sikre 50% pasientbetaling før oppstart av større behandlinger
 • Tett oppfølging av utestående fordringer
 • Minimere bruk av behandlingskoder som ikke genererer inntekter

Ansvar: Instituttleder og administrativ leder IKO, økonomiseksjonen

Frist for gjennomføring: 2020

Publisert 17. jan. 2020 10:20 - Sist endret 17. jan. 2020 10:20