Fagprøve for tannleger utdannet utenfor EU/EØS og Sveits

Det kreves norsk autorisasjon for å kunne praktisere som tannlege i Norge. For tannleger utdannet utenfor EU/EØS og Sveits stilles det tilleggskrav før autorisasjon kan innvilges. Se her for informasjon fra Helsedirektoratet om rekkefølge og frist for gjennomføring av tilleggskrav.

Innholdsfortegnelse

Bakgrunn

Læringsmål og oppbygning

Tidspunkt og gjennomføring av fagprøven 


Fagprøven er ett av flere tilleggskrav ved søknad om norsk autorisasjon som tannlege. Den består av en teoretisk, praktisk og muntlig prøve som tester om kandidaten har kompetanse jevngod med norsk tannlegeutdanning. Samtlige deler av fagprøven gjennomføres på norsk.

Krav til søkere

1. Søker må ha fullført en tilsvarende tannlegeutdanning i land utenfor EU/EØS og Sveits. For å kunne søke om opptak og stille som kandidater til fagprøven må det fremlegges en godkjent jevngodhetsvurdering foretatt av Helsedirektoratet samt dokumentasjon på bestått språkprøve.

2. Bekreftelse fra Helsedirektoratet på at du er kvalifisert til å avlegge prøven.

3. Dokumenterte språkferdigheter i norsk/svensk/dansk muntlig og skriftlig tilsvarende B2 på Europarådets nivåskala (CEFR).

Deltakeravgift

Fagprøven koster kr. 31.086.  Avgiften må være innbetalt senest 7 dager etter du har mottatt bekreftelse på oppmelding. Manglende betaling innen fristen vil føre til automatisk avmelding av fagprøven. Deltakeravgiften betales ved faktura. Fakturaen gjøres tilgjengelig i Studentweb etter bekreftet opptak.

PRIS PER DEL

- Skriftlig eksamen (MCQ-test og 4 timers eksamen) kr. 7.616
- Propedeutisk eksamen kr. 14.548
- Praktisk-klinisk eksamen kr. 8.922

Søknadsfrist og påmelding

Det arrangeres to fagprøver i året.  Opptaket til vårens er fra 1.februar-1.mars og opptaket til høstens fagprøve er 1.oktober-1.november. Du søker om å få avlegge prøven via Søknadsweb. Bekreftelse fra Helsedirektoratet og dokumentasjon på bestått språkprøve må følge som vedlegg. Ufullstendige søknader behandles ikke.

Trekk fra fagprøven

Ved trekk etter betalingsfristen vil oppmeldingen til fagprøven regnes som ett av tre forsøk. Innbetalt deltakeravgift blir ikke refundert.

Sykdom på eksamensdagen

Sykdom på eksamensdagen må dokumenteres med legeattest senest tre dager etter eksamensdatoen. Dette vil da ikke telle som et forsøk på fagprøven og du kan gå opp til tilsvarende eksamensdel ved neste gjennomføring av fagprøven uten å betale ny deltakeravgift. Ny oppmelding til fagprøve må gjøres innen fastsatt frist.

Informasjon finnes her:

Sjuk på eksamen / utsett eksamen - Universitetet i Oslo (uio.no)

Antall forsøk

Det er maksimalt tre forsøk på hver del av fagprøven og prøven må avlegges innen en tidsramme på maksimalt tre år. Leverandøren skal holde oversikt over antall eksamensforsøk for hver kandidat. Dersom du ikke har gjennomført fagprøven i løpet av denne treårsperioden, må du søke Helsedirektoratet om godkjenning på nytt. Eventuelle gjennomførte forsøk vil telles med i det totale antall forsøk.

Informasjon finnes her:

Ta eksamen på nytt - Universitetet i Oslo (uio.no)

Sensur

Sensurfrist er tre uker etter gjennomført eksamen. Kandidaten får informasjon fra fakultetet om kunngjøring av sensur. Resultatet av sensur bekjentgjøres i StudentWeb.

Samtlige eksamensdeler og fagprøven som helhet vurderes som Bestått / Ikke bestått. Deler som er bestått blir gjort gyldig, og kandidaten må kun gå opp til eventuelle ikke beståtte deler av fagprøven senere.

Bekreftelse for bestått fagprøve tilsendes pr. post.

Stryk/ikke bestått- adgang til ny prøve

Ved sensur «ikke bestått» på en eller flere av fagprøvens del-eksamener må kandidaten før neste gjennomføring og innen fastsatt frist melde seg opp til nytt forsøk. Kandidaten må betale ny egenandel for delen.

Det tillates inntil tre eksamensforsøk på hver del av fagprøven.

Du melder deg til fagprøven på nytt ved å sende e-post til postmottak@odont.uio.no

Fusk

Fusk eller forsøk på fusk håndteres ihht. Universitets- og høyskolelovens (UHL) bestemmelser § 4-7 og gjeldende eksamensreglement ved UiO § 7-6 (7) og § 9 (3).

Klageadgang

Det odontologiske fakultet behandler innkomne klager på sensur og/eller klager på formelle feil ved eksamen ihht. Universitetets- og høyskolelovens bestemmelser samt gjeldende forskrift om eksamen ved UiO.

Klage sendes via StudentWeb. Klagefrist er 3 uker etter kunngjøring av sensur.

Informasjon om klage finnes her:

Begrunnelse og klage - Universitetet i Oslo (uio.no)

Fritak for fagprøve 

Helsedirektoratet kan innvilge fritak for kravet om fagprøve for søkere som kan dokumentere rett til selvstendig yrkesutøvelse som tannlege i et annet nordisk land.

Dersom du har full yrkesgodkjenning i et nordisk land, er det viktig at du dokumenterer dette, slik at Helsedirektoratet kan vurdere fritak. Dokumentasjon som viser til full yrkesrett i et annet nordisk land, kan du sende inn pr. e-post til godkjenning@helsedir.no Husk å merke emnefeltet med ditt saksnummer.

Kontaktinformasjon

Studiekonsulent Snezana Popovic Vujovic

Tel. 22 85 23 24

Mail: studiekonsulent@odont.uio.no

Publisert 30. aug. 2017 13:17 - Sist endret 28. sep. 2022 12:12