Fagprøve for tannleger utdannet utenfor EØS og Sveits

Tannleger utdannet utenfor EØS og Sveits må ha norsk autorisasjon for å praktisere yrket i Norge. Fagprøven er et av tilleggskravene ved søknad om norsk autorisasjon.

Fagprøven er en teoretisk, praktisk og muntlig prøve som tester om kandidaten har kompetansen som tilsvarer norsk tannlegeutdanning. Samtlige deler av fagprøven gjennomføres på norsk.

Utfyllende informasjon om krav til autorisasjon som tannlege i Norge

Innholdsfortegnelse

Bakgrunn

Læringsmål og oppbygning

Tidspunkt og gjennomføring av fagprøven 2021

Tidligere oppgaver

Krav for å kunne søke opptak til fagprøven

1. Kandidater til fagprøven må ha fullført en tilsvarende tannlegeutdanning i land utenfor EØS og Sveits. For å kunne søke om opptak og stille som kandidater til fagprøven må det fremlegges en godkjent jevngodhetsvurdering foretatt av Helsedirektoratet samt dokumentasjon på bestått språkprøve.

2. Bekreftelse fra Helsedirektoratet på at du er kvalifisert til å avlegge prøven.

3. Dokumenterte språkferdigheter i norsk/svensk/dansk muntlig og skriftlig tilsvarende B2 på Europarådets nivåskala (CEFR).

Avgift

Fagprøven koster kr. 31.073.  Avgiften må være innbetalt senest 14 dager etter du har mottatt bekreftelse på oppmelding. Manglende betaling innen fristen vil føre til automatisk avmelding av fagprøven. Deltakeravgiften betales ved faktura. Fakturaen blir tilgjengelig i Studentweb ved bekreftet opptak.

PRIS PER DEL

- Skriftlig eksamen kr. 7.292

- Propedeutisk eksamen kr. 14.871

- Praktisk-klinisk eksamen kr. 8.910

Søknadsfrist og påmelding

Det arrangeres to fagprøver i året.  Du søker om å få avlegge prøven via Søknadsweb. Bekreftelse fra Helsedirektoratet og dokumentasjon på bestått språkprøve må følge som vedlegg. Ufullstendige søknader behandles ikke.

Trekk fra fagprøven

Ved trekk etter betalingsfristen vil oppmeldingen til fagprøven regnes som ett av tre forsøk. Innbetalt deltakeravgift blir ikke refundert.

Sykdom på eksamensdagen

Sykdom på eksamensdagen må dokumenteres med legeattest senest tre dager etter eksamensdatoen. Dette vil da ikke telle som et forsøk på fagprøven og du kan gå opp til tilsvarende eksamensdel ved neste gjennomføring av fagprøven uten å betale ny deltakeravgift. Oppmelding til neste gjennomføring av fagprøven må gjøres inne angitte frister.

Legeattest sendes til Det odontologiske fakultet, studieseksjonen. Postboks 1142 Blindern. 0317 Oslo.

Antall forsøk

Det er maksimalt tre forsøk på hver del av fagprøven og prøven må avlegges innen en tidsramme på maksimalt tre år. Leverandøren skal holde oversikt over antall eksamensforsøk for hver kandidat. Dersom du ikke har gjennomført fagprøven i løpet av denne treårsperioden, må du søke Helsedirektoratet om godkjenning på nytt. Eventuelle gjennomførte forsøk vil telles med i det totale antall forsøk.

Sensur

            Sensurfrist er tre uker etter gjennomført eksamen. Du vil få          informasjon fra fakultetet om kunngjøring av sensur og                        se resultatet i din StudentWeb.

            Samtlige eksamensdeler og fagprøven som helhet                              vurderes som Bestått / Ikke bestått. Delen (e) som er bestått              blir gyldig og kandidaten meldes kun til ikke beståtte deler av              prøven ved neste gjennomføring.

            Ved endelig bestått fagprøve blir bekreftelse sendt pr. post.

Stryk/ikke bestått- adgang til ny prøve

Ved sensuren «ikke bestått» på MCQ-testen eller en av de øvrige del-eksamener, skal kandidaten melde seg opp til nytt forsøk på ikke beståtte deler av prøven ved neste gjennomføring. Kandidaten må da betale ny egenandel.

Det er tillatt tre eksamensforsøk på hver del av fagprøven.

Du melder deg til fagprøven på nytt ved å sende e-post til postmottak@odont.uio.no

Fusk

Fusk eller forsøk på det håndteres i hht Universitets- og høyskolelovens (UHL) bestemmelser, samt gjeldende eksamensreglement ved UiO

Klageadgang

Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo vil behandle klager på vurdering og på formelle feil ved eksamen i tråd med Universitetets- og høyskolelovens bestemmelser samt gjeldende forskrift om eksamen ved UiO.

Klage sendes via StudentWeb. Klagefrist er 3 uker etter kunngjøring av sensur.

Fritak for fagprøve 

Helsedirektoratet kan frita fra kravet om fagprøve for tannlege som kan dokumentere rett til selvstendig yrkesutøvelse i et annet nordisk land innenfor yrket.

Dersom du har full yrkesgodkjenning i et nordisk land, er det viktig at du dokumenterer dette, slik at Helsedirektoratet kan vurdere fritak.

Endringen trer i kraft fra 15/1.

Tidligere oppgaver

 

Kontakt informasjon

Tel. 22 85 23 24

Mail: studiekonsulent@odont.uio.no

Publisert 30. aug. 2017 13:17 - Sist endret 1. sep. 2021 12:04