Kliniske rutiner- Kariologi

Veiledende indikasjoner for fyllingsterapi ved okklusalkaries

Normalt vil indikasjon for fyllingsterapi kun foreligge ved karies grad 3, 4 og 5. Det vil si at lesjonen skal være diagnostisert med stor grad av sikkerhet i dentin. Imidlertid kan det noen ganger være indisert å legge en fylling ved grad 2;  ved kort tid siden frembrudd, høy kariesaktivet hos pasienten og/eller ved tilfeller der det er lav sannsynlighet for bedret munnhygiene/kosthold og pasienten ikke er innstilt på å bruke fluortilskudd. Når det ikke er tydelig dentinlesjon kan en legge en fissurforsegling i disse tilfellene. Noen ganger kan det være indisert å avvente fyllingsterapi av grad 3; dersom tannen har stått frembrutt en tid, pasienten har god munnhygiene og et  fornuftig kosthold, og han er innstilt på en behandling uten bruk av bor (interceptiv kariesbehandling).

GRAD 1 (O1) Karies karakterisert ved en hvitlig/brunlig misfarging i emaljen uten substanstap (ingen kavitetsdannelse). Ingen røntgenologiske funn. GRAD 2 (O2) Lite substanstap med brudd i emaljeoverflaten, eller misfarget fissur med grålig/opak tilstøtende emalje og/eller karies begrenset til emaljen røntgenologisk. GRAD 3 (O3) Moderat substanstap og/eller karies i ytre tredjedel av dentin røntgenologisk. GRAD 4 (O4) Betydelig substanstap og/eller karies i midtre tredjedel av dentin røntgenologisk. GRAD 5 (O5) Stort substanstap og/eller karies i indre tredjedel av dentin røntgenologisk.

 

Okklusal minipreparering for kompositt - Fjerne karies:

Dybden er gitt av lesjonens utstrekning i dentin. Kavitetens ekstensjon er så liten som mulig og gitt av lesjonens utbredelse. En borer aldri opp hele fissursystemet uten at det er dentinkaries i fissurene. Størrelsen på kaviteten må være tilstrekkelig til å kunne bruke instrumenter til innlegging/pakking av fyllingsmateriale. Omkretsform ikke større enn at en kan foreta nødvendig instrumentering.

 

Okklusal preparering for amalgam:

Kravet er minst 1 ½ mm amalgamtykkelse. De bukkale og linguale vegger skal være parallelle eller konvergere svakt mot det okklusale. Dette gjøres for å lage retensjon for fyllingen. De approksimale vegger i kassen divergerer mot det okklusale. Dette for å unngå underminering av randkrista. En trenger ikke bore opp hele fissursystemet uten at det er dentinkaries i fissurene. Bredden på kaviteten må være tilstrekkelig for instrumentering.

NB! Miljøverndepartementet har med virkning fra 1. januar 2008 endret produktforskriften og fastsatt et forbud mot bruk av kvikksølv i produkter. Blant annet gjelder dette tannfyllingsmaterialet amalgam. Det er gjort unntak for pasienter som må behandles i narkose og for pasienter som er allergiske mot ingredienser i andre fyllingsmaterialer. Amalgam er ikke lenger en del av den kliniske undervisningen, heller ikke den propedeutiske.

 

ABT 2006

Publisert 12. okt. 2010 12:43