Skikkethetsvurdering for master i odontologi og bachelor i tannpleie

Den enkelte students skikkethet skal vurderes løpende gjennom hele studietiden

Det er to former for skikkethetsvurderinger:

1. Løpende skikkethetsvurdering

Det skal foregå en løpende vurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere som tannlege eller tannpleier. Løpende skikkethetsvurdering gjelder alle studenter og skal foretas gjennom hele studietiden.

2. Særskilt skikkethetsvurdering

Hvis det er begrunnet tvil om en student er skikket, blir det levert tvilsmelding til institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering ved universitetet i Oslo (heretter «institusjonsansvarlig ved UiO»).

En særskilt skikkethetsvurdering begynner med at en innlevert tvilsmelding blir behandlet av institusjonsansvarlig ved UiO. En tvilsmelding som åpenbart er ubegrunnet skal ikke behandles.

  Rutiner for skikkethetsvurdering ved master i odontologi og bachelor i tannpleie

  I skikkethets- og bekymringssaker skal man ta kontakt med modulkontakt eller semesterutvalgsleder.

  Administrativ kontaktperson ved studieseksjonen på fakultetet er seksjonssjef Hege Glomsaker-Gjessing.

  Saksgang ved skikkethetsvurdering, fra løpende til særskilt vurdering:

   
  Trinn Ansvarlig Handling Resultat
  1. Bekymringsfull adferd Alle som er i kontakt med studenten
  • Ta problemet direkte opp med studenten og gi tilbakemelding
  • eventuelt melde fra til kurs-/emneansvarlig
  • eventuelt sende bekymringsmelding til modulkontakt eller semesterutvalgsleder, se trinn 2.

  Studenten korrigerer adferden sin.

  ELLER

  Ingen endring i studentens adferd, og man blir bekymret for studentens skikkethet for yrket.

  Fører til trinn 2.

  2. Bekymringsmelding sendes skriftlig til modulkontakt eller semesterutvalgsleder for bachelor og master

  Bekymringsmeldings-skjema finner du her.

  Modulkontakt eller semesterutvalgsleder

  (Støttet administrativt av studiekonsulent)

  • Utredning av sakens forhold
  • Samtale med studenten
  • Tilbud om oppfølging og veiledning
  • Oppfølgingssamtale med studenten
  • Studiekonsulent er referent ved samtalene og har ansvar for å arkivere all dokumentasjon i e-Phorte (studentmappen).

   

  Studenten korrigerer adferden sin. Saken avsluttes.

  ELLER

  Ingen endring i adferd. Saken meldes til fakultetet ved studieseksjonen.

  Fører til trinn 3.
  3. Saken oversendes fakultetet, gjennom instituttet eller ved direkte henvendelse* Studiedekan og studieseksjonen, ved seksjonssjef
  • Utredning av saken
  • Vurdering om det er grunnlag for tvilsmelding.
  • Vurderingskriterier:

  a) Saken faller inn under kriteriene i 

  § 4 i forskriften.

  b) Saken har vært grundig utredet og fulgt opp på institutt-/fakultetsnivå.

  c) Studenten har tidligere vært gjenstand for bekymringsmelding.

  Saken avsluttes.

  ELLER

  Saken sendes tilbake til modulkontakt eller semesterutvalgsleder for ytterligere oppfølging.

  ELLER

  Fakultetet mener at det er grunnlag for tvilsmelding.**

  Fører til trinn 4.

  4. Tvilsmelding sendes fra fakultetet til institusjonsansvarlig ved UiO Institusjonsansvarlig ved UiO Særskilt skikkethetsvurdering starter. Saksbehandlingen følger bestemmelser i forskriften.

  *Bekymringen kan meldes direkte til fakultetet ved studieseksjonen dersom forholdet/hendelsen avdekkes utenfor studiesituasjon, dvs. i studentens fritid.

  **I alvorlige tilfeller kan fakultetet beslutte å sende tvilsmelding til institusjonsansvarlig ved UiO uten å gå veien om utvidet oppfølging og veiledning.

  Arkiveringsrutiner for skikkethetsvurdering

  Dokumentasjon angående løpende skikkethetsvurdering legges på studentmappen. Det opprettes en separat sak for hver særskilte skikkethetsvurdering. Dette bestemmes av gjeldende arkiveringsrutiner.

  Informasjonsrutiner

  • Studentene informeres om skikkethetsvurdering og dens konsekvenser ved studieoppstart. Det deles ut brosjyre om skikkethetsvurdering.
  • Informasjon om skikkethetsvurdering av studentene skal være tilgjengelig på fakultetets nettsider og på programsiden.
  • Alle kurs- og emneansvarlige har ansvar for og plikt til å informere faglærere involvert i de aktuelle kursene/emnene om skikkethetsvurderingen.

  Har du spørsmål?

  Ta kontakt med:

  • Studieseksjonen ved seksjonssjef
  • Studiekonsulent for bachelor eller master
  • Telefon: 22 85 20 00 (ekspedisjonen)
  Publisert 5. des. 2016 11:33 - Sist endret 25. feb. 2020 12:06