Skikkethetsvurdering ved Det odontologiske fakultet

Skikkethetsvurdering foretas i forbindelse med utdanning til ulike yrker der yrkesutøveren kommer i nær kontakt med andre mennesker.

Skikkethetsvurdering handler om å sikre at en student har de faglige og personlige forutsetningene for å fungere i yrket, og at vedkommende ikke utgjør en mulig fare for pasienters, klienters og brukeres liv, fysiske og psykiske helse, rettigheter eller sikkerhet. 

En student som utgjør en mulig fare for pasienters, klienters og brukeres liv, fysiske og psykiske helse, rettigheter og sikkerhet, er ikke skikket for yrket. (jf. § 2 i forskriften for skikkethetsvurdering).

Både master i odontologi og bachelor i tannpleie er omfattet av bestemmelsene for skikkethetsvurdering. 

Vurderingskriterier for skikkethet

Lov om universiteter og høyskoler § 4-10 gir hjemmel for at for enkelte utdanninger skal institusjonen vurdere om den enkelte student er skikket for yrket. Videre er ordning med skikkethetsvurdering regulert i Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning (heretter «forskriften»).

I henhold til § 4 i forskriften, er en student uskikket i forhold til vurderingskriteriene for helse- og sosialfagutdanningene dersom ett eller flere av disse kriteriene oppfylles:

a) studenten viser manglende vilje eller evne til omsorg, forståelse og respekt for elever, pasienter, klienter eller brukere.

b) studenten viser manglende vilje eller evne til å samarbeide og til å etablere tillitsforhold og kommunisere med elever, pasienter, klienter, brukere, pårørende og samarbeidspartnere.

c) studenten viser truende eller krenkende atferd i studiesituasjonen.

d) studenten misbruker rusmidler eller tilegner seg medikamenter på ulovlig vis.

e) studenten har problemer av en slik art at han/hun fungerer svært dårlig i forhold til sine omgivelser.

f) studenten viser for liten grad av selvinnsikt i forbindelse med oppgaver i studiet og kommende yrkesrolle.

g) studenten viser uaktsomhet og uansvarlighet som kan medføre risiko for skade av elever, pasienter, klienter eller brukere.

h) studenten viser manglende vilje eller evne til å endre uakseptabel adferd i samsvar med veiledning.

Hva gjør du hvis du vil melde fra?

Alle som er i kontakt med studenten kan levere bekymringsmelding. Dette kan for eksempel være:

  • faglærere
  • praksisveiledere
  • medstudenter
  • administrativt ansatte

Hvis man avdekker avvikende eller uønsket adferd hos en student, og blir bekymret for studentens skikkethet for yrket, kan du:

1. Snakke med studenten

2. Melde dette skriftlig videre i form av en bekymringsmelding (pdf).

Bekymringsmeldinger skal som hovedregel sendes til modulkontakt eller semesterutvalgsleder. Se under for detaljert informasjon om hvordan saksgangen i skikkethetsvurderinger foregår.

Hva skjer videre?

Saksgang ved skikkethetsvurdering, fra løpende til særskilt vurdering:

Bekymringsmelding skal behandles etter gjeldende rutiner på fakultetet.

Det vil som regel bli gjennomført samtaler med studenten og iverksatt ulike tiltak for oppfølging og veiledning.

Dersom dette ikke medfører den nødvendige endring i adferd, vil det bli vurdert om det er grunnlag for tvilsmelding. Saken oversendes da til institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering ved UiO.

Har du spørsmål?

Kontakt: 

  • Studieseksjonen ved seksjonssjef
  • Studiekonsulent for bachelor/master
  • Telefon: 22 85 20 00 (ekspedisjonen)

Se også:

 

Emneord: Skikkethet
Publisert 5. des. 2016 11:33 - Sist endret 6. feb. 2019 13:00