Kunngjøring om ekstraordinært opptak i pedodonti, studieoppstart høsten 2022

Fristen for å søke er 30. april 2022.

Spesialistutdanning i pedodonti

Det er én ledig plass ved spesialistutdanningen i pedodonti, ved Avdeling for pedodonti og atferdsfag, Institutt for klinisk odontologi, Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Oppstart er august 2022.

 

Spesialistutdanning i pedodonti er prioritert og Helsedirektoratet gir tilslutning til utlysning av en studieplass og opptak av én kandidat til, såfremt at kandidaten vurderes av UiO og Nasjonal opptakskomite for spesialistutdanning i odontologi (NOS) til å oppfylle kravene for opptak i henhold til Rangeringsinstrukser ved vurdering av søkere til spesialistutdanning i odontologi.

 

Helsedirektoratet gir tilskudd til lønn til kandidater under spesialistutdanning i pedodonti og tilskudd til etablering av stillinger for spesialister i pedodonti.

 

Utdanningsprogrammet er basert på heltids studium over tre år. De generelle opptakskravene er bestått odontologisk grunnutdanning og to års erfaring fra allmennpraksis. I helt spesielle tilfeller kan det dispenseres fra kravet om to år (jf. Spesialistreglene).

 

Søknad sendes via Søknadsweb, og må inneholde CV (både arbeidserfaring, kursdeltagelse, eventuelle publikasjoner og annen meritterende virksomhet) samt attesterte kopier av vitnemål og norsk autorisasjon. Anbefaling fra ledelsen i tannhelsetjenesten vedlegges søknaden.

Søknad og opptak

Søknads- og dokumentasjonsfrist er  30. april 2022. Søknaden og relevant dokumentasjon i pdf-format legges inn elektronisk via Søknadsweb: https://fsweb.no/soknadsweb/velgInstitusjon.jsf.

Søknader sendt på annen måte og ufullstendige søknader vil ikke bli vurdert.

Publisert 16. mars 2022 12:51 - Sist endret 16. mars 2022 12:51