Kunngjøring om opptak til spesialistutdanning i odontologi, studiestart høsten 2021

Søkere til pedodonti har fått utvidet frist til 1.november.  Søknadsfristen var opprinnelig 10. september 2020

Generell informasjon

Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt at Norge skal ha følgende syv spesialiteter i odontologi: Endodonti, kjeve- og ansiktsradiologi, kjeveortopedi, oral kirurgi og oral medisin, oral protetikk, pedodonti og periodonti. Alle spesialistutdanningene er fulltidsstudier, og det gis ikke lønn under utdanning. Det er imidlertid opp til hver enkelt fylkeskommune/helseforetak å gi økonomisk støtte til kandidater innen noen av fagområdene.

 

Ved Det odontologiske fakultet i Oslo skal det tas opp kandidater innen ulike fagdisipliner i den utstrekning ressurssituasjonen tillater det. Alle kandidater som blir tatt opp, vil bli registrert som student ved universitetet i Oslo. Det er opptak til følgende fagdisipliner med med oppstart høsten 2021:

Fagdisiplin

Oslo

Endodonti

Opptak

Kjeve- og ansiktsradiologi

Opptak

Kjeveortopedi

Opptak

Oral kirurgi og oral medisin

Opptak

Pedodonti

Opptak

Periodonti

Opptak

Oral protetikk

Opptak

 

Søknad og opptak

Det kan kun søkes om opptak til én fagdisiplin.

På søknadstidspunktet gjelder følgende generelle opptakskrav

  • Bestått odontologisk grunnutdanning
  • Språk krav: norsk/ skandinavisk og engelsk
  • Norsk autorisasjon som tannlege
  • Minimum to års fulltids erfaring fra allmennpraksis i nordisk land. I helt spesielle tilfeller kan det gjøres dispensasjon fra kravet om to år (jf. Spesialistreglene fastsatt av Helse- og omsorgsdepartement) 

Det lyses ikke ut opptak til dobbeltkompetanseutdanning med studiestart høsten 2021.

Dokumentasjon

Du må dokumentere at du fyller opptakskravene over ved å laste opp følgende:

  • Dokumentasjon på oppfylte generelle opptakskrav (bestått odontologisk grunnutdanning og språk krav)
  • Dokumentert praksis og eventuell annen meritterende virksomhet som ønskes vektlagt. Skjema om praksis- og kurs må fylles ut 
  • CV, motivasjonsbrev og referanser

Du søker og laster opp dokumentasjon i Søknadsweb.

Rangering av søkere

Kvalifiserte søkere rangeres etter poeng. Kvalifiserte søkere som ikke kan poengberegnes, blir rangert i forhold til poengberegnede søkere ved hjelp av en skjønnsmessig vurdering, jf. §7-12 i forskrift om opptak til høyere utdanning.

 

Vi gjør oppmerksom på at søknadsprosessen er lang. Opptaket forventes sluttført i februar/mars 2021.

Publisert 18. juni 2020 11:27 - Sist endret 15. okt. 2020 08:21