Avslutning

Veileder må godkjenne forskningsoppgaven din før du kan levere den inn til bedømmelse. Du kan gjennomføre eksamen når forskningsoppgaven er godkjent av begge sensorene.

Hvordan levere forskningsoppgaven?

Du skal levere oppgaven i trykket versjon i fire eksemplarer innen fredag kl 14.00 i 6. semesteruke i det 9. semester. Oppgaven sendes i posten eller leveres ved personlig oppmøte hos Forskerlinjen.

Veiledererklæring

Veileder må ha godkjent oppgaven før du kan levere den inn til bedømmelse. En veiledererklæring skal vedlegges oppgaven ved innlevering.

Veiledererklæringen skal inneholde

  • veileders begrunnede forslag til to alternative og habile fagsensorer
  • bekreftelse på at veileder har godkjent oppgaven

Det er veileders ansvar å fylle ut og signere erklæringen.

Forsidemal

Forsiden skal ettersendes elektronisk til Forskerlinjen når oppgaven er levert. Benytt Forskerlinjens anbefalte mal til oppgaveforside:

Trykking

Du kan bestille trykking av oppgaven hos Reprosentralen ved UiO, se trykk av Masteroppgave, bestill innbundet oppgave. Utgifter ved trykking blir dekket av forskningsprosjektets driftsmidler.

Utsettelse av innlevering

Dersom du har behov for å utsette din innlevering av oppgaven, må du levere enten dokumentasjon på din sykdom eller erklæring fra veileder på at utsettelse er nødvendig.  Du kan få utsatt innlevering frem til 10. november i høstsemesteret og 10. mai i vårsemesteret.

Ytterligere utsettelse forutsetter permisjon fra studiet og utsettelse av 12. semester.

Eksamen

  • Forskningsoppgaven må være godkjent av begge sensorer før eksamen.
  • Eksamen bedømmes som bestått/ikke bestått.
  • Eksamen avholdes før utgangen av 11. semester.
  • En eventuell kontinuasjonseksamen gjennomføres før 12. semester.

Forsvar av oppgaven

Du forsvarer oppgaven din på en muntlig eksamen. Først presenterer du oppgaven din i 30 minutter. Deretter følger en halvtimes eksaminering ledet av oppnevnt fagsensor, samt eventuelle tilleggsspørsmål og kommentarer fra Forskerlinjens sensor.

Bedømmelseskomite

Bedømmelseskomiteen består av oppnevnt fagsensor, Forskerlinjens sensor og din veileder.

Sensur av oppgaven

Forskningsoppgaven bedømmes som godkjent/ikke godkjent innen 4 uker etter at sensor har mottatt oppgaven.

Forskerlinjesensor må godkjenne fagsensors bedømmelse før eksamen finner sted.

Ikke godkjent oppgave kan anbefales innlevert i omarbeidet versjon for ny sensur innen 4 uker før starten på 12. semester. Dersom hensyn tilsier at en forhåndsgodkjent oppgave likevel bør underkjennes, må dette opplyses om på forhånd, slik at eksamen kan utsettes.

 

Publisert 10. feb. 2016 11:12 - Sist endret 20. des. 2016 10:23