Gjennomføring

Du skal gjennomføre både en opplæringsdel og et forskningsarbeid som ender i en forskningsoppgave. Fullført opplæringsdel godkjennes som opplæringsdel på ph.d.-programmet.

Opplæringsdelen

Opplæringsdelen består av 30 studiepoeng. 20 av disse tar du gjennom obligatoriske kurs. De resterende 10 studiepoengene oppnår du gjennom ulike valgfrie kurs.

Når du har oppnådd 10 studiepoeng i MEDFLFORD sender du e-post med dokumentasjon på gjennomførte kurs og presentasjoner i pdf-format til fakultetet der du ber om godkjenning.

Følg med på StudentWeb og se om de ulike emnene er bestått.

Undervisning

Rapport om ditt vitenskapelige arbeide

Før eksamen (senest ved innlevering av forskningsoppgaven) skal du sende inn en obligatorisk rapport til Forskerlinjen. Rapporten skal omhandle ditt bidrag til artikler som er grunnlaget for det vitenskapelige arbeidet du har utført. Ditt konkrete bidrag til de enkelte artikler må klart fremgå og bør være på minimum ½ side pr. artikkel.

 • Du må ha produsert minst én vitenskapelig artikkel.
 • Artikler som ikke er publiserte, kan du vedlegge som manuskripter.

Forskningsoppgaven

Du utarbeider oppgaven på engelsk.

Anbefalte kapitler i oppgaven

 • Acknowledgements
 • Table of contents
 • Abbreviations and Glossary
 • Abstract (1/2 page)
 • Introduction
 • Aims
 • Short description of papers (where relevant)
 • Materials and Methods including methodological considerations
 • Results, describe your main findings
 • Discussion
 • Future work (to further address the topic of the thesis)
 • References

Referansebruk

Det er bestemte retningslinjer for hvordan du refererer og for hvilke referansetyper du skal benytte i oppgaven.

Lurer du på hvilken referansestil du bør bruke? Eller trenger du innføring i bruk av nyttige referanseverktøy?

Universitetsbibilioteket har en egen ressursside for hvordan skrive og referere på riktig måte.

Sensor bedømmer din oppgave ut fra følgende kriterier:

 • En presis og gjennomarbeidet formulering basert på generell innføring i problemområdet, og med angivelse av spesifikke spørsmål og/eller hypoteser som søkes belyst.
 • En systematisk innsamling av relevant litteratur med blant annet belysning av i hvilken grad dagens viten er mangelfull eller motsetningsfull. En eventuell innsamling av data/observasjoner skal være systematisk.
 • En klar og strukturert presentasjon av materialet.
 • En kritisk diskusjon av materialet med presentasjon av passende konklusjoner.
 • En kortfattet og språklig konsis framstilling i samsvar med formen for vitenskapelige artikler innenfor oppgavens emne- og metodeområde.
 • Et selvstendig og helhetlig arbeid.
Publisert 10. feb. 2016 11:12