Oppbygning og gjennomføring

Forskerlinjen er integrert i masterprogrammet i odontologi, og består av ett års fulltidsforskning etterfulgt av tre års deltidsforskning. Du får grunnleggende opplæring i teori og metode, dette gir et grunnlag for videre ph.d.-studium.

Studieløp

Forskerlinjeutdanningen

Utdanningen skal kvalifisere for forskningsvirksomhet og annet arbeid der det stilles høye krav til vitenskapelig innsikt og analytisk tenkning. Bestått Forskerlinje er basert på gjennomført:

  • opplæringsdel
  • midtveisevaluering
  • vitenskapelig publikasjon

Opplæringsdel

Opplæringsdelen bør gjennomføres i løpet av fulltidsåret.

Opplæringsdelen overlapper med opplæringsdelen i ph.d.-utdanningen. Den består av en obligatorisk del på 10 studiepoeng og en valgfri del på 20 studiepoeng. Det obligatoriske kurset Intro I tas det første fulltidssemesteret. Intro II tas det andre fulltidssemesteret.

Kurs i forsøksdyrlære, kategori C er obligatorisk for deg som skal arbeide med forsøksdyr.

Midtveisevaluering

Midtveisevaluering i overgang mellom avslutning av fulltidsår forskning, og første deltidssemester forskning.

Informasjon om midtveisevaluering vil bli utarbeidet i løpet av våren 2016.

Vitenskapelig publikasjon

Ditt vitenskapelige arbeide skal sammenskrives som en artikkel som er publisert, eller innsendt for vurdering i et internasjonalt tidsskrift med fagfellevurdering. Manuskripter som er i sluttfasen kan godkjennes.

Du bør som hovedregel være førsteforfatter på en vitenskapelig publikasjon. Andreforfatterskap kan vurderes dersom du har gjort et vesentlig bidrag til publikasjonen.

Sammen med artikkelen leverer du en obligatorisk rapport til Forskerlinjen. Rapporten skal omhandle ditt bidrag til artikkelen som er grunnlaget for det vitenskapelige arbeidet du har utført. Ditt konkrete bidrag til de enkelte artikler må klart fremgå og bør være på minimum ½ side pr. artikkel.

Rapportering

Studentene skal avgi en framdriftsrapport en gang i året, svarfrist 15. desember. Forskerlinjen sender ut et nettbasert rapporteringsskjema til studentene.

I forkant skal student og veileder ha en medarbeidersamtale. Følg mal for medarbeidersamtale med stipendiat.

Kontakt oss

Publisert 10. feb. 2016 11:12 - Sist endret 9. feb. 2021 12:30