Instituttstyret 2021-2024

Instituttstyret er det øvste organet ved instituttet og har ansvar for å fastleggje overordna mål, prioriteringar og strategiar for verksemda.

Rolle

Instituttstyret er det øvste organet ved instituttet og har ansvar for å fastleggje overordna mål, prioriteringar og strategiar for verksemda. Instituttleiar er leiar i styret, og førebur sakene som skal behandlast. Administrativ leiar er sekretær, men ikkje styremedlem.

Instituttleiar leier styret som sit for ein periode på fire år, med unntak av studentrepresentantane, som vert valde for eitt år om gongen.

Alle møte i fakultetsstyret er normalt opne. Styret kan lukke møtet i somme saker, slik at berre styremedlemer og sekretær er til stades.

Styret behandlar

  • Årsplan og budsjett.
  • Overordna planar, prinsipp og prioriteringar for verksemda, nedfelt i langtidsplanar, som til dømes strategisk plan og faglege prioriteringar.
  • Godkjenning av rekneskap og årsrapport er eit av instrumenta styret har for å følgje opp verksemda.
  • Den interne organiseringa i avdelingar, faggrupper osb., vert også behandla av styret innanfor rammer som fakultetsstyret fastset.
  • Ved tilsetting av instituttleiar innstiller styret kven som bør tilsetjast. Innstillinga vert behandla av fakultetsstyret, som har beslutningsmyndigheit ved tilsettingar.
  • Innstillingar i vitskapelege stillingar der fakultetet er tilsettingsmyndigheit.

Samansetting

Representanter Vararepresentanter

Roger Simm, instituttleder

 

Tine M. Søland, nestleder / stedsfortreder for instituttleder

 

Fast vitenskapelige

 

Trude M. Haug, professor

Dipak Sapkota, førsteamanuensis

Thomas M. Küntziger, professor

 

Teknisk-administrative

 

Anne Karin Kristoffersen, senioringeniør 

Cuong Khuu, senioringeniør

Midlertidige vitenskapelige 

 
Navdeep Kaur Brar, stipendiat

Krystyna Anna Liskiewics, stipendiat

Ekstern representant

 

Jan Tore Samuelsen, seniorforsker, Nordic Institute of Dental Materials (NIOM)

Kristin M. Kolltveit, tannlege og spesialist i periodonti, Ringerike tannlegesenter

Studenter

 

Son Pham

Ardiana Gjuka

Rose Foroughinejad

 
Sekretær  
Administrativ leder  

 

Publisert 2. nov. 2010 20:45 - Sist endret 24. aug. 2022 15:32