Strategi 2030

Bildet kan inneholde: hånd, væpne, fotografi, skjorte, muskel.

   Kraftsenter for odontologi
– Vi viser vei for oral helse


Det odontologiske fakultet skal:

 • som et selvstendig fakultet samle alle de odontologiske fagene. 
 • utfordre, kritisere og legge til rette for at det løftes fram nye perspektiver, ny kunnskap og nye løsninger. 
 • være et ledende odontologisk forskningsmiljø i Norge og internasjonalt.
 • være en viktig aktør i grunnutdanning og videre- og etterutdanning av tannhelsepersonell. 
 • sammen med de andre odontologiske lærestedene, sette den politiske dagsorden innen tannhelsefeltet.
 • bidra til bærekraftig samfunnsutvikling og grønn omstilling. 

Seksti år med banebrytende forskning har plassert fakultetet som et av de ledende innen odontologi i Europa. Forskningen spenner fra basalforskning via translasjonsforskning, til anvendt klinisk og samfunnsmedisinsk forskning. Vi utdanner fremtidens tannhelsepersonell gjennom profesjonsrettet grunn- og spesialistutdanning. Universitetstannklinikken er navet i fakultetets undervisnings- og forskningsaktivitet og gir unike muligheter for synergier mellom undervisning og forskning.

Vi er et fakultet med stor faglig undervisningskompetanse, et velfungerende støttepersonale og kandidater med et høyt ferdighetsnivå. Som et profesjonsfakultet dekker vi hele bredden av fag som kreves i undervisningen. Dette har ført til at vi til dels har små og fragmenterte fagmiljøer internt. I tillegg fører geografisk spredning av fakultetet til utfordringer med å samle fagmiljøene. Det ligger store muligheter i å arbeide for økt samhandling mellom fagmiljøene både internt og eksternt, og en større grad av samlokalisering vil gjøre samhandlingen enklere.

Det neste tiåret skal fakultetet ytterligere befeste sin posisjon som et av de beste odontologiske lærestedene i Europa. Fakultetet skal være en arbeidsplass de høyest kvalifiserte fagpersoner vil søke seg til. Fakultetet har som mål å være førstevalget for studenter innen odontologiske fag, hvor det undervises etter moderne pedagogiske prinsipper basert på innovativ forskning. Våre utdanninger skal være fremtidsrettet og arbeidslivsrelevant innenfor et trygt læringsmiljø. Vi lever i en verden med store endringer. Rask teknologisk utvikling, økt konkurranse og høyere standarder, utfordrer vår endringsevne og –vilje. Samtidig må vi imøtekomme økte krav til en bærekraftig samfunnsutvikling og grønn omstilling. Det betyr at fakultetet må organiseres på en måte som støtter nødvendig utvikling og endring.

Ambisjoner

OD skal fremme uavhengig, banebrytende og langsiktig forskning

 • OD skal utvikle gode, robuste tverrfaglige forskningsmiljøer.
 • OD skal fremme forskningssamarbeid bredt; både internt innen fakultetet og UiO, nasjonalt, og internasjonalt.
 • OD skal gjennom systematisk karriereoppfølging og merittering utvikle forskere og forskningsmiljøer for akademia, samfunns- og næringsliv. 
 • OD skal arbeide systematisk for å utvikle og dele forskningsinfrastruktur og dataressurser. 

ODs fortrinn er mulighetene for høy kvalitet på pasientnær forskning, med et unikt utgangspunkt for å knytte tette bånd mellom tverrfaglige basale, translasjonelle og kliniske forskningsmiljøer. 
OD skal bygge broer over kunnskapsgrensene mellom disiplinene og samle ressurser, utstyr, prosedyrer, og kunnskap om oral helse for å fylle kunnskapshullene mellom basal- og klinisk forskning, og mellom forskning og klinisk praksis. 
OD skal utvikle forskere gjennom systematisk karriereoppfølging, og gjennom å tilby transparente og forutsigbare rammer, skal vi utvikle robuste og ledende forskningsmiljøer for akademia, samfunns- og næringsliv. 
OD skal jobbe for å gi alle sine forskere en felles plattform, felles identitet, og muligheter til å forme felles mål.
OD skal gjennom deling av infrastruktur og dataressurser muliggjøre kunnskapsutveksling og samarbeid på tvers av fagdisipliner.

 

OD skal utdanne studenter med kunnskap, evne og vilje til å skape en bedre verden

 • OD skal være en fremragende utdanningsinstitusjon som på evidensbasert grunnlag utdanner tannhelsepersonell på høyt internasjonalt nivå.

 • OD skal utdanne studenter som setter sine fag inn i et større samfunnsperspektiv og leder an i det grønne skiftet.

 • OD skal øke utdanningenes forskningsnærhet og arbeidslivsrelevans og studentenes bevissthet om egen kompetanse.

 • OD skal utvikle og fornye studiene slik at de imøtekommer samfunnets behov for tverrfaglig kunnskap.

 • OD skal legge til rette for at studentene tar del i utforskende og nyskapende læring som motiverer og gjør dem til en ressurs for hverandre.

 • OD skal bruke arbeids- og vurderingsformer som aktiverer studentenes kunnskap og erfaringer.

 • OD skal tilby forskningsbasert etter- og videreutdanning.

 • OD skal drifte universitetstannklinikken etter moderne prinsipper for kvalitetssikret drift.

Vår tids samfunnsutfordringer krever globale løsninger og OD skal bidra i internasjonalt utdanningssamarbeid. Gjennom et styrket nordisk og europeisk samarbeid skal OD søke å nå̊ ut globalt på̊nye måter og med økt kollektiv kraft. Sammen med andre forskningsintensive odontologiske læresteder skal OD legge til rette for integrerte studieløp på̊ tvers av språk, landegrenser og fag.

Med utgangspunkt i en sterkere kobling mellom forskning og utdanning skal OD videreutvikles som en ambisiøs kunnskapsinstitusjon. Odontologiutdanningen skal knyttes tettere til forskningsaktiviteter og arbeidsliv og motivere studentene til økt innsats, gjennomføring og muligheter for å drive forskning. 

OD skal fortsette å utvikle undervisnings- og læringsformer som stimulerer til etisk refleksjon, kritisk tenkning, kreativitet og evne til problemløsning. Vi skal utdanne tannhelsepersonell med kompetanse tilpasset endringer i samfunnet og være mest mulig arbeidslivsrelevant. Utdanningen skal utvikle studentenes samfunnsansvar og bevissthet om verdier og valg. Digitalisering skal være integrert i fag og i læringsprosesser. Studentene skal ta del i et faglig og sosialt akademisk fellesskap hvor de er en ressurs i utviklingen av undervisning og læring. 
OD skal ha robuste fagavdelinger og stimulere til kunnskap og undervisning på tvers av avdelingene. Den kliniske undervisningen skal ha effektive pasientløp og til enhver tid tilby odontologisk behandling i henhold til Helsedirektoratets faglige retningslinjer og veiledere.
En odontologisk utdanning legger grunnlaget for læring gjennom hele livet, og helsepersonell skal kunne vende tilbake for faglig oppdatering. OD skal svare på̊samfunnets behov for etter- og videreutdanning innen fagområder hvor vi har særskilte fortrinn. 

OD skal styrke dialogen med omverdenen og arbeide for at kunnskap tas i bruk

 • OD skal arbeide for at odontologisk oppdatert kunnskap blir tilgjengelig og synlig i samfunnsrelevante formidlingsarenaer.
 • OD skal arbeide for å synliggjøre forskning innen oral helse og sette den i sammenheng med helse og samfunn forøvrig.
 • OD skal arbeide for at alle mennesker skal gis lik mulighet til å opprettholde god munnhelse og gode munnrelaterte funksjoner. 
 • OD skal arbeide for å utnytte muligheter for økt tverrfaglighet gjennom å arbeide for en campusutvikling med samlokalisering av odontologiske fag og relevante fagmiljøer

Munnhulen er ofte fraværende i helsepolitiske beslutninger. OD vil bidra til å formidle kunnskap og bygge opp under et helsevesen som gir like rettigheter til alle og som bidrar til en bærekraftig global utvikling. Innovasjon og entreprenørskap som kan gi grunnlag for å forbedre tjenester og samfunnsbehov skal stimuleres. 
OD vil øke transparens i forskningsresultater og formidling av forskningsresultater. I vår dialog med samfunnet skal vitenskapelig kritisk tekning vedrørende metode, usikkerhet og integritet bidra til en evidensbasert utvikling av helsetjenester tilknyttet munnhulen. 
OD vil satse på kunnskapsoppbygging innen alle områder og profesjoner som bidrar innen forebygging og behandling av munnhelserelaterte problemer. 

OD skal være en kreativ organisasjon og et attraktivt arbeids- og studiested

 • OD skal skape et lærings- og arbeidsmiljø som gjør oss unike og stolte.
 • OD skal kjennetegnes av en felles identitet som bygger bro på tvers av profesjoner og interne organisasjonsstrukturer.
 • OD skal være en åpen og lærende organisasjon som utvikler seg internt og i samhandling med andre, og vi skal aktivt ta i bruk ny teknologi og digitale løsninger.
 • OD skal ha et effektivt administrativt støtteapparat som ivaretar ansatte og studenter på en god måte og som bidrar til god måloppnåelse innen forskning, undervisning, innovasjon og formidling.
 • OD skal bidra til redusert klimafotavtrykk og bidra til bedret global oral helse.

Det blir viktig for OD å arbeide for en samlokalisering av fakultetet. Det vil også være et mål å bruke en samlokalisering til etablering av nyskapende tverrfaglige samarbeidsarenaer som bidrar til å skape faglige og sosiale møteplasser for studenter, ansatte og besøkende.

OD skal organiseres på en måte som underbygger målsetningen om å være et Odontologisk kraftsenter som bidrar til å skape felles identitet på tvers av profesjonsgrenser og interne organisasjonsstrukturer. Vi skal være et synlig og sterkt fakultet samtidig som vi bidrar til, og er en del av, UiO og av profesjonene nasjonalt og internasjonalt. Vi vil bygge videre på fakultetets samlede kompetanse og skape et stimulerende og framtidsrettet arbeids- og læringsmiljø for ansatte og studenter, der ny teknologi og digitale løsninger tas i bruk.

OD er en organisasjon hvor mangfoldet står sterkt. Dette vil vi bygge videre på for å utvikle organisasjonen i tråd med samfunnsutviklingen. Vi vil jobbe for et inkluderende og åpent arbeids- og læringsfellesskap, preget av nysgjerrighet, bred samhandling og god ledelse.

OD vil styrke den administrative støtten i organisasjonen gjennom effektivisering og gode lærings- og utviklingsprosesser og bedre samhandling og tydelig ansvarsfordeling mellom administrasjon, institutter, fagavdelinger og fakultetsledelsen.

OD tar FNs bærekraftmål på alvor. Vi vil redusere fakultetets klimaavtrykk og legge til rette for at ansatte og studenter kan ta klimavennlige valg. Gode tannhelsetjenester mangler i mange deler av verden. OD vil legge til rette for at ansatte og studenter kan engasjere seg i arbeid for bedre oral helse, globalt.