Skikkethetsvurdering ved Det odontologiske fakultet

Løpende skikkethetsvurdering foretas i bachelorprogrammet i tannpleie og masterprogrammet i odontologi, der man i yrkesutøvelsen kommer i nær kontakt med pasienter.

Skikkethetsvurdering handler om å sikre at en student har de faglige og personlige forutsetningene for å fungere i yrket, og at vedkommende ikke utgjør en mulig fare for pasienters, klienters og brukeres liv, fysiske og psykiske helse, rettigheter eller sikkerhet. 

En student som utgjør en mulig fare for pasienters, klienters og brukeres liv, fysiske og psykiske helse, rettigheter og sikkerhet, er ikke skikket for yrket (jf. Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning § 2).

Både bachelorprogrammet i tannpleie og masterprogrammet i odontologi er omfattet av bestemmelsene for skikkethetsvurdering. 

Her kan du velge kull og gjøre en løpende skikkethetsvurdering på nett (innhold foreløpig kun tilgjengelig for prosjekt)

Tannlegestudenter 

Tannpleiestudenter

Vurderingskriterier for skikkethet

Lov om universiteter og høyskoler § 4-10 gir hjemmel for at man i tannpleie- og odontologiutdanningen skal vurdere om en student er skikket for yrket. Videre er hjemmel for skikkethetsvurdering regulert i Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning.

I henhold til Forskrift om skikkethet i høyere utdanning § 4, er en student uskikket dersom ett eller flere av disse kriteriene oppfylles:

a) studenten viser manglende vilje eller evne til omsorg, forståelse og respekt for elever, pasienter, klienter eller brukere.

b) studenten viser manglende vilje eller evne til å samarbeide og til å etablere tillitsforhold og kommunisere med elever, pasienter, klienter, brukere, pårørende og samarbeidspartnere.

c) studenten viser truende eller krenkende atferd i studiesituasjonen.

d) studenten misbruker rusmidler eller tilegner seg medikamenter på ulovlig vis.

e) studenten har problemer av en slik art at han/hun fungerer svært dårlig i forhold til sine omgivelser.

f) studenten viser for liten grad av selvinnsikt i forbindelse med oppgaver i studiet og kommende yrkesrolle.

g) studenten viser uaktsomhet og uansvarlighet som kan medføre risiko for skade av elever, pasienter, klienter eller brukere.

h) studenten viser manglende vilje eller evne til å endre uakseptabel adferd i samsvar med veiledning.

Løpende skikkethetsvurdering

Gjennom hele studietiden foretas det en løpende skikkethetsvurdering av studenten. Faglærere og kliniske veiledere fyller ut skjema for løpende skikkethetsvurdering:

Skjema for løpende skikkethetsvurdering (pdf) - IOB (papir)

Skjema for løpende skikkethetsvurdering (pdf) - IKO (papir)

Skikkethetsskjema praksisveiledere (papir)

Den løpende skikkethetsvurderingen inngår i helhetsvurderingen av studenten. Dersom det er forhold som bør justeres, vil det som regel bli gjennomført samtaler med studenten og iverksatt ulike tiltak for oppfølging og veiledning.

Hva gjør du hvis du er i tvil om en student er skikket?

Alle som er i kontakt med studenten har plikt til å levere en melding om tvil, dersom det er behov for det. Dette kan for eksempel være:

  • faglærer
  • praksisveileder
  • medstudent
  • administrativt ansatt

Hvis man avdekker avvikende eller uønsket adferd hos en student, og blir i tvil om studentens skikkethet for yrket, kan man:

1. Snakke med studenten

2. Melde skriftlig til institusjonsansvarlig i form av en tvilsmelding

Tvilsmeldinger skal sendes/leveres til institusjonsansvarlig ved fakultetet, som deretter vurderer om tvilen er grunnet eller ubegrunnet. Se under for detaljert informasjon om hvordan saksgangen i skikkethetsvurderinger foregår.

Særskilt skikkethetsvurdering

Dersom det, ut fra den løpende skikkethetsvurderingen eller i andre sammenhenger, avdekkes tvil om en studentens skikkethet, eller hvis korrigering, samtaler eller veiledning ikke medfører den nødvendige endring i adferd, må man vurdere om det er grunnlag for å sende en tvilsmelding. 

En tvilsmelding sender man ev. til institusjonsansvarlig. Institusjonsansvarlig vurderer om tvilen er grunnet eller ubegrunnet. Skikkethetsnemnda ved UiO behandler videre saker der det er vurdert av insitutsjonsansvarlig at tvilen er grunnet. Skikkethetsnemnda fatter ikke vedtak, men saksbehandler den videre, slik at den fremlegges i Den sentrale klagenemnd ved UiO. Den sentrale klagenemnd fatter vedtak i skikkethetssaker. 

Dersom det er funnet at en student ikke er skikket, kan det medføre utestengelse i maksimalt 5 år. Klageinstans for Den sentrale klagenemnd er Nasjonal felles klagenemnd (eller ev. Sivilombudsmannen). 

Har du spørsmål?

Kontakt: 

Studieseksjonen ved seksjonssjef Kristin Beathe Hansen

Studiekonsulenter for bachelor/master

Telefon: 22 85 20 00 (ekspedisjonen)

Institusjonsansvarlig ved OD: Anne Rønneberg

Vara institusjonsansvarlig ved OD: Trude Handal

Emneord: Skikkethet
Publisert 7. nov. 2019 14:13 - Sist endret 3. mars 2021 10:24