Løpende skikkethetsvurdering ved Det odontologiske fakultet

Løpende skikkethetsvurdering foretas i bachelorprogrammet i tannpleie og masterprogrammet i odontologi.

Hensikten med skikkethetsvurdering

Den løpende skikkethetsvurderingen (LSV) er en formativ vurdering som skal hjelpe studenten til å utvikle kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse (holdninger) gjennom hele studiet.

Formålet med skikkethetsvurdering er å beskytte spesielt sårbare grupper mot uskikkede yrkesutøvere. Det er viktig å fange opp studenter som kan være uskikket på et tidlig tidspunkt for å kunne sette inn riktige hjelpetiltak i studieløpet.

Skikkethetsvurdering handler om å sikre at en student har de faglige og personlige forutsetningene for å fungere forsvarlig i sin kommende profesjonsutøvelse (jf. Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning § 2).

I særskilte tilfeller kan en bekymringsmelding føre til sak hos skikkethetsnemnda ved UiO og utestengelse fra studiet.

Her kan du velge kull og gjøre en løpende skikkethets-vurdering på nett.

 

Tannlegestudenter 

Tannpleiestudenter

Spesialistkandidater

Informasjonsvideoer for ansatte og studenter

Bruksanvsning QR kode legges her. Denne kan du legge på din desktop.

Digital løpende skikkethetsvurdering lenke til bruksansvisning legges her

Vurderingskriterier for skikkethet


Lov om universiteter og høyskoler § 4-10 gir hjemmel for at man i tannpleier- og tannlegeutdanningen skal vurdere om en student er skikket for yrket.

I henhold til Forskrift om skikkethet i høyere utdanning § 4, er en student uskikket dersom ett eller flere av disse kriteriene oppfylles:

Vurderingskriterier

Løpende skikkethetsvurdering

Gjennom hele studietiden foretas det en løpende skikkethetsvurdering av studenten. Faglærere og kliniske veiledere (interne og eksterne veiledere) fyller ut skjema for løpende skikkethetsvurdering:

Preklinikk: Skjema for løpende skikkethetsvurdering (pdf) - IOB (papir)

Klinikk (OD): Skjema for løpende skikkethetsvurdering (pdf) - IKO (papir)

Klinikk (TP): Skjema for løpende skikkethetsvurdering (pdf) - IKO TPVit (papir)

Eksterne veiledere (OD)Skikkethetsskjema praksisveiledere (papir)

Eksterne veiledere (TP): Skikkethetsskjema praksisveiledere TP (papir)

Den løpende skikkethetsvurderingen inngår i helhetsvurderingen av alle studenter.

Hva gjør du hvis du er i tvil om en student er skikket?

Alle (medstudenter og ansatte) som er i kontakt med studenten har en plikt til å varsle ved bekymringsfulle forhold. I tillegg må faglærere og veiledere (interne og eksterne) skriftlig dokumentere en løpende skikkethetsvurdering av studenten. Ved tvil skal alle som har hatt kontakt med studenten fremlegge skriftlig vurdering.

Tvilsmeldinger skal sendes/leveres til institusjonsansvarlig ved fakultetet, som deretter vurderer tvilsgrunnlaget. 


Hva skjer videre?

Studenten blir som regel innkalt til en samtale og det blir iverksatt ulike tiltak gjennom såkalt utvidet veiledning. Studenten har mulighet til å ha med seg en bekjent eller UiOs Studentombud som støtte i samtaler med institusjonsansvarlig.

Dersom tiltakene ikke medfører nødvendig endring blir det vurdert om det er grunnlag for tvilsmelding. Tvilsmeldinger behandles som beskrevet under Særskilt skikkethetsvurdering.

Særskilt skikkethetsvurdering

Hvis institusjonsansvarlig vurderer om tvilen er begrunnet og det er tvil om studentens skikkethet, vil studenten bli innkalt til et varslet møte med institusjonsansvarlig og referent. I særskilte samtaler vil studenten da få fremlagt forholdet og gis anledning til å fremstille sin versjon. Studenten har anledning til å ha med seg en bekjent eller Studentombudet i samtalen.

Det blir iverksatt tiltak for oppfølging.

Institusjonsansvarlig vil deretter vurdere videre saksgang og eventuelt oversende saken til UiOs Skikkethetsnemnd for videre behandling (særskilt skikkethetsvurdering). Studenter har i henhold til UHL § 4-10 (5) rett til å la seg bistå av advokat eller annen talsperson fra saken er reist i skikkethetsnemda. Utgiftene til dette dekkes av institusjonen (re. UHL § 4-8 (5)). 

Dersom det er funnet at en student ikke er skikket, kan det medføre utestengelse i maksimalt 5 år. Klageinstans for Den sentrale klagenemnd er Nasjonal felles klagenemnd (eller ev. Sivilombudsmannen). 

Har du spørsmål?

Kontakt: 

Studieseksjonen ved seksjonssjef Kristin Beathe Hansen

Studiekonsulenter for bachelor/master

Telefon: 22 85 20 00 (ekspedisjonen)

Leder av implementeringsgruppen (2022)

Institusjonsansvarlig for skikkethet ved OD: Anne Rønneberg

Vara institusjonsansvarlig ved OD: Trude Handal

Emneord: Skikkethet
Publisert 7. nov. 2019 14:13 - Sist endret 21. jan. 2022 18:11