Løpende skikkethetsvurdering ved Det odontologiske fakultet

Løpende skikkethetsvurdering foretas i bachelorprogrammet i tannpleie og masterprogrammet i odontologi.

Skikkethetsvurdering handler om å sikre at en student har de faglige og personlige forutsetningene for å fungere ansvarlig i sin kommende profesjonsutøvelse (jf. Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning § 2).

Den løpende skikkethetsvurderingen er en formativ vurdering som skal hjelpe studenten til å utvikle kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse (holdninger) gjennom hele studiet.

Her kan du velge kull og gjøre en løpende skikkethets-vurdering på nett.

H-2021: Ansatte og studenter som skal teste skjemaene kan gå inn på et utkast til en nettside. Nettsiden har inngang til skikkethetsskjemaene og vil bli endret iløpet av høsten:

 

Tannlegestudenter 

Tannpleiestudenter

Vurderingskriterier for skikkethet

 

Lov om universiteter og høyskoler § 4-10 gir hjemmel for at man i tannpleie- og tannlegeutdanningen skal vurdere om en student er skikket for yrket.

I henhold til Forskrift om skikkethet i høyere utdanning § 4, er en student uskikket dersom ett eller flere av disse kriteriene oppfylles:

a) studenten viser manglende vilje eller evne til omsorg, forståelse og respekt for elever, pasienter, klienter eller brukere.

b) studenten viser manglende vilje eller evne til å samarbeide og til å etablere tillitsforhold og kommunisere med elever, pasienter, klienter, brukere, pårørende og samarbeidspartnere.

c) studenten viser truende eller krenkende atferd i studiesituasjonen.

d) studenten misbruker rusmidler eller tilegner seg medikamenter på ulovlig vis.

e) studenten har problemer av en slik art at han/hun fungerer svært dårlig i forhold til sine omgivelser.

f) studenten viser for liten grad av selvinnsikt i forbindelse med oppgaver i studiet og kommende yrkesrolle.

g) studenten viser uaktsomhet og uansvarlighet som kan medføre risiko for skade av elever, pasienter, klienter eller brukere.

h) studenten viser manglende vilje eller evne til å endre uakseptabel adferd i samsvar med veiledning.

Løpende skikkethetsvurdering

Gjennom hele studietiden foretas det en løpende skikkethetsvurdering av studenten. Faglærere og kliniske veiledere (interne og eksterne veiledere) fyller ut skjema for løpende skikkethetsvurdering:

Skjema for løpende skikkethetsvurdering (pdf) - IOB (papir)

Skjema for løpende skikkethetsvurdering (pdf) - IKO (papir)

Skjema for løpende skikkethetsvurdering (pdf) - IKO TPVit (papir)

Skikkethetsskjema praksisveiledere (papir)

Skikkethetsskjema praksisveiledere TP (papir)

Den løpende skikkethetsvurderingen inngår i helhetsvurderingen av alle studenter.

Hva gjør du hvis du er i tvil om en student er skikket?

Alle (medstudenter og ansatte) som er i kontakt med studenten har en plikt til å varsle ved bekymringsfulle forhold. I tillegg må faglærere og veiledere (interne og eksterne) skriftlig dokumentere en løpende skikkethetsvurdering av studenten. Ved tvil skal alle som har hatt kontakt med studenten fremlegge skriftlig vurdering.

Tvilsmeldinger skal sendes/leveres til institusjonsansvarlig ved fakultetet, som deretter vurderer tvilsgrunnlaget. 

Særskilt skikkethetsvurdering

Hvis institusjonsansvarlig vurderer om tvilen er begrunnet og det er tvil om studentens skikkethet, vil studenten bli innkalt til varslet møte med institusjonsansvarlig og referent. I særskilte samtaler vil studenten da få fremlagt forholdet og gis anledning til å fremstille sin versjon. Det gis mulighet til å ha med studentombud.

Det blir iverksatt tiltak for oppfølging og veiledning.

Institusjonsansvarlig vil deretter vurdere videre saksgang og eventuelt oversende saken til UiOs Skikkethetsnemnd for videre behandling (særskilt skikkethetsvurdering).

Dersom det er funnet at en student ikke er skikket, kan det medføre utestengelse i maksimalt 5 år. Klageinstans for Den sentrale klagenemnd er Nasjonal felles klagenemnd (eller ev. Sivilombudsmannen). 

Har du spørsmål?

Kontakt: 

Studieseksjonen ved seksjonssjef Kristin Beathe Hansen

Studiekonsulenter for bachelor/master

Telefon: 22 85 20 00 (ekspedisjonen)

Institusjonsansvarlig for skikkethet ved OD: Anne Rønneberg

Vara institusjonsansvarlig ved OD: Trude Handal

Emneord: Skikkethet
Publisert 7. nov. 2019 14:13 - Sist endret 4. okt. 2021 00:14