Fagseminarenes mål og form

Mål

Målet med seminarene er i første rekke å gjøre ansatte ved IOB kjent med instituttets forskningsvirksomhet. Man vil også kunne få interessante faglige innspill fra kolleger som ikke er vanlige diskusjonsparter. For yngre forskere kan seminarene være øvelse i presentasjonsteknikk innenfor en trygg ramme. Det er ikke meningen at disse IOB-seminarer skal erstatte forskningsmøter innenfor gruppene.

Ramme

Seminarene vil være uformelle lunsjmøter i møteromet, hver onsdag presis kl. 1215. Presentasjonene skal vare ca. 35 min, med 10 min påfølgende diskusjon. Liste over foredragsholdere blir lagt ut på IOB’s hjemmeside og hengt på IOB’s tavle. Foredragsholder gjør kjent tittel på foredraget senest 1 uke i forveien, ved oppslag på tavle og på IOB’s hjemmeside (beskjed til ekspedisjonen).

Form

Å avholde faglige seminarer ved IOB er en krevende oppgave fordi det er stor emnemessig spredning og målgruppen er uensartet. Dette utgjør en utfordring der man fullt ut får prøvet seg ut i UiO’s tredje prioriterte virksomhet: formidling (de to andre er som kjent undervisning og forskning). Det skal vektlegges at man presenterer på en interessant men forståelig måte; man må snakke "til" og ikke "over hodet på" tilhørerne. Legg derfor merke til følgende.

Problemstillingen bør behandles nokså utførlig. Hva er bakgrunnen for prosjektet? Hva er spørsmålet som reises? For at foredraget skal bli interessant for alle må man kanskje bygge seg opp litt, og til en hver tid skaffe de opplysningene som er nødvendige for å kunne følge med.
 

Hva var/er mål for undersøkelsen? Dette bør kunne komme frem som setning eller punkter på transparent eller lysbilde. Materiale som er brukt i undersøkelsen skal beskrives i den grad det er nødvendig for å forstå resultatene (og det er det ofte).
 

Metoder skal det IKKE vies mye tid til. Prinsippene for metodikken kan kort beskrives, i den grad det er nødvendig for å forstå resultatene. Kontroll- eller standardiseringsforsøk bør nevnes. Hvis det blant tilhørerne er spørsmål om metoder kan dette tas opp under diskusjonen, eller eventuelt på individuell basis etter foredraget.
 

De viktigste resultater vises, helst i form av grafer eller bilder. Tabell kan også brukes. En meget god fremgangsmåte som ofte med hell benyttes av "big shots", er å vise bilde/figur med resultat, uten foregående beskrivelse av materialer/metoder. Disse omtales kort mens man ser på resultatene.
 

Konklusjonene må beskrives klart, i form av setning eller punktvis, på transparent eller lysbilde. Konklusjonen(e) skal stå i forhold til mål for studiet. Det er ofte interessant også å fortelle om de hypoteser man har dannet seg på grunnlag av studiet, og hvilke fremtidige planer man har.
 

Sjekkliste

  • Er problemstillingen klar? Kan alle forstå hvor jeg vil hen?
  • Har jeg definert klare mål for studiet og laget transparent over disse?
  • Har jeg definert materiale for undersøkelsen?
  • Er prinsippene for metodene beskrevet kortfattet? Har jeg nevnt nødvendige kontroll- eller referanseforsøk?
  • Er resultatene tydelige og er de kortfattet presentert?
  • Har jeg laget en oversikt over konklusjoner (transparent)?
  • Er mitt billedmateriale tydelig?
  • Er antall bilder adekvat?
  • Vil jeg klare å holde tidsrammen (35 min)?
  • Har jeg sendt tittel, en kort beskrivelse og en eventuell illustrasjon til foredraget 1 uke i forveien, til Åslaug i ekspedisjonen?

Foredragsholdere

Det er meningen at det vitenskapelige personalet ved IOB skal ha innlegg over sin forskningsaktivitet. Instituttrådet har bestemt at stipendiatene skal begynne med foredragsserien.

 

Publisert 11. okt. 2010 11:24 - Sist endret 12. sep. 2012 14:42