Er det en forbindelse mellom genetiske defekter i komplement- kaskaden og Porphyromonas gingivalis ved Alzheimers sykdom?

Et svekket komplementsystem på grunn av genetiske defekter er nylig vist å spille en stor rolle ved Alzheimers sykdom (AD). P. gingivalis er en mester i å undertrykke medfødt immunforsvar. Vår arbeidshypotese er at AD hos noen pasienter skyldes inflammatoriske responser i hjernen utløst av bakterien og dens påvirkning av proteingener i komplement- kaskaden.

Bildet kan inneholde: tekst, linje, font, diagram, parallell.

Fig. 1. Illustrasjonen viser effekter av P. gingivalis oral infeksjon og dens lokale undertrykkende effekt på opsoniner med IgG, C1q og MAC for å unngå komplement-mediert død. På samme tid forsterker bakterien betennelse. I hjernen vil en nervecelle infisert med P. gingivalis selv eller etter internalisering av ytre membranvesikler (microbullets) fra bakterien kunne initiere overvåking fra mikrogliaceller. Dette resulterer i betennelsesaktivitet når vertscellen møter amyloid-beta (Aβ) opsonisert av IgG, C3b og iC3b. På grunn av polymorfe defekter hos komplementregulerende proteiner og manglende evne hos mikroglia til å fjerne Aβ, vil betennelsen i hjernen kunne forsterkes og vedvare. Foto: Ingar Olsen, IOB/UiO.

«Genome-Wide Association Studies» (GWAS) har nylig påvist en rekke defekter i komplementsystemet som kan være av betydning for utvikling av AD. Disse defektene rammer subkomponent 1s (C1s), komplement reseptor 1, komponent 9 og clusterin. En dysregulert komplementkaskade er vist å ha betydning for celle-aktivering, komplementmediert opprydding i hjernen og kognitivt forfall, der evnen til tenkning, intellektuelle funksjoner og mentale prosesser rammes.

Porphyromonas gingivalis, som er hevdet å spille en nøkkelrolle ved utvikling av periodontitt, er funnet å være forbundet med AD. Betennelsen som ledsager eksperimentell oral infeksjon med denne bakterien hos mus, og inntrenging av bakterien i hjernen til disse dyrene, starter produksjon av karakteristiske tegn på AD som avleiring av amyloid-beta plakk og neurofibrillære «tangles», etterfulgt av kognitivt forfall. P. gingivalis er en mester i å undertrykke medfødt immunforsvar (Fig. 1) og kan forårsake mikrobiell dysbiose (ubalanse) hvor bakterien er lokalisert.

I artikkelen «Is there a link between genetic defects in the complement cascade and Porphyromonas gingivalis» diskuterer Ingar Olsen og Sim K Singhrao hvorvidt denne anaerobe periobakterien kan øke effekten av mangelfull funksjon hos komplementkaskaden hos AD pasienter ved å påvirke proteingener i kaskaden.

Referanse:

Ingar Olsen og Sim K Singhrao. Is there a link between genetic defects in the
complement cascade and Porphyromonas gingivalis in Alzheimer’s disease?
 Journal of Oral Microbiology 2019, volum 12, 1676486. 

Kontakt:

Publisert 27. jan. 2020 11:38 - Sist endret 20. apr. 2020 10:41