Fakultetsstyremøte 9.6.2020

• Dato 09.06.2020

• klokken 13.00

• Sted: Zoom

 

GODKJENNING AV DAGSORDEN

ORIENTERINGSSAKER

  • Dekanen orienterer
  • Fakultetsdirektøren orienterer
  1. Midlertidighet
  2. Tertialrapport 1. kvartal 2020 med ledelsesvurdering
ORIENTERINGSSAKERORIENTERINGSSAKERORIENTERINGSSAKERORIENTERINGSSAKERVEDTAKSSAKER

FS-sak 14/2020

 

 

Møtekalender for Fakultetsstyret H – 2020

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner møteplan for høsten 2020.

Saksdokument
FS-sak 11/2020FS-sak 11/2020

FS-sak 15/2020

Revisjon av styrings- og administrasjonsreglementet

Forslag til vedtak:
Fakultetsstyret godkjenner revidert Styrings- og administrasjonsreglementet for Det odontologiske fakultet.

Saksdokument
FS-sak 16/2020

Oppnevning av representanter til Ansettelsesutvalget

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret oppnevner følgende representanter til innstillings- og ansettelsesutvalget for vitenskapelige stillinger ved Det odontologiske fakultet:

  • Førsteamanuensis Carl Hjortsjø. Vara professor Jostein Grytten.
  • Professor Fernanda Cristina Petersen. Vara professor Lars Sand.
  • Seniorrrådgiver Natalia Andronova. Vara seksjonssjef Hege Glomsaker-Gjessing.
  • Student. odont. Alina Kuoppala. Vara student. odont. Mai Linh Pham

Innstillingsmyndigheten legges til instituttstyrene og til Programutvalg forskning og forskerutdanning.

Saksdokument
FS-sak 16/2020FS-sak 16/2020FS-sak 16/2020FS-sak 16/2020FS-sak 17/2020

Postdoktorstillinger – kunngjøring

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret vedtar at det strategisk rekrutteres inntil seks postdoktorstillinger for ansettelse i 2020. Dekanen gis fullmakt til å utforme kunngjøringstekst.

Ansettelse som postdoktor er en midlertidig åremålsstilling, jf. statsansatteloven § 10 (1) og universitets- og høyskoleloven § 6-4 bokstav f.

Saksdokument
FS sak 18/2020

Stipendiatstillinger – kunngjøring

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret vedtar at det strategisk rekrutteres inntil åtte rekrutteringsstillinger for ansettelse i 2020. Dekanen gis fullmakt til å utforme kunngjøringstekst.

Ansettelse som stipendiat er en midlertidig åremålsstilling, jf. statsansatteloven § 10 (1) og universitets- og høyskoleloven § 6-4 bokstav g.

Saksdokument
FULLMAKT
FS-sak 19/2020

Forlenget ansettelse i stipendiatstillinger pga Covid-19 situasjonen

Forslag til vedtak:

Dekanen gis fullmakt til å godkjenne forlenget ansettelsestid for stipendiater ved Det odontologiske fakultet.

Saksdokument

REFERATSAKER

  • Referat fra IDF-møte 28.4.2020Referat fra IDF-møte 28.4.2020Referat fra IDF-møte 28.4.2020Referat fra IDF-møte 28.4.2020Referat fra IDF-møte
Publisert 2. juni 2020 14:36 - Sist endret 2. juni 2020 17:37