Månedens forsker ved Det odontologiske fakultet

Professor, dr. odont. Ingar Olsen er forskningsdekan ved Det odontologiske fakultet og leder for bakteriologigruppa ved Institutt for oral biologi. Han er også senior research investigator ved Department of Molecular Genetics, Forsyth Institute i Boston. Han har fått en ny anaerob bakterieslekt, Olsenella, oppkalt etter seg, bestående av artene Olsenella uli, Olsenella profusa og Olsenella oviles og også den anaerobe bakteriearten Peptoniphilus olsenii.

Hva forsker du på akkurat nå?

  • Årsakssammenhengen mellom periodontitt og kardiovaskulære sykdommer
  • Årakssammenhengen mellom periodontitt og KOLS
  • Bakteriefloraen ved rotkaries hos eldre
  • Betydningen av virus for utvikling av marginal og apikal periodontitt samt leukoplakier
  • Bakteriell populasjonsgenetikk i periodontale lommer

Hvorfor er denne forskningen viktig?
Forskningen, som er basal-klinisk rettet, er viktig fordi den søker å utrede a) om det er sammenheng mellom viktige orale og systemiske lidelser, b) om det er andre bakterier enn de vi har mistenkt til nå, Streptococcus mutans, Actinomyces og laktobasiller, som kan tenkes å medvirke til utvikling av rotkaries hos eldre, c) om virus kan spille en rolle i utviklingen av marginal og apikal periodontitt samt leukoplakier, og d) om periodontale bakterier kan utveksle genetisk informasjon i periodontallommen slik at de blir mer virulente

Hva er din motivasjon for å drive med forskning?
Dels nysgjerrighet, dels det forhold at fakultetet har gitt meg anledning til å arbeide sammen med flinke stipendiater i et velutstyrt laboratorium i mange år. Å se disse unge menneskene løse forskningsoppgaver som resulterer i flotte phd-avhandlinger, gjerne i samarbeid med utmerkede eksterne medarbeidere, gir meg personlig stor glede. Som forskningsdekan i snart 7 år har jeg også hatt gleden av å følge fakultetets øvrige stipendiater på nært hold

Hvordan foregår forskningen?
Forskningen foregår dels i våre laboratorier på IOB, dels ved IKO, Rikshospitalet, Nasjonalt Folkehelseinstitutt samt ved Forsyth Institute, Boston, USA. Vi har vært affiliert med sistnevnte institusjon siden starten av nittitallet, og jeg har i min gruppe 2 adjunct professors fra Forsyth/Harvard. Selv er jeg senior research investigator ved Department of Molecular Genetics, Forsyth Institute. Vi har også 2 professor II fra Nasjonalt Folkehelseinstitutt i gruppen min

Hvilken nytte kan man ha av denne forskningen?
Forskningen vår vil kunne gi viktige innspill til vår viten om årsakene til sentrale sykdommer i og utenfor munnhulen og derved til deres profylakse. Nye molekylærbiologiske teknikker har gjort oss i stand til å undersøke en hittil ukjent del av den orale mikroflora, dvs. den ennå ikke dyrkbare floraen, som faktisk utgjør hele 50 %. Derved har vi oppdaget flere helt nye bakterier som trolig spiller en rolle for både periodontale sykdommer og karies. Vi har også vist at orale bakterier - både dyrkbare og ennå ikke dyrkbare - kan spre seg til hjerteklaffer, aneurysmer, lunger, hjerne og ledd. Våre forsøk viser at hjertekarsykdom slik som myokardinfarkt sannsynligvis forårsakes ikke bare av én bakterie, men av flere i samspill. En klar sammenheng mellom periodontitt og KOLS har vi også funnet. Dessuten har vi påvist høye konsentrasjoner av virus ved refraktær periodontitt. Dette kan nødvendiggjøre antiviral behandling. Vi har også vist at stammer av periobakterien Porphyromonas gingivalis overfører husholdningsgener seg i mellom i periodontallommen. Det betyr at overføring av virulensassosierte elementer også kan forekomme i subgingival biofilm

Hvor henter du ideer og problemstillinger fra?
Mange av ideene oppstår ved å lese annen litteratur, andre er selvgenerert, eller de oppstår i møter med andre forskere nasjonalt eller internasjonalt

Hva gjør du når du har kjørt deg fast i en blindvei?
Forsøker å analysere hvorfor eller forsøker nye veier

Hva ser du på som utfordringen for ditt forskningsfelt fremover?
Realisere de ideene vi har. Til det trengs det flere hoder og hender, dvs. phd-kandidater, postdoktor og gjesteforskere. Vi har god veilederkapasitet for disse. En annen viktig oppgave blir å etablere forskningen vår innenfor et Molecular Life Science (MLS) senter som planlegges i Gaustadbekkdalen som et samarbeid mellom MED, MAT-NAT og OD

Publisert 1. okt. 2010 12:38 - Sist endret 15. okt. 2010 16:23