Vårens forsker ved OD

Anne Bjørg Tveit er professor ved Institutt for klinisk odontologi, Avdeling for kariologi og gerodontologi, som hun også leder.

Hva forsker du på akkurat nå?

Erosjoner(syreskader på tennene). Vi kartlegger forekomst blant 18 åringer i Oslo, spesielle grupper som vindommere og ungdom som er aktive i treningsstudio. Vi skal også se på mulige årsakssammenhenger. Et annet forskningsområde er å studere mulig forebyggelse av erosjoner ved bruk av ulike fluorforbindelser. Videre leder jeg et klinisk prosjekt hvor vi undersøker hvordan det går med hvite fyllinger som legges i tyggebelastede områder, der vi kartlegger fyllingsdefekter, sekundærkaries og overlevelsestid(varighet). På hvilket stadium i kariesprosessen tannlegen velger å gå inn med operativ behandling og hvilke materialer de bruker er spørsmål vi har stilt i en spørreundersøkelse vi nettopp har avsluttet. Dette gir oss nyttig informasjon om tannlegers behandlingsfilosofi og holdning til operativ kontra forebyggende behandling.

Hvorfor er denne forskningen viktig?

Tannleger mener at erosjoner er et stort klinisk problem, men i motsetning til karies så finnes det ikke noen store undersøkelser i Norge som har kartlagt omfanget av dette problemet. Det er heller ingen kjente midler som kan forebygge erosjoner, som betyr at her trengs forskning for å teste ut mulige forebyggende midler/metoder. 
Etter at amalgam  ble faset ut er hvite fyllingsmaterialer i stor grad kommet inn som erstatning for amalgam i premolarer og molarer. Vi har lite kunnskap om hvordan disse materialene oppfører seg som erstatningsmateriale for amalgam. 4 års oppfølging av 4000 fyllinger vil gi oss nyttig kunnskap som klinikken etterspør.

Hva er din motivasjon for å drive med forskning?

Jeg jobber på en klinisk avdeling og vi har som mål å ha vitenskapelig baserte kliniske rutiner. Dette krever at vi gjør forskning som kan bygge opp under de forebyggende og operative behandlinger vi utfører og lærer våre studenter. I tillegg til det synes jeg forskning er gøy å drive med. Det er spennende og en konstruktiv måte å bruke fantasien på. Spesielt morsomt synes jeg det er å jobbe i en gruppe med andre interesserte forskere.

Hvordan foregår forskningen?

Vår forskning foregår både i laboratoriet og ute i klinikkene i samarbeid med tannleger. Slik jeg nå er engasjert i forskning er jeg først og fremst veileder. Jeg er så heldig å ha veiledning for 3 stipendiater og 1 post.doc. I tillegg til at dette er utrolig inspirerende er det også nødvendig for å bygge opp kompetanse i mitt fagområde.

Hvor henter du ideer og problemstillinger fra?

De henter jeg først og fremst fra det kliniske arbeidet innen mitt fagområde. En viktig inspirasjonskilde er kontakten med tannleger som jobber ute i feltet. Jeg holder mye kurs for tannleger og tannpleiere og disse bringer kliniske problemstillinger. Kongresser er viktige arenaer for nye ideer. Ved å jobbe i en gruppe som jeg nå gjør, vil det også stadig dukke opp nye problemstillinger og ideer.

Hva gjør du når du har kjørt deg fast i en blindvei?

Da blir det "brainstorming" i gruppen og nye veier blir staket ut.

Hva ser du på som utfordringen for ditt forskningsfelt fremover?

Når det gjelder erosjoner trengs mye forskning for å finne ut hvorfor noen får slike skader på tennene sine og andre ikke, og hvilke forebyggende tiltak som er effektive. Både tannsubstans, saliva og andre biologiske faktorer har sannsynligvis betydning i tillegg til hva vi spiser og drikker. Dette vet vi pr. i dag lite om. Behandlingsmetoder for erosjoner er også et felt som trenger utforskning.

Publisert 1. okt. 2010 12:53 - Sist endret 1. nov. 2010 12:58