English version of this page

Veileders plikter

Veileder skal følge opp og kvalitetssikre kandidatens forskning på ph.d.-programmet. Her får du oversikt over hva dette innebærer for deg.

Dette er en praktisk guide til deg som er veileder. Guiden er basert på regler for graden ph.d.

Som veileder må du ha ph.d.-grad eller tilsvarende faglig kompetanse. Fakultetet skal godkjenne veiledere med annen kompetanse enn ph.d.

Hovedveileder og medveileder

En ph.d.-kandidat må ha minimum to veiledere. Som veileder er du enten hovedveileder eller medveileder. Kun en av dere kan være hovedveileder. De ulike rollene innebærer ulike plikter og ansvarsområder.

Du og din kandidat skal gi hverandre løpende informasjon om alle forhold som har betydning for gjennomføringen av ph.d.-programmet.

Du forplikter deg som veileder ved å signere på kandidatens søknad før denne leveres til fakultetet.

Intern eller ekstern hovedveileder?

 1. Intern hovedveileder betyr at du er ansatt ved fakultetet.
 2. Ekstern hovedveileder betyr at du er ansatt ved en annen institusjon.

Hovedregelen er at du som hovedveileder er ansatt ved fakultetet.

Dine oppgaver som hovedveileder

Forberedelse av kandidatens søknad

Sammen med kandidaten skal du klargjøre søknad om opptak. Dere skal sammen sørge for at søknaden inneholder dokumentene fakultetet krever.

Du skal:

 • godkjenne plan for kandidatens gjennomføring av kursdelen på ph.d.-programmet
 • sammen med kandidaten skrive et prosjektsammendrag
 • ha det faglige ansvaret for prosjektinnholdet.

Du har ansvaret for å dokumentere at kandidaten har kvalifikasjoner tilsvarende mastergrad eller embetsstudie i henhold til norske kriterier for høyere universitetsgrader.

Faglig oppfølging

Hovedveileder har det primære ansvaret for den faglige oppfølgingen av kandidaten.

Du skal blant annet hjelpe kandidaten med å:

 • utvikle en milepælsplan for gjennomføringen av ph.d.-løpet slik at dette kan skje innenfor opptaksperioden
 • formulere og avgrense tema og problemstilling
 • drøfte og vurdere hypoteser og metoder
 • orientere seg i faglitteratur og datagrunnlag
 • komme i kontakt med relevante vitenskapelige miljøer
 • følge milepælsplanen
 • få veiledning i forskningsetiske spørsmål
 • drøfte hvordan veiledningen fungerer
 • løse eventuelle utfordringer knyttet til læringsmiljøet
 • gjennomføre den obligatoriske midtveisevalueringen

Kandidaten skal på sin side blant annet:

 • utforme en milepælsplan for ph.d.-løpet slik at prosjektet kan gjennomføres innenfor opptaksperioden
 • fremlegge rapporter eller utkast til hele eller deler av avhandlingen for veileder
 • etterleve forskningsetiske prinsipper som gjelder for fagområdet
 • overholde avtalte frister eller eventuelt justere planene i samråd med deg som veileder

Forslag til bedømmelseskomité

Du som er hovedveileder har ansvaret for å foreslå medlemmer til bedømmelseskomitéen. Denne skal vurdere din kandidats avhandling. Kandidaten skal ikke involveres i dette.

Bedømmelseskomitéen skal settes sammen slik:

 • Begge kjønn er representert.
 • To av medlemmene er uten tilknytning til Universitetet i Oslo.
 • Minst ett av medlemmene er uten tilknytning til norske institusjoner.
 • Alle medlemmer har doktorgrad eller tilsvarende kompetanse, og har forskningsbasert kunnskap relevant for avhandlingens tema.

Du må avklare at de foreslåtte personene er villige til å sitte i komitéen.

Fra komitéen er oppnevnt til doktorgradsprøven er avlagt skal det ikke være kontakt mellom veileder og komité angående kandidaten eller kandidatens arbeid.

Dato for doktorgradsprøven skal avtales etter at avhandlingen er funnet verdig til å forsvares.

Habilitetskrav og faglig begrunnelse

Komiteen må oppfylle forvaltningslovens habilitetskrav (lovdata.no) . En signert habilitetserklæring (doc) fra hvert av de foreslåtte medlemmene skal følge ditt forslag til bedømmelseskomité.

Fakultetet krever en faglig begrunnelse for hvorfor medlemmene bør sitte i bedømmelseskomitéen.

Innsending av forslag til komité

Avhandlingen skal ikke sendes til bedømmelseskomitéen før dekanen offisielt har godkjent og oppnevnt den foreslåtte komité.

Det er viktig at felt for komitémedlemmenes tittel, postadresse, e-postadresse og telefonnummer er fullstendig utfylt.

Du sender skjema (doc) for forslag til bedømmelseskomité til postmottak@odont.uio.no.

Viktige tidsrammer

 • Avgi innstilling: Bedømmelseskomiteen har tre måneder til å avgi innstilling.
 • Disputas: En disputas kan tidligst finne sted seks uker etter at innstillingen er godkjent av fakultetet.
 • Innstilling ved omarbeiding: Bedømmelseskomiteen har to måneder på å avgi endelig innstilling etter at kandidat har levert omarbeidet avhandling.

Dine oppgaver som medveileder

Du som er medveileder gir fagveiledning, og deler det faglige ansvaret for kandidaten med hovedveileder.

Endring i veilederforhold

Dersom du ønsker å fratre som veileder eller bytte fra å være hovedveileder til medveileder, må fakultetet godkjenne endringene.

Hva må du gjøre?

Problemer i forholdet mellom deg og kandidat?

Du og den du veileder bør sammen finne ut av hvordan veiledningen skal være. Dere bør også underveis snakke om hvordan den fungerer. Dersom det oppstår forhold som gjør veiledersituasjonen problematisk, bør dere ta tak i dette så fort som mulig. Det er viktig at dere ikke lar et dårlig veilederforhold vedvare.

I enkelte tilfeller kan dette synes vanskelig. Kontakt da forskningsrådgiver ved fakultetet, som vil følge opp saken videre for å finne en best mulig løsning.

Skjemaer

Avtale om endring i veilederforhold

Forslag til bedømmelseskomite

Habilitetserklæring

Regelverk

Forskrift for graden ph.d.

Se også

Har du spørsmål?

Kontaktinformasjon for forskerutdanning

 

Publisert 17. apr. 2015 10:58 - Sist endret 18. feb. 2021 12:49