Disputas: Øystein Stakkestad - Biokjemi

M.Sc. Øystein Stakkestad ved Institutt for klinisk odontologi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): The role of ameloblastin in mesenchymal tissues.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1. opponent:  Professor emeritus Colin Robinson, The Dental Institute, University of Leeds, UK

2. opponent: Associate Professor Axel Spahr, Department of Periodontics, University of Sydney, Australia

3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Anne Merete Aass, Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Prodekan for studier Alix Young Vik, Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Janne Reseland, Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Ameloblastin, et protein viktig for mineraliseringen av tannemalje, har også blitt funnet utrykt i mesenchymale stamceller og er tidligere vist å stimulere tilhelingen av benvev. Ameloblastin proteinet tilhører en familie av kalsiumbindende fosforylerte proteiner og er vist å danne komplekse fiberstrukturer som inngår i den organiske tannemalje-matrisen under tanndannelsen. Slike modifiseringer og komplekse strukturer av ameloblastin kan påvirke ameloblastins roller i mineraliserende vev, men relasjonen mellom disse egenskapene er ikke tidligere beskrevet.

Ameloblastin brytes ned til mindre, aktive fragmenter, som trolig er viktige for vekst og spesialisering av stamceller. Tidligere studier viser at genet til ameloblastin reguleres av flere vevsspesifikke faktorer. Noen av disse faktorene er typiske for fettvev og trolig er ameloblastin også viktig for utvikling og spesialisering av stamceller til modne fettceller.

Denne avhandligen beskriver effekter av ameloblastin og fragmenter av ameloblastin på humane stamcellers evne til å utvikle seg til celler som kan produsere mineraliserte vev. Det ble funnet at komplekser av hele ameloblastin proteiner førte til sekresjon av signalmolekyler som er viktige for rekruttering av nye stamceller til beindannelse. Videre påvirket ameloblastin og dets fragmenter stamcellenes modning til spesialiserte celler. Oppklipping av ameloblastin til aktive fragmenter følger stamcelleutviklingen i tid, og indikerer at ameloblastin også har en dynamisk rolle i rekruttering og modning av stamceller.

Ameloblastin ble også funnet å være uttrykt i økende grad i takt med modningen av stamceller til fettceller og ble funnet i modent fettvev. C-terminale prosesseringsprodukter er tidligere vist å binde kalsium effektivt. Funnet av disse i fettceller kan således peke på en hittil ukjent funksjon for kalsium i fettvev.

Det ble også gjort strukturelle undersøkelser av ameloblastin med hensyn på interaksjon med kalsium og det ble gjort modifiseringsforsøk med fosforylering av proteinet. Vi fant at evnen til å binde kalsium øker ved kompleksdannelse. Fosforylering, som ofte påvirker proteinstrukturer, er trolig viktig for regulering av dannelsen av ameloblastin-komplekser. Disse funnene kaster lys over ameloblastins rolle under stamcellemodning og mineralisering, og indikerer at proteinet også har en rolle som bærer for fosfat og kalsium under dannelsen av hardvev.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova


 

Publisert 13. aug. 2018 08:05 - Sist endret 27. aug. 2018 09:45