Kartlegger soppart ansvarlig for alvorlige infeksjoner

Stadig flere får invasive soppinfeksjoner i den vestlige verden. Årsaker er at vi har flere immunsvekkede og kronisk syke pasienter som lettere får infeksjoner av sopper i normalfloraen. I verste fall kan slike infeksjoner ta livet av pasienten før grunnsykdommen, når behandlingen ikke virker.

Illustrasjonsbilde av en pleier som tar blodprøve av en liggende pasient.

Illustrasjon: Colourbox.com

Sopp er en del av normalfloraen hos mennesker, men kan gi mer eller mindre alvorlige infeksjoner dersom immunapparatet er svekket.

Årsakene er flere og kan være sammensatte: Antallet eldre og syke har økt, blant annet på grunn av avansert medisinsk behandling som organtransplantasjoner, kreftbehandling og komplisert kirurgisk behandling. Også langvarig bruk av bredspektrede antibiotika er vanligere.

Flere sopparter kan føre til sykdom og den vanligste arten er Candida albicans. I de siste 30 år har det vært en økning i alvorlige, invasive soppinfeksjoner, og en økning i forekomsten  av andre sopparter enn C. albicans. Spesielt i USA og Nord-Europa er Candida glabrata den sopparten som øker mest etter C. alibicans. Denne utviklingen er spesielt uheldig, fordi arten responderer dårligere på soppmidler som gir lite bivirkninger og som er rimelige i bruk. Dessuten er kunnskapen omkring C. glabrata mer begrenset enn for C. albicans.

Vil kartlegge norske C. Glabrata stammer

Med bakgrunn i denne utviklingen har Institutt for oral biologi ved Universitetet i Oslo satt i gang et doktorgradsprosjekt som skal kartlegge og beskrive stammer av C. glabrata fra pasienter behandlet i norske helseinstitusjoner. Soppisolater som inkluderes i undersøkelsen er blitt samlet fra pasientprøver fra forskjellige deler av kroppen. Til sammen er 259 C. glabrata isolater hentet fra munn, magetarmkanal, respirasjonssystemet og blod.

Formålet med prosjektet er å karakterisere og kartlegge norske C. glabrata-stammer ved å benytte teknikker fra medisinsk diagnostikk og molekylær mikrobiologi. En ønsker å undersøke forhold omkring vekst, motstandsdyktighet overfor aktuelle soppmedisiner og egenskaper relatert til sykdomsfremkallende evne.

E-test®, en agar-basert gradient teknikk for kvantitativ bestemmelse  av soppens følsomhet (Minimum Inhibitory Concentration, MIC) overfor  spesifikke soppmidler. Soppen er slemmet opp i vann og dyrket på skålen  som et teppe. Stripsene som er lagt oppå ”sopp-teppet” har graderte konsentrasjoner av forskjellige soppdrepende midler. Der hvor soppen  drepes eller hemmes i veksten fremkommer en sone , hemmingssone. Den laveste konsentrasjonen av soppmidlet som  hemmer soppens vekst  kan leses av på stripsen. Foto: Per Gran, OD/UiO.

Én fjerdedel var motstandsdyktig

Prosjektets første del har så langt avdekket at 25% av de undersøkte isolatene var motstandsdyktige overfor et av de vanligste soppmidlene som er i bruk (flukonazole). Et annet interessant funn var at det var stor variasjon i hvilke proteiner de enkelte isolatene produserer, også når flere isolater stammer fra samme pasient. Det ble også funnet at isolater som er resistente overfor flukonazole ofte har en nokså lik proteinproduksjon.

I neste del av prosjektet er det planlagt å se på genetiske trekk av de flukonazoleresistente soppisolatene og å sammenlikne norske funn med funn som er gjort andre steder i verden.Prosjektet vil bidra med ny kunnskap om en art som blir stadig mer aktuell, i lys av en rapportert økning i alvorlige, invasive soppinfeksjoner. Et annet mål er at det skal  kunne ha klinisk betydning i utviklingen av både diagnostikk og behandling av disse infeksjonene.

Prosjektet er et samarbeid med Institutt for oral biologi, UiO, Nasjonalt Referanselaboratorium for Medisinsk mykologi (OUS, Rikshospitalet) og Institutt for Klinisk odontologi, Universitetet i Tromsø (UiT) og gjennomføres av doktorgradstudent Kari-Mette Andersen, UiT. Professor emeritus Peter Gaustad, Det Medisinske Fakultet, Universitetet i Oslo er medveileder på den medisinske siden, og hovedveileder er førsteamanuensis Morten Enersen ved Institutt for Oral Biologi.

Referanse

Andersen et al., 2016. Diversity and antifungal susceptibility of Norwegian Candida glabrata clinical isolates. J Oral Microbiol. 2016 Feb 8;8:29849. doi: 10.3402/jom.v8.29849. eCollection 2016.

 

Av Kari-Mette Andersen
Publisert 7. mars 2016 11:06 - Sist endret 18. mars 2016 15:27