Vannkanaler bra for munnhelsen

God saliva(spytt)sekresjon er viktig for munnhelsen og for vår velvære. Saliva beskytter tenner og munnslimhinnen mot bakterie- og virusinfeksjoner, verner tannemaljen og er viktig for spising, svelging og tale

Snitt av embryonal spyttkjertel fra mus (submandibularis E18,5). Den brune fargen indikerer forekomst av aquaporin 5, hovedsaklig i acinære cellemembraner. Foto: H. S. Larsen, M. Aure

 Under normale forhold tenker man knapt over salivas tilstedeværelse. Men dette blir svært annerledes når salivaproduksjonen er redusert, enten ved medikamentell behandling eller grunnet ulike sykdommer eller behandlingsregimer.

De senere års forskning har bidratt til økt forståelse av det fysiologiske grunnlaget for salivasekresjon og den grunnleggende embryonale utvikling av spyttkjertler.  Blant annet er det indikasjoner på at vannkanaler – eller aquaporiner – er viktig for normal spyttproduksjon.  Vår gruppe forsker både på embryonal spyttkjertelutvikling og på hvordan sykdommen Sjögrens syndrom påvirker normal cellefunksjon i spyttkjertler. 

Vannkanaler i organutvikling 

Vannkanalene er viktig for normal cellefunksjon i vev som frakter mye væske, for eksempel spyttkjertler, nyrer, tarm og svettekjertler.  Uten vannkanaler i cellemembranen vil celler være ganske ugjennomtrengelige for vann. 

Det er funnet flere typer vannkanaler i spyttkjertelepitel. Vår forskningsgruppe har gjort et stort kartleggingsstudium av vannkanaler under hele spyttkjertelutviklingen hos mus.   Et slikt studium er et viktig første ledd for å forstå hvilken rolle vannkanaler spiller under utvikling.  Det er nødvendig å bruke dyr som forsøksmodell der tilgang på humant vev er vanskelig eller umulig.  

Sjögrens syndrom 

Flere sykdomstilstander er forbundet med feil i eller nedsatt produksjon av vannkanaler. Det ser ut til at det i noen tilstander med nedsatt spyttsekresjon (f.eks. Sjögrens syndrom) har oppstått en ”produksjonsfeil” i en eller flere av disse vannkanalene (aquaporin 1 og 5).  Vi tester ut celleresponser på vevsprøver fra pasienter med Sjøgrens syndrom.  Når man slik sammenlikner funksjon i celler fra pasienter med normalrespons i friske celler, kan man komme nærmere en forståelse av sykdomsmekanismene og dermed forhåpentligvis en fremtidig behandling.  Dette arbeidet er en del av et større samarbeidsprosjekt med dr. odont. Janicke Liaaen Jensen ved Institutt for klinisk odontologi og forskere i USA og ved Universitetet i Bergen 

Dyrke nytt spyttkjertelvev – fremtid innen regenerativ medisin 

 

Etter hvert som vi mennesker når en høyere og høyere levealder, øker vårt behov for å erstatte vev som ikke fungerer.  Sykdommer eller bestråling av kreftsvulster i hals og hode vil kunne ødelegge spyttkjertlene.  Innen regenerativ medisin forskes det mye på utvikling av strategier for å implantere vev man har dyrket i et laboratorium, eller å stimulere produksjon av nytt vev i kroppen, bl.a. ved å introdusere såkalte stamceller.  For å kunne gjøre dette, trenger man en grundig forståelse av hva som regulerer organutvikling og hvordan man kan indusere utvikling av nye celler. I vårt arbeid dyrker vi embryonale spyttkjertler fra mus i et kultursystem.  Denne teknikken gir oss mulighet til å studere organutviklingen og å påvirke cellene direkte på måter det ikke ville ha vært mulig uten å dramatisk virke inn på både foster og opphav.

Våre mål for prosjektene er å kunne bidra til utvikling av behandling for pasienter med Sjögrens syndrom, samt å delta i arbeidet mot dyrkning av nytt spyttkjertelvev for pasienter som helt eller delvis har mistet normal kjertelfunksjon. 

 

Av Førsteamanuensis Hilde Kanli Galtung
Publisert 2. mai 2011 09:42 - Sist endret 6. des. 2017 11:30