Disputas: Ibrahimu Mdala

Master Ibrahimu Mdala ved Institutt for oral biologi vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Statistical and Mathematical Modeling of Periodontal Treatment Response and Disease Onset.

Ibrahimu Mdala

Tid og sted for prøveforelesning

22. januar 2015, kl. 14.15. Store auditorium A1.1001, Domus Odontologica, Sognsvannsveien 10.

 

Bedømmelseskomité

  • Professor, DDS, DMSc Ricardo P. Teles, University of North Carolina at Chapel Hill (førsteopponent)
  • Professor, dr.odont. Knut Leknes, Universitetet i Bergen (andreopponent)
  • Professor, dr. philos Leiv Sandvik, Universitetet i Oslo (administrator)

Leder av disputas

Instituttleder, professor Hans-Christian Åsheim

Veileder

  • Professor Ingar Olsen, Universitetet i Oslo
  • Professor Birgitte Freiesleben de Blasio, Universitetet i Oslo
  • Professor Magne Thoresen, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Periodontale sykdommer er en gruppe infeksjonssykdommer der tennenes støttevev angripes. Resultatet kan bli at tennene løsner eller faller ut. Infeksjonen kan også spre seg til andre deler av kroppen. For å kunne velge riktig behandling er det viktig med en god forståelse av det naturlige sykdomsforløpet, inkludert en forståelse av betydningen av forskjellige risikofaktorer.

Longitudinelle kliniske data fra periodontale sykdommer gir opphav til korrelerte observasjoner, og analysemetodene må ta hensyn til dette. Introduksjon av tilfeldige effekter i såkalte flernivå modeller og generalized estimating equations (GEE) er mulige metoder for å takle dette problemet.

Hovedhensikten med denne avhandlingen var å anvende moderne statistiske og matematiske modeller og teknikker på longitudinelle kliniske data på periodontitt. Vi brukte disse modellene for å finne den behandlingen som gav best resultat over tid (2 år) ved å måle reduksjonen i periodontal lommedybde og klinisk festenivå, samt den behandlingen som gav best resultat met tanke på bakteriesammensetning (reduksjon av antatte sykdomsfremkallende bakterier, vekst av godartede/ufarlige bakterier) i dype periodontale lommer. Vi forsøkte videre å modellere nedbrytning av friske områder, og identifisere faktorer som bidrar til sykdomsprogresjon hos pasienter med kronisk periodontitt. Dette gjorde vi ved bruk av Markov modeller.

Avhandlingen er basert på data samlet inn fra pasienter behandlet for kronisk periodontitt i Boston, USA og i Gøteborg, Sverige.

Analysen av de kliniske parameterne viste at man oppnår den beste langtidseffekten av behandling ved en kombinasjon av kirurgi + amoksicillin + metronidazol + tetracyklin. En midlertidig reduksjon i antall bakterier tilhørende det såkalte røde kompleks (sykdomsfremkallende) ble observert ved behandling med amoksicillin + metronidazol + tetracyklin. Til slutt fant vi at sannsynlighetene for sykdomsprogresjon var avhengige av hvordan de forskjellige stadier av sykdommen var definert, og at røyking og alvorlighetsgrad var signifikante prediktorer for rask utvikling av periodontitt.

Publisert 19. des. 2014 14:52 - Sist endret 12. feb. 2019 15:17