Protokoll fra møte i fakultetsstyret 19/4 2016

Tirsdag 19. april 2016 kl 13.00

Sted: Møterom 312, 3 et, Geitmyrsveien 69.

Tilstede

Tekn.adm.:Gunn Conradi Karlsen

Vitenskapelige: Bente Herlofsen, Odd Karsten Kolsland, Hilde Galtung, Anne Merete Aass, Pål Barkvoll

Eksterne repr.: Tom Pape

Studentrepresentanter: Bjørn Kyrre Byremo, Eugen Treimo

Forfall: Erik Normann og Emilie Moholt

Fra administrasjonen: Fakultetsdirektør Tove Langhaug, kommunikasjonsrådgiver Astrid S. Bjørkeng, forskningsrådgiver Natalia Andronova(sak 6 og 7), samt instituttleder Hans Christian Åsheim(under åpne saker) og instituttleder Jan E Ellingsen(t.o.m sak 7)

Dagsorden ble godkjent

Orienteringssaker

Nytt odontologisk klinisk bygg på Gaustad,

Instituttleder Jan Eirik Ellingsen orienterte om ombyggingsprosjekt, inngangsparti/mottak, som skal foregå i sommer 2016

Fakultetet starter opp med egen forskerlinje fra høsten 2016

OD studentene i utlandet blogger aktivt

Profesjonsrådet for odontologiske fag ble avholdt 8. april 2016. Saker som blant annet ble diskutert var samkjøring av implantatundervisning, bedre koordinering av spesialistopptaket, språkkunnskaper ved opptak, kjønnskvotering, samt innspill fra UiB om utvidelse av masterstudiet med 6 måneder. Referat fra møtet vil bli gjort tilgjengelig på fakultetets nettsider

Denne uken avholdes det møte  i NFE-HS (Nasjonal fagstrategisk enhet for utdanning og forskning innen helse- og sosialfag). Dekan Pål Barkvoll deltar som leder av profesjonsrådet for odontologiske fag. Viktig sak der vil være prosjektet "Kvalitet i praksisistudiet"

Saker til behandling i åpent møte

FS-SAK 6                                    

 

Utfyllende regler til Forskrift for graden philosophae doctor (ph.d.) ved Det odontologiske fakultet

Vedtak

Fakultetsstyret godkjenner forslaget til Det odontologiske fakultets utfyllende regler til Forskrift for graden ph.d. ved Universitetet i Oslo, med de endringer som kom frem i møtet

FS-SAK 7

Kvalitetssystem for ph.d.-programmet ved Det odontologiske fakultet

Vedtak

Fakultetsstyret slutter seg til det fremlagte forslag til nytt Kvalitetssystem for ph.d.-programmet ved Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Forskningsrådgiver skal, i samarbeid med PFF, implementere systemet innen utgangen av 2016. Dette inkluderer utarbeiding av prosedyrebeskrivelser og nødvendige skjemaer

FS-SAK 8

 

Årsplan 2016-2018 - Oppfølging av tiltak

Vedtak

Fakultetsstyret slutter seg til de foreslåtte rutinene for godkjenning av stillingsbeskrivelse på sirkulasjon

FS-SAK 9

Førsteamanuensisstilling i odontologi(mikrobiologi og oral mikrobiologi) - Stillingsbeskrivelse

Vedtak

Fakultetsstyret slutter seg til anbefalingen fra Institutt for oral biologi og godkjenner vedlagte forslag til stillingsbeskrivelse for førsteamanuensisstilling i odontologi (mikrobiologi og oral mikrobiologi). Dekanen gis fullmakt til å utarbeide kunngjøringstekst

FS-SAK 10

Førsteamanuensisstilling i odontologi (fysiologi og oral fysiologi) - Stillingsbeskrivelse

Vedtak

Fakultetsstyret slutter seg til anbefalingen fra Institutt for oral biologi og godkjenner vedlagte forslag til stillingsbeskrivelse for førsteamanuensisstilling i odontologi (fysiologi og oral fysiologi). Dekanen gis fullmakt til å utarbeide kunngjøringstekst

FS SAK 11

Professor II/20 % førsteamanuensisstilling i odontologi (pediatri) - Stillingsbeskrivelse

Vedtak

Fakultetsstyret slutter seg til anbefalingen fra Institutt for klinisk odontologi og godkjenner vedlagte forslag til stillingsbeskrivelse for professor II/20 % førsteamanuensis i odontologi (pediatri). Dekanen gis fullmakt til å utarbeide kunngjøringstekst

FS-SAK 12

Instituttlederstilling ved Institutt for klinisk odontologi - Stillingsbeskrivelse

Vedtak

Fakultetsstyret slutter seg til anbefalingen fra Institutt for klinisk odontologi og godkjenner vedlagte forslag til stillingsbeskrivelse for instituttlederstilling ved Institutt for klinisk odontologi. Dekanen gis fullmakt til å utarbeide kunngjøringstekst

Saker til behandling i lukket møte

FS-SAK 13

 

Førsteamanuensisstilling i odontologi (pedodonti) - fast tilsetting

Vedtak

Fakultetsstyret slutter seg til innstillingen fra Institutt for klinisk odontologi og tilsetter Tove Irene Wigen i stilling som førsteamanuensis i odontologi (pedodonti)

FS-SAK 14

 

Universitetslektorstilling i odontologi (oral kirurgi og oral medisin) - Delstilling. Fast tilsetting uten kunngjøring

Fakultetsstyret slutter seg til anbefalingen fra Institutt for klinisk odontologi og godkjenner vedlagte forslag til stillingsbeskrivelse for universitetslektorstilling i odontologi (oral kirurgi og oral medisin). Fakultetsstyret slutter seg til innstillingen fra Institutt for klinisk odontologi og tilsetter Hemning Olsen-Bergem i 25 % stilling som universitetslektor i odontologi (oral kirurgi og oral medisin). Han har ikke dokumentert pedagogisk basiskompetanse og må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårspeirode.

FS-SAK 15

 

Stipendiatstilling ved Institutt for klinisk odontologi - Forlenget tilsetting

Vedtak

Fakultetsstyret slutter seg til dekanens innstilling og forlenger Sigrid Haugens tilsetting som stipendiat fra 28.09.2016 til og med 27.12.2016

 

Referatssaker til etterretning

Publisert 19. apr. 2016 14:55 - Sist endret 5. feb. 2020 14:11