Læringsmål og oppbyging

Læringsmålene følger målbeskrivelsene i programplanen for de ulike fagdisiplinene innen odontologi som formulert i henhold til ADEE’s retningslinjer.

Masterstudiet i odontologi er et femårig profesjonsstudium. Informasjon om emneoppbygning og pensum finner du ved å klikke på linkene til hvert enkelt semester og videre til siste gjennomførte semester.

Vurdering

Fagprøven for tannleger vurderes samlet etter skalaen bestått / ikke bestått. For å kunne fremstille seg til de øvrige del-eksamener må MCQ-testen først være bestått med minst 70 % riktige svar. En samlet vurdering av fagprøven til «bestått» betinger at alle del-eksamener (MCQ-test, teoretisk eksamen, praktisk/manuell på modeller og praktisk/klinisk med tildelt pasient) alle er vurderte til bestått. Fagprøven for tannleger deles opp i tre ulike eksamensdeler som beskrevet over. MCQ-testen er tilgjengelig ca. 14 dager før den skriftlige eksamen og må bestås før kandidaten kan gå videre til de tre resterende del-eksamenene. Delen av fagprøven som er vurdert bestått blir stående og kandifaten må ta delene som er vurdert som ikke bestått ved neste gjennomføring.

1. Multiple Choice

Den teoretiske prøven er todelt og består av en nettbasert Multiple-choice-test (MCQ) og en 4-timers skriftlig eksamen. MCQ-testen er tilgjengelig 14 dager før tidspunktet for den skriftlige eksamen, og må bestås med minst 70 % riktige svar for å kunne fremstille seg til de øvrige del-eksamener i fagprøven. Testen kan avlegges inntil ti ganger i denne perioden.

2. Skriftlig eksamen

Den teoretiske prøven er en 4 timers skriftlig eksamen, med en hovedoppgave som er problembasert og inntil 8 kortsvarsoppgaver som er temabaserte. Det legges opp til varierende oppgaver med mål å bedømme relevante kunnskaper og kompetanse innen sentrale emneområder av odontologien som: Samtykkekompetanse, Holdninger og etikk, Diagnostikk, Skriftlig behandlingsplan, Forebyggende tannpleie, Radiologi, Pedodonti, Kariologi, Endodonti, Periodonti, Protetikk, Gerodontologi, Bruk av legemidler og Klinikkhygiene. Oppgavesettet vil være på samme nivå som den avsluttende eksamen for masterstudentene i odontologi i 10. semester. Hver eksamen vil kunne bestå av oppgaver fra inntil 6 ulike emneområder som listet over. Disse velges tilfeldig for hver eksamen som skal gjennomføres.

Vurdering
Hovedoppgaven vil være vektet tilsvarende alle kortsvarsoppgavene til sammen. Eksamen vurderes som bestått / ikke bestått og sensureres av to sensorer, én intern og én ekstern sensor.

3. Propedeutiske ferdigheter

Det legges opp til en 6 timers praktisk eksamen på modeller og simulatorer, og gjennomføres på Ferdighetssenteret – Odontologi (FHS) på Gaustad. Den praktiske eksamen vil inneholde oppgaver innenfor fagområdene Kariologi, Protetikk, Endodonti og Periodonti, og har som mål å bedømme relevante manuelle og operative ferdigheter innen de ulike fagområdene.

Vurdering: Fagområdene Kariologi og Protetikk vektes med 30 % hver, Endodonti og Periodonti med 20 % hver. Eksamen vurderes som bestått / ikke bestått og med bruk av 2 interne og 2 eksterne sensorer.

4. Praktisk-klinisk eksamen

Den praktisk / kliniske eksamen har som mål å vurdere søkernes kliniske ferdigheter og om de kliniske og operative prinsipper er i samsvar med det som er anerkjent som god klinisk praksis i Norge, blant annet i henhold til veilederen «God klinisk praksis i tannhelsetjenesten».

Denne praktisk / kliniske eksamen gjennomføres på Institutt for klinisk odontologi (IKO), med undersøkelse, vurdering og fremstilling av tildelt pasient. Disse pasienter velges fra klinikkenes arkiver – ventelister, og skal ha et variert og sammensatt behandlingsbehov med en vanskelighetsgrad og kompleksitet på linje med det studentene blir presentert for ved den avsluttende kliniske eksamen i 10. semester.

Den praktisk-kliniske eksamen vurderes gjennomført på 2 ½ time etter følgende mal:     

Aktivitet

Tid i min

Utlevert screening; gjennomgang av foreløpig journal og rtg

00:15

Undersøkelse av tildelt pasient

Eksaminatorer og sensorer tilstede – observasjon

00:45

Oppsummering av funn / registreringer med utarbeidelse av behandlingsplan – Kandidat selvstendig

00:30

Presentasjon av pasient – eksaminatorer og sensorer tilstede

00:15

Eksaminasjon – ved eksaminator og sensor

00:30

Evaluering – Tilbakemelding

00:15

Samlet tid

02:30

I den praktisk / kliniske eksamen med fremstilling av pasient vil kandidaten bli observert med henblikk på relevante emneområder som:

 • Klinikkhygiene
 • Holdninger og etikk
 • Kommunikasjon og håndtering av odontofobi

Den kliniske eksaminasjonen tar utgangspunkt i aktuell problemstilling som presentert gjennom utdelt pasient og vil om nødvendig også kunne omfatte relevante emneområder innenfor fagområdene Kariologi, Protetikk, Endodonti og Periodonti som:

 • Samtykke
 • Radiologi
 • Pedodonti
 • Gerodontologi
 • Odontologiske biomaterialer
 • Lokal anestesi og legemidler
 • Diagnostikk
 • Behandlingsplan og
 • Forebyggende tannpleie

Retningslinjer for eksamen

Prøven holdes på norsk.

 • Ingen hjelpemidler vil være tillatt.
 • Mobiltelefoner, klokker og elektronisk utstyr er ikke tillatt under eksamen.
 • På eksamensdagene må pass fremvises for identifikasjon.
 • Den skriftlige digitale eksamen på dag 1 holdes i Silurveien 2. For å logge deg inn på PC i Silurveien 2 trenger du din Feide/UiO brukernavn og passord som du har fått i SMS fra UiO når du har blitt student. Du logger deg i eksamenssytemet Inspera med din Feide/UiO bruker eller ID portalen. Informasjon om eksamen blir sendt en uke før eksamen.
 • Manuell-praktisk eksamen avholdes på Ferdighetssenteret
 • Praktisk-klinisk eksamen avholdes på Institutt for Klinisk odontologi

Har du krav på tilrettelegging ved avlegging av fagprøven kan du søke om dette. Du kan søke om tilrettelegging ved skriftlig eksamen. Søknad med legeattest sendes til: potmottak@odont.uio.no

Publisert 30. aug. 2017 13:17 - Sist endret 29. mars 2021 11:52