Vi kan forbedre metodene for rotbehandling

Bakterier kommer inn i tennene ved karies, men også etter slitasje og hvis tenner skades ved uhell i lek og idrett. Rotkanalene blir infisert, og betennelsen kan bre seg til kjevebein og noen ganger videre. Rotbehandlingen skal sikre at alle bakterier elimineres fra rotkanalene, og selve rotfyllingen at nye mikrober finner vei. Det utvikles nye instrumenter og metoder for å oppnå dette.

"Rekonstruksjon i 3D av rotfyllinger i en underkjevemolar. Det er lagt på farger som illustrerer rotfyllingskjernen av guttaperka i rødt og den forseglende sementen i grønt, mens tannbenet er farget grått."

Ved Institutt for klinisk odontologi holder vi på å teste egne og andres metoder for instrumentering og fylling, for å komme frem til de best mulige prosedyrer.

Det er mange systemer for maskinell instrumentering av rotkanaler, men ingen kan helt sikre at hele rotkanalsystemet renses.
 

Vår hypotese er at en kombinasjon av manuelle og maskinelle instrumenter kan forbedre rensningen og gi bedre utfylling enn de standardiserte teknikkene. 

Behandling av tenner utenfor munnen

En ”micro-computer-tomograph”, mikro-CT, er særlig egnet til å lage tre-dimensjonale bilder av uttrukne tenner. Tennene kan behandles utenfor munnen, og bildene kan tas etter hvert skritt av prosessen fra til den ferdige rotfyllingen.  Datastyrte analyser av bildene kan vise hvor effektive de respektive metodene er, og gi grunnlag for sammenligninger mellom dem.

Sammenligning av ulike metoder

To anerkjente, ”komplette” systemer for rensning og fylling ble sammenlignet med den kombinerte metoden, som har vært i bruk ved Instituttet de siste år.  De tre metodene ble sammenlignet med hensyn på hvor mye de fjernet av dødt vev i rotkanalene, og hvor godt de fylte ut den instrumenterte kanalen.
Volumet som skulle renses og fylles var grunnlaget for målingene, og resultatene ble gitt som fraksjon av disse volumene. Mens det ikke var klare forskjeller i renseevne, skilte den kombinerte teknikken seg ut som bedre enn de andre når det gjaldt utfyllingsgrad: 

Gruppe

n

µ

sd

Kombinasjonsteknikk

23

0.961

0.014

Metode A

27

0.903

0.024

Metode B

28

0.906

0.038

Tabell. Gjennomsnitt (µ) og standard avvik (sd) for utfyllingsgrad ved de tre ulike metodene. n er antallet røtter som inngår i målingene.

Hvilke svar gir dette oss? 

Den kombinerte metoden sikret et svært godt sluttresultat og viste seg bedre enn de andre teknikkene som ble testet. Det er også gjennomført en undersøkelse av resultatene etter rotbehandling med denne metoden ved Instituttet, der resultatet etter 1 år var vellykket i 96 % av tilfellene.  Selv om både laboratoriestudiet og den kliniske undersøkelsen gav positive resultater, er det fortsatt utfordringer i rotbehandlingen: Ofte forekommer det avvik i rotkanalanatomien slik at selv de beste teknikker kommer til kort. Her må kjemiske metoder til for å fjerne dødt vev og mikrober som infiserer. Dette er et annet forskningsområde der Instituttet deltar med egne forsøk.

 

Av Professor Dag Ørstavik, Avdeling for Endodonti, Institutt for klinisk odontologi
Publisert 1. feb. 2011 14:33 - Sist endret 16. sep. 2011 14:04