Styrets rolle og mandat

  • Fakultetsstyret er det øvste organet ved fakultetet og har ansvar for å fastleggje overordna mål, prioriteringar og strategiar for verksemda.
  • Dekanen leier styret, og førebur sakene som skal behandlast.
  • Fakultetsdirektøren er sekretær for styret.
  • Alle møte i fakultetsstyret er normalt opne.
  • Styret kan lukke møtet i somme saker, slik at berre styremedlemer og sekretær er tilstades.
  • Styret utfører ansvaret sitt basert på vedtak i universitetsstyret, og innanfor dei lover, forskrifter og reglar som til kvar tid gjeld.
  • Styret behandlar Årsplan og budsjett
  • Overordna planar, prinsipp og prioriteringar for verksemda, nedfelt i langtidsplanar, som til dømes strategisk plan og faglege prioriteringar.
Publisert 28. aug. 2012 12:34 - Sist endret 30. des. 2020 14:27