Digital disputas: Shermin Rusthen - Oral kirurgi og oral medisin

Master i odontologi Shermin Rusthen ved Institutt for klinisk odontologi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Primary Sjögren’s Syndrome – Oral and Ocular Aspects.

Foto: OD/UiO

Disputasen vil bli strømmet direkte via Zoom.

Du kan laste ned zoom eller bruke nettleseren din.

Ex auditorio-spørsmål: Disputasleder vil invitere til ex auditorio-spørsmål, og disse kan foretas enten skriftlig eller muntlig ved å klikke "Participants -> Raise hand".

For å bestille den digitale versjonen av avhandlingen, ta kontakt med Natalia Andronova

Klikk her for å delta (åpnes 29. oktober kl 12.00)

Digital prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Egija Zaura, Academic Centre for Dentistry Amsterdam, Nederland

2. opponent: Professor emeritus Haakon Breien Benestad, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Trude Haug, Institutt for oral biologi, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Instituttleder Hans-Christian Åsheim, Institutt for oral biologi, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Janicke Liaaen Jensen, Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Temaene for avhandlingen var å vurdere orale og okulære forandringer og oral helserelatert livskvalitet (ved OHIP-14) hos pasienter med primært Sjögrens syndrom. Videre ble forstyrrelser i smak- og luktfunksjon undersøkt, og salivær mikrobiota ble kartlagt ved hjelp av PCR og 16S rRNA gensekvensering.

Resultatene fra pasienter med primært Sjögrens syndrom (pSS) ble sammenlignet med pasienter med non-Sjögrens sicca (non-SS), det vil si pasienter som er plaget med tørr munn og tørre øyne men som ikke oppfyller kriteriene for Sjögrens syndrom, og med friske kontrollpersoner.

Pasientene hadde betydelig lavere salivasekresjon og mer munntørrhet i følgende rekkefølge: pSS, non-SS, kontroller.  Videre fant vi at både pSS og non-SS pasienter hadde større grad av alvorlig tørre øyne enn friske kontroller.

Pasienter med pSS hadde også betydelig lavere smak- og luktfunksjon enn kontroller. Oral helserelatert livskvalitet var signifikant dårligere hos pasientene enn hos kontrollene.

I mikrobiologistudien observerte vi at de bakterieslekter det var av mest i alle spyttprøvene var Prevotella, Veillonella, Streptococcus, og Haemophilus. Saliva fra pSS pasienter viste tegn til mikrobiell ubalanse (dysbiose).

Resultatene viser at tverrfaglig subjektiv og objektiv evaluering av pasienter med tørr munn og tørre øyne er viktig og kan bidra til bedre livskvalitet og pasientomsorg. På sikt kan informasjon om taksonomisk profil av salivær bakterieflora hos pasienter med pSS bidra til utformingen av salivære biomarkører til bruk i tidlig diagnostikk.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova

 

Publisert 15. okt. 2020 12:25 - Sist endret 30. okt. 2020 09:26