Digital disputas: Sonja Yr Løken - Pedodonti og atferdsfag

Master i odontologi Sonja Yr Løken ved Institutt for klinisk odontologi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Preventive dental care for children in the Norwegian dental service. Recommendations, routines and collaboration

Sonja Yr Løken. Foto: OD/UiO

Disputasen vil bli strømmet direkte via Zoom.

Du kan laste ned zoom eller bruke nettleseren din.

Ex auditorio-spørsmål: Bruk Q&A-funksjonen i Zoom

For å bestille den digitale versjonen av avhandlingen, ta kontakt med Natalia Andronova

Klikk her for å delta (åpnes 18. januar kl 12.10)

Digital prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Jorma Virtanen, Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Bergen

2. opponent: Professor Peter Lingström, Sektion för odontologi, Göteborgs universitet, Sverige 

3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Alix Young Vik, Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Visedekan for spesialistutdanningen Jan Eirik Ellingsen, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Førsteamanuensis Tove I Wigen, Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Kariesforebyggende tiltak for barn og unge

Dette doktorgradsarbeidet fokuserte på kariesforebyggende virksomhet gitt til barn og unge av tannhelsepersonell og helsesykepleiere ved blant annet å undersøke yrkesgruppenes anbefalinger om fluorbruk, lengden på barnas innkallingsintervall og samarbeidet mellom helsesykepleiere og tannhelsepersonell.

Til tross for at forebyggende virksomhet er en prioritert del av tannhelsetjenestens tilbud til barn og unge, er det er ikke kartlagt hvilken informasjon som formidles i tannhelsetjenesten og på helsestasjon, i hvilken grad budskapet er koordinert og bygger på dokumentert viten.

Arbeidet viste at kariesforebyggende anbefalinger hovedsakelig var like, men forskjeller eksisterte både innad og mellom yrkesgruppene. Yrkesgruppene var samstemte om at alle barn bør anbefales å bruke F-tannkrem, men uenige i anbefalingen av fluortabletter. Tendensen var at flere barn enn nødvendig ble anbefalt å bruke F-tabletter, hvorav helsesykepleiere var yrkesgruppen som anbefalte mest i overenstemmelse med retningslinjen. At dels motstridende anbefalinger blir gitt barn og foresatte, kan skyldes at yrkesgruppene rapporterte å vektlegge ulike kunnskapskilder. Økt bevissthet blant yrkesgruppene om dokumenterte forebyggende tiltak og tydeliggjøring av retningslinjer synes å være nødvendig.

Resultatet viste at barnas innkallingsintervaller var individualisert, i henhold til retningslinjen. Den anbefaler at ressurser fordeles etter behov og at innkallingsintervallet fastsettes individuelt. Det ble vist at barn med hull i tennene ble prioritert og gitt kortere innkallingsintervaller enn barn uten hull i tennene.

Flertallet av helsesykepleiere hadde kunnskap om henvisningsrutiner til tannhelsetjenesten og var fornøyde med samarbeidet. Allikevel, et mindretall rapporterte at de hadde kontakt eller henviste barn månedlig eller oftere til tannhelsetjenesten. Dette impliserer en barriere i samarbeidet mellom helsestasjoner og Den offentlige tannhelsetjenesten. For å styrke kariesforebyggende tiltak og tidlig identifisering av risiko-barn på helsestasjoner, ble det vist at tenner og tannhelse må integreres det generelle helsefremmende arbeidet, samt at et tettere samarbeid mellom de to tjenestene er nødvendig.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova

 

 

Publisert 4. jan. 2022 07:36 - Sist endret 18. jan. 2022 10:33