English version of this page

Informasjon til bedømmelseskomite

Som medlem i en bedømmelseskomite skal du vurdere om ph.d.-avhandlingen er verdig til offentlig forsvar.

Viktige tidsrammer

 • Avgi innstilling: Dere har tre måneder til å avgi innstilling.
 • Disputas: Dato for disputas fastsettes av fakultetet.
 • Innstilling ved omarbeiding: Dere har to måneder på å avgi endelig innstilling etter at kandidat har levert omarbeidet avhandling.

Komitéens sammensetting

Komitéen består av til sammen tre personer: 1. og 2. opponent, samt komitéleder som administrerer komitéarbeidet.

Som komitémedlem skal du signere habilitetsskjema. Hovedveileder kontakter deg om dette, og leverer skjemaet til fakultetet sammen med forslag om komité.

Fra komitéen er oppnevnt til doktorgradsprøven er avlagt skal det ikke være kontakt mellom veiledere og komité angående kandidaten eller kandidatens arbeid.

Kandidaten og komitéen skal ikke ha kontakt før under prøveforelesning og disputas.

Opponenter

Dere skal ta opp generelle spørsmål knyttet til forskningsfeltet, spørsmål av mer spesiell karakter, form og metodespørsmål og spørsmål om drøfting av resultater i avhandlingen.

Dere avtaler selv hvordan dere vil fordele oppgavene.

 • Som 1. opponent har du 75 minutter til utspørring av kandidat ved disputas.
 • Som 2. opponent har du 60 minutter til utspørring av kandidat ved disputas.

Komitéleder

Som komitéleder må være du være ansatt ved fakultetet. Du har ansvaret for å sette i gang opponentenes arbeid med vurderingen.

Du koordinerer arbeidet, er bindeledd mellom komité og fakultet, og syr sammen og sender inn endelig innstilling.

Vurdering av avhandling

Innstillingen er deres skriftlige vurdering av avhandlingen. Dere har tre måneder til å avgi innstilling. Trenger dere lengre tid, sender dere en skriftlig søknad med begrunnelse til saksbehandler.

Positiv innstilling

Dersom innstillingen er positiv, legger dere ved følgende informasjon sammen med innstillingen:

 • Hvem som skal være 1. opponent og 2. opponent.
 • Emne for prøveforelesning.
 • Forslag til alternative datoer for prøveforelesning og disputas.

Innstillingen undertegnes av alle i komitéen. Komitéleder sender den på e-post til postmottak@odont.uio.no, med kopi til saksbehandler.

Disputasen kan tidligst finne sted seks uker etter at innstillingen er godkjent av fakultetet.

Omarbeiding

Dere kan anbefale at kandidaten omarbeider avhandlingen uten at dette regnes som en underkjennelse. Dere kan kun anbefale dette dersom avhandlingen er verdig til å forsvares, men dere ønsker at kandidaten foretar visse justeringer for å oppnå et bedre resultat.

En omarbeiding kan ikke kreve mer enn seks måneders arbeid. Dersom dere anbefaler omarbeiding, skal dere gi en konkret oversikt over hva kandidaten må omarbeide.

Når kandidaten leverer inn omarbeidet avhandling, har dere to måneder på å avgi endelig innstilling.

Underkjennelse

Dersom dere mener avhandlingen ikke oppfyller kravene til å kunne forsvares offentlig, skal dere underkjenne den.

Kandidaten kan levere ny avhandling tidligst seks måneder fra underkjennelsen ble gjort kjent.

Prøveforelesning og disputas

Kandidaten er klar for prøveforelesning og disputas når avhandlingen er godkjent av dekanen. Komiteen foreslår datoer for prøveforelesning og disputas. Forslagene er ikke bindende for fakultetet før dekanen har godkjent datoene.

Dere skal være til stede og bedømme prøveforelesning og disputas. Dersom en av dere blir forhindret fra å stille, oppnevner fakultetet et settemedlem.

I etterkant undertegner dere attestasjoner om hvorvidt prøveforelesningen og disputasen er godkjent.

Prøveforelesning

Dere bestemmer prøveforelesningens tema.

Tittel for prøveforelesningen kunngjøres for ph.d.-kandidaten 10 arbeidsdager før forelesningen.

Prøveforelesningen varer i 45 minutter. I tillegg kommer 15 minutter med mulighet for spørsmål og kommentarer i etterkant av prøveforelesningen.

Reise og honorar

Honoraret mottar du i etterkant av disputasen.

Så fort innstillingen er godkjent av dekanen mottar du nødvendig informasjon om bestilling av reise og utbetaling av honorar på e-post.

Her finner du mer informasjon om reise og opphold

  Regelverk

  Har du spørsmål?

  Publisert 17. apr. 2015 11:14 - Sist endret 18. feb. 2021 12:48