English version of this page

Bedømmelse

Bedømmelseskomitéen har tre måneder på seg til å avgi innstilling fra de mottar avhandlingen.

Hva skjer etter at avhandlingen er levert?

Etter at du har levert avhandlingen med alle påkrevde vedlegg og skjemaer skal den foreslåtte bedømmelseskomiteen godkjennes av dekan. Når komitéen er formelt oppnevnt blir avhandlingen sendt til komitemedlemmene for bedømmelse. Denne prosessen tar normalt en til to uker.

Etter at komiteen er godkjent, vil du motta en e-post med opplysninger om saksgangen videre. Du vil også motta kopi av oppnevningsbrevet som sendes til komitemedlemmene.

Du skal ikke ha kontakt med komiteen før under prøveforelesning og disputas.

Bedømmelseskomitéens innstilling

Du finner komitéens frist for innstilling i informasjonsskrivet som sendes til deg. Juli er en feriemåned og vil ikke bli medregnet når fristen for å avgi innstilling settes. I forbindelse med sommerferie vil bedømmelsesprosessen derfor ta noe lengre tid.

Bedømmelseskomitéen kan avgi følgende innstillinger:

  • enstemmig innstilling
  • enstemmig postitiv innstilling
  • enstemmig negativ innstilling
  • anbefaling om omarbeiding
  • delt innstilling

Enstemmig innstilling

Dersom innstillingen er enstemmig positiv eller negativ blir du informert om dette på e-post så snart fakultetet har mottatt en ferdig signert innstilling. Du har deretter to uker på deg til å komme med skriftlige merknader til innstillingen. Dine kommentarer vil bli vedlagt innstillingen når den oversendes til dekan for endelig godkjenning.

Dersom du ikke har kommentarer til innstillingen, informerer du fakultetet om dette så raskt som mulig på e-post til postmottak@odont.uio.no, slik at innstilingen kan oversendes til dekan.

Enstemmig positiv innstilling

Ved enstemmig positiv innstilling er du formelt klar for disputas når dekan har godkjent komitéens innstilling.

Enstemmig negativ innstilling

Dersom innstillingen er enstemmig negativ, må du vente i minimum seks måneder før du kan levere inn ny avhandling for bedømmelse.

Anbefaling om omarbeiding

Dersom komitéen anbefaler omarbeiding, leverer den en foreløpig innstilling med en kontret oversikt over hva du må omarbeide. Du får anledning til å omarbeide den innleverte avhandlingen innen en tidsfrist på seks måneder.

Ved anbefaling om omarbeiding skal innstillingen først godkjennes av dekan, som på fullmakt avgjør om omarbeiding skal tillates. Deretter blir innstillingen sendt til deg.

Du kan ikke påklage vedtaket om omarbeiding.

Leverer du inn omarbeidet versjon av avhandlingen innen den gitte tidsfristen, vil den samme komitéen avgi sin endelige innstilling etter å ha vurdert den omarbeidede avhandlingen. Hvis du ikke leverer inn en omarbeidet versjon innen fristen, vil avhandlingen normalt sett ikke bli godkjent for offentlig forsvar.

Delt innstilling

Ved delt innstilling er det fakultetet selv som fatter vedtak om innstillingen er verdig til å forsvares offentlig.

Kontakt

Publisert 17. apr. 2015 11:09 - Sist endret 8. feb. 2021 16:29