English version of this page

Oppbygging og struktur - Ph.d.

Ph.d.-utdanningen er normert til 3 års fulltidsstudium, og skal utdanne selvstendige forskere på høyt internasjonalt nivå, i samsvar med anerkjente vitenskapelige og etiske prinsipper.

Ph.d.-utdanningen

Utdanningen skal kvalifisere for forskningsvirksomhet og annet arbeid der det stilles høye krav til vitenskapelig innsikt og analytisk tenkning. Ph.d.-graden tildeles på grunnlag av:

  • gjennomført opplæringsdel

  • vitenskapelig avhandling

  • doktorgradsprøve

Doktorgradsprøven består av en prøveforelesning og et offentlig forsvar av avhandlingen, også kalt disputas.

Opplæringsdel

Opplæringsdelen kan tas løpende, men hovedtyngden bør gjennomføres i løpet av det første året av opptaksperioden.

Den består av en obligatorisk del på 10 studiepoeng og en valgfri del på 20 studiepoeng.

Opplæringsdelen skal være godkjent før du kan søke om å få avhandlingen bedømt.

Vitenskapelig avhandling

Avhandlingen skal være et selvstendig, vitenskapelig arbeid som oppfyller internasjonale standarder med hensyn til etiske krav, faglig nivå og metode. I regelverket kan du finne krav til avhandlingen.

Doktorgradsprøve

Doktorgradsprøven består av en prøveforelesning og offentlig forsvar av avhandlingen (disputas). Prøveforelesningen skal være bestått før disputas kan avholdes.

Interne og eksterne ph.d.-kandidater

Ph.d.-kandidater som tilsettes ved Universitetet i Oslo undertegner egen arbeidsavtale med Universitetet. Disse kandidatene er interne.

Eksterne ph.d.-kandidater med finansiering fra, tilsetting hos eller som mottar andre bidrag fra en ekstern part må fylle ut avtale med ekstern part.

Endring av doktorgradsprosjektet

Dersom endringene er av mindre art, dvs. at hovedtrekkene i den opprinnelige prosjektbeskrivelsen er uforandret, så trenger du ikke gjøre noe.

Dersom det underveis skjer store endringer i prosjektet med helt nye hypoteser, teoridannelser, innfallsvinkler ol., kan det hende at prosjektet må betraktes som et nytt forskningsprosjekt. I så fall må endringer søkes om. En begrunnet søknad sendes til fakultetet.

Kvalitetssystemet

Kvalitetssystem for ph.d.-programmet ved Det odontologiske fakultet (pdf) ble vedtatt av fakultetsstyret 19. april 2016. Kvalitetssystemet skal bidra til kvalitet i og videreutvikling av ph.d.-programmet.

Midtveisevaluering

Alle ph.d.-kandidater skal gjennomføre midtveisevaluering minimum 12 måneder etter opptak på ph.d.-programmet, og maksimum 2 år etter opptak, beregnet ut fra fulltid ph.d.-studier. Det er hovedveileders ansvar å arrangere midtveisevalueringen.

Midtveisevalueringen skal hjelpe kandidat og veileder å vurdere om kandidaten er godt på vei til å oppnå ph.d.-utdanningens forventede læringsutbytte og om prosjektet er i rute i henhold til oppsatt fremdriftsplan. Evalueringen skal også gi kandidaten tilbakemeldinger på resultatene som er oppnådd, komme med forslag til videre arbeid og eventuelt identifisere elementer som trenger spesiell oppfølging. Gjennomført midtveisevaluering er en forutsetning for å få godkjent opplæringsdelen.

Rutinebeskrivelse

I rutinebeskrivelsen vil du finne nærmere informasjon om midtveisevalueringen og hvilke skjemaer som skal brukes.

Kontakt

Publisert 4. juni 2015 19:26 - Sist endret 8. feb. 2021 16:08